Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc của Thiên Hạ Luận

Lợi dụng kết quả công tác phòng chống tham nhũng và công tác cán bộ của Việt Nam gần đây, trên diễn đàn phản động VOA tiếng Việt phát tán bài viết: “Bắt bao nhiêu, trong bao lâu thì hết cán bộ thoái hoá, biến chất?” của Thiên Hạ Luận. Với góc nhìn thiển cận và mưu đồ chống phá rõ ràng, y cho rằng: nhất quán chủ trương, công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam không hiệu quả, nguyên nhân là do Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền trong công tác cán bộ. Luận điệu này cho thấy, Thiên Hạ Luận không hiểu gì về quan điểm của Đảng ta trong phòng, chống tham nhũng và công tác cán bộ.

1. Đảng ta khẳng định, tham nhũng là: “quốc nạn”, là “giặc nội xâm”, phải lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt vấn đề phòng, chống tham nhũng. Đảng ta luôn kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng với quyết tâm chính trị ngày càng cao, hành động ngày càng mạnh mẽ và hiệu quả hơn, với phương châm, “không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Phòng, chống tham nhũng là sự nghiệp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những năm qua, Trung ương đã thi hành kỷ luật và cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt giam, khởi tố hàng loạt cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương quản lý có hành vi tham nhũng. Đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam đã trở thành phong trào, xu thế và được làm có bài bản, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng được chỉ đạo quyết liệt. Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ.

2. Đảng cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Đảng chủ động phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn những đảng viên ưu tú, người ngoài Đảng có đủ phẩm chất, năng lực để giới thiệu vào cơ quan Nhà nước thông qua cơ chế bầu cử, tuyển chọ. Đội ngũ này được bố trí trong các cơ quan Nhà nước, nắm giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý từ Trung ương đến cơ sở, nhằm phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Công tác, đào tạo, rèn luyện, xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ được gắn liền với trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và cá nhân người đứng đầu, người đứng đầu đội ngũ luôn xứng đáng là công bộc của nhân dân.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Đảng cũng thừa nhận những hạn chế trong công tác cán bộ đó là: những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung còn ít. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tiên phong, gương mẫu; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ vẫn còn diễn biến phức tạp. Một số nơi, người đứng đầu chưa phát huy hết trách nhiệm, chưa thực sự gương mẫu. Chính vì vậy, Đảng xác định cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ nhân dân và sự phát triển đất nước. Chú trọng tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với cải cách tiền lương, chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ tạo môi trường, điều kiện làm việc tốt để thúc đẩy cán bộ đổi mới sáng tạo. Khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Đồng thời có cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, bị xử lý kỷ luật, không còn uy tín đối với nhân dân. Công tác cán bộ luôn có vào, có ra, có lên, có xuống. Chỉ có những cán bộ có đủ phẩm chất năng lực, uy tín, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân mới được bổ nhiệm, đề bạt đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Việc các thế lực thù địch, lợi dụng kết quả trong phòng, chống tham nhũng và công tác cán bộ để xuyên tạc, nói xấu chế độ chính trị ở Việt Nam là đi ngược lại chủ trương, đường lối, quan điểm, của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; lợi ích nguyện vọng chính đáng của nhân dân ta. Do đó, chúng ta cần nêu cao cảnh giác, nhận diện chính xác và kiên quyết đấu tranh, góp phần làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Đoàn kết, thống nhất “Ý Đảng – long dân” là phương thức hữu hiệu, đẩy lùi mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch; bảo vệ Đảng, Nhà nước và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.