CẢNH GIÁC TRƯỚC NHỮNG CHIÊU TRÒ “ĐỔI TRẮNG THAY ĐEN” CỦA PHẠM NHẬT BÌNH

Mới đây, trên trang mạng xã hội, Phạm Nhật Bình – Web Việt Tân đã đăng bài với tiêu đề: “Đại hội 13 chả có gì mới”. Phạm Nhật Bình cho rằng: Sau 90 năm tồn tại, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ còn là những trang lý thuyết kinh điển, hoàn toàn xa rời những đòi hỏi tiến lên của đất nước. Luận điểm này không chỉ cho thấy Phạm Nhật Bình là kẻ phi lý luận, xa rời thực tế mà còn là kẻ phản động, chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam.

Như chúng ta đã biết, vào những năm đầu thế kỷ XX, phong trào yêu nước Việt Nam rơi vào cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước. Các phong trào yêu nước nổ ra đều bị thất bại vì thiếu một đường lối đúng đắn dẫn đường. Đất nước trong cơn bế tắc, “tình hình đen tối như không có đường ra”, năm 1911, Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước, Người đã tiếp thu và truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin về Việt Nam, chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức để thành lập Đảng của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam. Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đây là kết quả của quá trình vận động cách mạng trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể của Việt Nam, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại; là sự kiện có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam từ đó đến nay.

Thực tế cho thấy, mặc dù mới chỉ 15 năm thành lập nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam đã tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân lao động, lãnh đạo tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám (1945) thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đập tan mọi “xiềng xích, gông cùm”, phá nát mọi áp bức, bóc lột, đưa người dân lao động từ “vũng bùn lầy, mất tự do” trở thành người làm chủ đất nước.

Tuy vậy, nhân dân Việt Nam chưa được hưởng tự do, độc lập thì thực dân Pháp lại quay trở lại cướp nước ta một lần nữa. Chúng ta mong muốn và khát khao hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng nhưng chúng ta càng nhân nhượng thì thực dân Pháp càng lấn tới. Vì vậy, với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam lại bước vào một giai đoạn mới, thực hiện cuộc kháng chiến vĩ đại mà đỉnh cao là 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm để làm lên một Điện Biên Phủ lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu, chấm dứt ách áp bức, bóc lột, xâm lược, đô hộ của thực dân Pháp ở Đông Dương và ở Việt Nam.

Sau năm 1954, với dã tâm và bản chất xâm lược, đế quốc Mỹ đã lập lên chính quyền bù nhìn, tay sai Ngô Đình Diệm, đất nước ta bị chia cắt làm hai miền. Miền Bắc đã hoàn toàn được giải phóng và đi lên chủ nghĩa xã hội, miền Nam bị chìm trong đau thương, tiêu điều của chế độ ngụy quyền – bè lũ bán nước và cướp nước. Trước tình hình đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ. Cả nước lại ra trận, tất cả cho tiền tuyến với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào, đập tan chính quyền tay sai ngụy quyền, thống nhất đất nước, non sông về một mối, xóa bỏ áp bức, bất công, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, từ một đất nước nghèo nàn, có cơ sở vật chất – kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội lạc hậu, trình độ thấp, đến nay Việt Nam đã vươn lên trở thành một nước đang phát triển; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; khối đại đoàn kết dân tộc không ngừng được củng cố; chính trị xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh, độc lập, chủ quyền được giữ vững; đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Thực tiễn đó đã khẳng định một chân lý, ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Những mốc son chói lọi, những chiến thắng vẻ vang của toàn Đảng, toàn Quân và toàn Dân ta là minh chứng cho thấy quan điểm của Phạm Nhật Bình hết sức sai trái, xuyên tạc, phản động, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và những thành tựu vĩ đại mà Đảng Cộng sản Việt Nam đem lại cho đất nước ta trong suốt 90 năm qua. Mọi người hãy cảnh giác trước những chiêu trò “đổi trắng thay đen” của Phạm Nhật Bình hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “CẢNH GIÁC TRƯỚC NHỮNG CHIÊU TRÒ “ĐỔI TRẮNG THAY ĐEN” CỦA PHẠM NHẬT BÌNH

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.