CẢNH GIÁC VÀ CHỦ ĐỘNG LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN PHÁ HOẠI CÔNG TÁC NHÂN SỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Phá hoại công tác nhân sự, tuyên truyền, xuyên tạc về công tác chuẩn bị nhân sự phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là những mưu đồ hết sức tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch nhằm phá hoại an ninh chính trị nội bộ, phá hoại sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

1. Sự chống phá công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp của các thế lực thù địch. Để thực hiện mưu đồ phá hoại Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các thế lực thù địch trong và ngoài nước đã đẩy mạnh các hoạt động chống phá trên nhiều lĩnh vực, hoạt động phục vụ tổ chức Đại hội. Trong đó, công tác quy hoạch, sắp xếp nhân sự cán bộ luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu các đối tượng chống đối. Chúng thực hiện bằng những phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt, xuyên tạc một cách trắng trợn. Tán phát nhiều tài liệu, đưa ra các luận điệu xuyên tạc, cho rằng: “Cuộc bỏ phiếu trong Đại hội của ĐCSVN là sự đấu tranh giữa các phe phái trong Đảng”, “Đại hội là nơi diễn ra sự đấu đá quyết liệt tranh giành sự ảnh hưởng giữa “nhóm cải cách” và “nhóm bảo thủ” trong Đảng”… hòng gây mất đoàn kết nội bộ, hạ thấp vai trò, uy tín của Đảng ta. Chúng cho rằng việc quy hoạch cán bộ của Đảng không phải vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân mà vì lợi ích nhóm “Đây là bước chuẩn bị để các cán bộ đương chức của ĐCS được hạ cánh an toàn, là tiền đề để con em vây cánh tiến thân”… Đồng thời chúng cho rằng, công tác cán bộ của Đảng ta là không dân chủ, thiếu minh bạch, làm theo kiểu “áo gấm đi đêm”; việc quy hoạch, sắp xếp cán bộ là nhằm “thanh trừng bè phái”, “đấu đá nội bộ”; lợi dụng việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội để gây mâu thuẫn giữa các thế hệ lãnh đạo của Đảng ta, tung ra những luận điệu phản động như “Bầu cử cho vui, mọi sự đã được sắp xếp”, “phải xóa bỏ cơ chế Đảng cử, dân bầu thì mới có dân chủ”…

Mặt khác, để phá hoại công tác cán bộ trước thềm Đại hội Đảng các cấp, chúng còn ra sức tác động, lôi kéo, mua chuộc, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên trong Đảng. Qua đó, xúi giục, tìm cách khống chế, mua chuộc làm việc cho chúng và đăng tải thông tin, bài viết sai lệch về công tác nhân sự… Cùng với các hoạt động trên, các thế lực thù địch đặc biệt quan tâm tìm cách cài cắm nội gián chui sâu leo cao vào các vị trí nhân sự quan trọng của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Đây là những âm mưu, thủ đoạn hết sức nguy hiểm, tác động trực tiếp đến sự thành công của Đại hội Đảng các cấp cần phải phát hiện kịp thời để phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời.

2. Thực hiện tốt công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp và làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Công tác lựa chọn, sắp xếp nhân sự luôn là vấn đề được Đảng ta đặc biệt quan tâm trước mỗi kỳ Đại hội để chọn ra được những cán bộ đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, năng lực đảm đương trọng trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành đất nước, phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân. Công tác nhân sự Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Cấp uỷ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Để góp phần chuẩn bị tốt công tác nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp cần tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ. Kiên quyết không đề xuất, quyết định những nhân sự không bảo đảm tiêu chuẩn; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết, “cục bộ”, “lợi ích nhóm”; thiếu gương mẫu, không sẵn sàng chấp hành sự phân công, điều động của cấp có thẩm quyền; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây thất thoát tiền bạc, tài sản của Nhà nước; phẩm chất, năng lực hạn chế, có biểu hiện “chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau”; thiếu tích cực trong công tác, sợ trách nhiệm, “dĩ hoà vi quý”… Đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ làm công tác tham mưu về tổ chức, cán bộ; bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch; đề cao trách nhiệm cá nhân trong thảo luận và quyết định theo đa số…

Tất cả những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch là hoàn toàn trái ngược với quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về công tác nhân sự Đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Bởi vậy, để làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá nguy hiểm của các thế lực thù địch, thì ngay từ khâu chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cần phải siết chặt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Chú trọng làm tốt công tác tổ chức cán bộ, rà soát, lựa chọn, quy hoạch nhân sự bổ nhiệm tham gia cấp ủy các cấp đảm bảo kỹ lưỡng về nhân thân, lai lịch, lịch sử chính trị. Các cấp, các ngành và mọi người dân cần nêu cao cảnh giác, chủ động đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch; kịp thời ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “CẢNH GIÁC VÀ CHỦ ĐỘNG LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN PHÁ HOẠI CÔNG TÁC NHÂN SỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.