Cảnh giác với âm mưu nham hiểm của Nguyên Thạch

Gần đây, trên trang mạng Dân làm báo, Nguyên Thạch có bài viết với tựa đề “Mèo giấu kít!”. Nội dung bài viết tập trung xuyên tạc, phủ nhận về chủ nghĩa cộng sản, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam khi cho rằng: “Chủ nghĩa cộng sản là hoang đường nên những tay tin vào thứ chủ nghĩa này cũng phải hoang tưởng thì mới phù hợp” hay “Ấm êm hạnh phúc đâu chẳng thấy, mà chỉ toàn là những chuỗi oan nghiệt, đau khổ triền miên…”. Tiếp đến, Y quy kết rằng: “Guồng máy cai trị của ĐCS cùng nhà nước VN này hành là chính…” và “Khối cộng sản Đông Âu đã sụp đổ, Liên Xô cũng đã tan rã… Việt Nam thì sao”. Với những luận điệu xuyên tạc, phản động, phản khoa học và quy kết vô căn cứ, Nguyên Thạch đã hiện nguyên hình là kẻ phản động, thâm thù chế độ xã hội chủ nghĩatiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vậy thực chất âm mưu của Nguyên Thạch là gì? Có lẽ tất cả người Việt Nam yêu nước chân chính, có lương tri đều dễ dàng nhận ra.

Chủ nghĩa Cộng sản vẫn là tương lai của xã hội loài người.

Lịch sử nhân loại dưới xã hội tư bản hàng trăm năm qua đã chứng minh tính tất yếu cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động chống lại giai cấp tư sản và chủ nghĩa tư bản. Qua thực tiễn cuộc đấu tranh, giai cấp công nhân đã nhận thức được rằng, muốn giành thắng lợi phải tiếp thu chủ nghĩa xã hội khoa học, hình thành chính đảng của giai cấp mình. Khi đảng cộng sản ra đời, toàn bộ hoạt động đều hướng vào lật đổ nhà nước của giai cấp tư sản, xác lập nhà nước của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Việc thiết lập nhà nước của giai cấp công nhân và nhân dân lao động là sự mở đầu của hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa. Từ Công xã Pari đến Cách mạng Tháng Mười Nga và đến sự ra đời của các nước và hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa đã chứng minh cho sự tất yếu về kinh tế – xã hội này trong quá trình vận động, biến đổi, phát triển và diệt vong của hình thái kinh tế – xã hội tư bản chủ nghĩa, khởi đầu và mở ra thời đại của hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa, mà giai đoạn đầu của nó là xã hội xã hội chủ nghĩa. Mặc dù, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu đã sụp đổ nhưng là sự sụp đổ của một mô hình chủ nghĩa xã hội trong quá trình đi tới mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Nó không đồng nghĩa với sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội với tư cách là một hình thái kinh tế – xã hội mà loài người đang vươn tới. Đi lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản là quy luật phát triển tất yếu khách quan của xã hội loài người.

Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là đúng đắn, phù hợp với quy luật của lịch sử và nguyện vọng của nhân dân.

Ngay khi mới ra đời và trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định, đi lên chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng, là khát vọng và là sự lựa chọn đúng đắn của nhân dân và là sự lựa chọn của lịch sử. Thực tiễn đã chứng minh, chỉ có chủ nghĩa xã hội mới thực sự đem lại thống nhất, hòa bình, độc lập, tự do cho đất nước; đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Chính sự kiên định đi theo con đường chủ nghĩa xã hội, kiên trì lý luận Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này qua thắng lợi khác. Đó là thắng lợi của Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, là những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước hơn 30 năm qua. Những thành quả to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự thật khách quan, không một ai, không thế lực thù địch nào có thể xuyên tạc, phủ nhận.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhận thức đầy đủ và đúng đắn về con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội là một quá trình lâu dài, khó khăn, phức tạp vì nó phải tạo sự biến đổi sâu sắc về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong thời kỳ quá độ ấy, chắc chắn không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại trong Đảng và xã hội. Thế nhưng, những sai phạm, khuyết điểm, hạn chế, thiếu sót đó không phải là sản phẩm của sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, không phải là sản phẩm của chủ nghĩa cộng sản và giải pháp để giải quyết những tồn tại, yếu kém đó nhất định không phải là từ bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Chỉ có kiên định đi lên chủ nghĩa xã hội mới là con đường đúng đắn bảo đảm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Như vậy, có thể khẳng định âm mưu nham hiểm của Nguyên Thạch đã quá rõ ràng, nhằm gây sự hoài nghi, dao động trong nhân dân, phá vỡ sự đồng thuận của toàn xã hội, làm suy giảm niềm tin của nhân dân ta đối với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Mục tiêu cuối cùng không gì khác hơn tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, đưa nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Chúng ta những người dân yêu nước chân chính cần nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết lên án, vạch trần và đấu tranh làm thất bại âm mưu nham hiểm này của Nguyên Thạch và các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Cảnh giác với âm mưu nham hiểm của Nguyên Thạch

 • 22 Tháng Năm, 2019 at 7:28 sáng
  Permalink

  Chúng ta những người dân yêu nước chân chính cần nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết lên án, vạch trần và đấu tranh làm thất bại âm mưu nham hiểm này của Nguyên Thạch và các thế lực thù địch

  Reply
 • 22 Tháng Năm, 2019 at 7:30 sáng
  Permalink

  Thực chất âm mưu nham hiểm của Nguyên Thạch là nhằm gây sự hoài nghi, dao động trong nhân dân, phá vỡ sự đồng thuận của toàn xã hội, làm suy giảm niềm tin của nhân dân ta đối với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

  Reply
 • 23 Tháng Năm, 2019 at 9:43 sáng
  Permalink

  Cần cảnh giác với luận điệu của bọn phản động

  Reply
 • 28 Tháng Năm, 2019 at 8:42 sáng
  Permalink

  Chủ nghĩa Cộng sản vẫn là tương lai của xã hội loài người. Chân lý này không dễ để kẻ phản động Nguyên Thạch phủ nhận

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.