CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG, VĂN HÓA CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

“Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa là âm mưu, thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm của các thế lực thù địch hiện nay. Do đó, nâng cao cảnh giác, nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn này của chúng là cơ sở để phòng chống một cách hiệu quả, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Một là, âm mưu, thủ đoạn phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Để thực hiện được mưu đồ “chuyển hóa” chế độ chính trị ở Việt Nam, thì vấn đề trước tiên mà các thế lực thù địch xác định là phải xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, phải xây dựng ý thức hệ mới, hệ thống lý luận mới có khả năng triệt tiêu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó, làm nền tảng tư tưởng cho việc xây dựng một giai cấp – xã hội mới kiểu tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam. Theo đó, các thế lực thù địch thực hiện các thủ đoạn là tăng cường hợp tác toàn diện, tiến tới “lộ trình dân chủ toàn diện”. Chúng lấy tiến công trên lĩnh vực kinh tế là mũi nhọn, làm cho nền kinh tế Việt Nam chệch hướng xã hội chủ nghĩa; tạo môi trường, điều kiện để hình thành “chính trị dân chủ”, “xã hội dân sự”, tạo ra môi trường và cơ hội cho các tổ chức chính trị đối lập xuất hiện công khai chống Đảng, Nhà nước và chế độ, làm cho Đảng ta không kiểm soát được tình hình, từ đó tạo tình thế không thể không thay đổi, buộc Đảng hoặc phải chấp nhận “dân chủ”, hoặc tan vỡ do bạo động, đột biến chính trị, xã hội. Đồng thời, chúng kêu gọi dân chủ kiểu tư sản nhằm “dân chủ hóa chính quyền”, từng bước cô lập, tách các tổ chức đảng và đảng viên ra khỏi quần chúng để tạo áp lực, lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hai là, âm mưu, thủ đoạn xâm nhập, móc nối, gây nhân tố tác động tư tưởng, thúc đẩy nhanh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta.

Từ thực tế sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, các thế lực thù địch cho rằng: Lực lượng ngầm trong nội bộ là lực lượng có tính chất quyết định, nòng cốt cho việc chuyển hóa, thúc đẩy gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ từ trung ương đến cơ sở. Việc thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta phải được thực hiện bằng cách thức, phương pháp vừa cổ điển, vừa hiện đại. Đó là tìm mọi cách xây dựng cho được lực lượng đối lập trong bộ máy của Đảng, Chính quyền và hệ thống chính trị; đẩy mạnh việc gieo rắc, tạo ra những “mầm mống dân chủ” kiểu tư sản, tập trung khoét sâu vào nội bộ ta. Chúng âm mưu nhằm vào các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và hệ thống chính trị để hình thành lực lượng đối lập ngay trong nội bộ ta, đặc biệt là việc tuyên truyền, kích động, lôi kéo và hình thành các phe phái, các khuynh hướng tư tưởng đối lập trong các tổ chức chính trị – xã hội.

Ba là, âm mưu, thủ đoạn xâm nhập, tác động, hướng lái truyền thông Việt Nam theo ý đồ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta.

Âm mưu, thủ đoạn thâm hiểm của các thế lực thù địch là lợi dụng công cụ và bộ máy truyền thông để chống phá, thực hiện mục tiêu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam. Chúng cho rằng, để thúc đẩy nhanh quá trình “dân chủ hóa” ở Việt Nam, nhất thiết phải có hai yếu tố: Thứ nhất, “dân chủ hóa” trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam; Thứ hai, “dân chủ hóa” trong truyền thông và trong xã hội. Hai yếu tố này có quan hệ mật thiết với nhau. Tuy nhiên, yếu tố thứ nhất mang tính quyết định đến tiến trình “dân chủ hóa” nhưng nếu không có yếu tố thứ hai thì không thể đẩy nhanh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trên, từ bên trong của đất nước ta. Quá trình “dân chủ hóa” truyền thông là đưa “dân chủ” vào mạng truyền thông quốc gia và đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Đồng thời, thúc đẩy vai trò truyền thông phi chính thức như các trang mạng xã hội facebok, blog, youtube… để lên tiếng đòi tự do ngôn luận, tự do báo chí, và cạnh tranh trên lĩnh vực truyền thông.

Bốn là, âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy hình thành “xã hội dân sự”để tạo “kênh phản biện” nhằm công khai chống đối Đảng, Nhà nước ta.

Mưu đồ của các thế lực thù địch trong việc thúc đẩy hình thành “xã hội dân sự” tại Việt Nam là nhằm thông qua đó chuyển hóa nhận thức tư tưởng, tiến tới xóa bỏ nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm phai nhạt mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Với âm mưu đó, chúng thực hiện thủ đoạn núp dưới cái gọi là “dân chủ hóa” đất nước Việt Nam, để từng bước hình thành các tổ chức đối trọng với Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị – xã hội để “giám sát” hoạt động của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, từng bước hạn chế, tiến tới loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò quản lý điều hành của Nhà nước, xây dựng một xã hội “dân chủ”, “tự do” không có nguyên tắc tại Việt Nam.

Để thực hiện âm mưu, thủ đoạn này, các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền về “xã hội dân sự”, phủ nhận học thuyết Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng xã hội chủ nghĩa, về đấu tranh giai cấp trong điều kiện mới; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ nội bộ tiến tới phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý, điều hành của Nhà nước.

Năm là, âm mưu, thủ đoạn tán phát các ấn phẩm trái với đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước.

Các ấn phẩm văn hóa phổ biến được các thế lực thù địch tán phát hiện nay là các tin, bài, hình ảnh và các video clips sai lệch, phủ nhận, xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; bôi nhọ hạ thấp uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội. Qua đó, gây tâm lý hoang mang, doa động, thiếu niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Bởi vậy, mỗi chúng ta phải nêu cao cảnh giác, vạch trần và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG, VĂN HÓA CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.