Cảnh giác với luận điệu phi khoa học, vô căn cứ của Phạm Trần

Mới đây, trên trang mạng “Quyenduocbiet”, Phạm Trần đã đăng bài viết “ Tại sao phải Xã Hội Chủ Nghĩa”. Với luận điệu hết sức phản động, phi khoa học, mang tính áp đặt không có cơ sở lý luận và thực tiễn, y cho rằng: “tại sao? Đảng Cộng sản Việt Nam phải “kiên định Chủ nghĩa xã hội” trên nền tảng Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mới xây dựng được đất nước phồn vinh”; hay “nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam theo các quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời, không còn phù hợp với tình hình của xã hội Việt Nam, xu hướng của thời đại”. Y còn quy chụp rằng “Đảng có nhiều sai lầm trong quá khứ, và dù quá khứ có làm được một số việc thì bây giờ chuyển sang thời kỳ mới, Đảng “đã hết vai trò lịch sử, không còn đủ khả năng để lãnh đạo khiến đất nước ngày càng yếu thế và lạc hậu so với các nước trên thế giới”.

Phải khẳng định rằng, đây là những luận điệu hết sức phản động, phi khoa học, mang tính áp đặt không có cơ sở lý luận và thực tiễn. Bởi vì:

Xuất phát từ quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo của chính đảng vô sản trong tiến trình cách mạng. C.Mác và Ph.Ăngghen chỉ ra rằng, giai cấp công nhân là giai cấp hiện đại, cách mạng nhất, tiên tiến nhất trong xã hội, nhưng giai cấp công nhân chỉ có thể thực hiện được sứ mệnh lịch sử của mình khi thành lập ra được chính đảng đảm đương vai trò lãnh đạo, dẫn dắt giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân tiến hành cách mạng thoát khỏi ách áp bức, bóc lột, xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, xây dựng chế độ cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu là chủ nghĩa xã hội. Từ thực tiễn cách mạng nước Nga, V.I. Lênin chỉ rõ, chỉ có Đảng Cộng sản mới có thể lãnh đạo được giai cấp vô sản trong cuộc đấu tranh kiên quyết nhất chống mọi lực lượng của chủ nghĩa tư bản, và chỉ có Đảng Cộng sản – đội tiên phong của giai cấp công nhân mới lãnh đạo được đất nước.

Thấm nhuần những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định rằng, cách mạng giải phóng dân tộc, cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam muốn thắng lợi, trước hết phải có Đảng Cộng sản lãnh đạo. “Trước hết phải có Đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”.

Thực tiễn đã chứng minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới đã thu được nhiều thắng lợi, đất nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới; quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên; đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt; đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Trong lãnh đạo, Đảng có lúc phạm sai lầm, khuyết điểm nhưng Đảng đã nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, tự đổi mới, chỉnh đốn, nâng tầm trí tuệ, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, để tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên.

Từ lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam và những thành quả mà nhân dân ta đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng hơn 90 năm qua, đã hoàn toàn bác bỏ luận điệu phi khoa học, vô căn cứ của Phạm Trần. Mỗi chúng ta cần nêu cao cảnh giác và kiên quyết đấu tranh bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.