CẢNH GIÁC VỚI THỦ ĐOẠN “MỀM” TRONG CHỐNG PHÁ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG HIỆN NAY

Sau nhiều biện pháp tuyên truyền trắng trợn, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách công khai, nhằm chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta không mang lại kết quả, các thế lực thù địch quay sang sử dụng thủ đoạn đoạn “mềm”, bằng cách triệt để tận dụng xu thế toàn cầu hóa và chủ trương hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Thực hiện thủ đoạn “mềm”, các thế lực thù địch chuyển từ đối đầu sang thực hiện quan hệ thân thiện, đi sâu vào các lĩnh vực, các ngành mà chúng ta còn bộc lộ nhiều hạn chế, thiếu sót trong quản lý, chỉ đạo và thực hiện; chúng tăng cường quan hệ nhiều mặt để tiếp cận, thâm nhập. Qua đó, tác động vào tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ đảng viên có vị trí, vai trò cao trong Đảng, Nhà nước để thúc đẩy quá trình “tự diễn biến” ngay từ trong nội bộ ta.

Các thế lực thù địch luôn cho rằng, để thực hiện được mưu đồ “chuyển hóa” chế độ chính trị ở Việt Nam thì vấn đề trước tiên là phải xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa; phải xây dựng ý thức hệ, hệ thống lý luận có khả năng triệt tiêu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và làm nền tảng tư tưởng cho việc xây dựng một giai cấp – xã hội mới kiểu tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam. Bên cạnh đó, còn phải tăng cường hợp tác toàn diện, tiến tới “lộ trình dân chủ toàn diện” ở Việt Nam.

Để thực hiện mưu đồ trên, trước hết chúng lấy tiến công trên lĩnh vực kinh tế làm mũi nhọn, thông qua đầu tư thiết lập hệ thống và cơ cấu kinh tế thị trường tư bản tại Việt Nam, từ đó làm cho nền kinh tế Việt Nam chệch hướng xã hội chủ nghĩa; tạo môi trường, điều kiện để hình thành “chính trị dân chủ”, “xã hội dân sự”, tạo ra môi trường và cơ hội cho các tổ chức chính trị đối lập xuất hiện công khai chống Đảng, Nhà nước và chế độ, làm cho Đảng ta không kiểm soát được tình hình; tạo tình thế không thể không thay đổi, buộc Đảng hoặc phải chấp nhận “dân chủ”, hoặc tan vỡ do bạo động, đột biến chính trị, xã hội. Đồng thời, chúng kêu gọi dân chủ kiểu tư sản nhằm “dân chủ hóa chính quyền”, từng bước cô lập, tách các tổ chức đảng và đảng viên ra khỏi quần chúng để tạo áp lực, lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng cho rằng, chỉ có điều chỉnh chính sách, thông qua “thân thiện giả hiệu” để đi sâu vào Việt Nam, làm ăn với chúng ta thì chúng mới có cơ hội, điều kiện, môi trường tiếp cận rộng rãi để tạo dựng, thúc bách “xã hội dân sự” tại Việt Nam.

Hai là, thông qua hoạt động ngoại giao chính thức, một mặt chúng tăng cường tiếp cận với mọi đối tượng để mua chuộc, lôi kéo, tác động làm “chuyển hóa” và “tự chuyển hóa” nội bộ ta ngay từ bên trên, bên trong; chú trọng việc hỗ trợ cho những phần tử được chúng cho là “có tư tưởng dân chủ, thân phương Tây”. Mặt khác, chúng tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi, đối ngoại với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực để tăng cường quảng bá hình ảnh, giá trị tư bản chủ nghĩa thông qua các thủ đoạn “ngoại giao thân thiện”; đồng thời tạo kênh và cơ hội tiếp cận sâu hơn với cán bộ, đảng viên để thúc đẩy “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường xâm nhập, tiến công “chuyển hóa” ngầm bằng các thủ đoạn hết sức tinh vi, để phá hoạt nội bộ ta.

Trước những thủ đoạn “mềm” của các thế lực thù địch, mỗi chúng ta, trước hết là mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không ngừng trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người đảng viên; kiên định, nhất quán quan điểm của Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.