CHIÊU TRÒ CỦA NGUYỄN ĐÌNH CỐNG

Gần đây, trên trang mạng xã hội có bài viết giật tít “Một phê phán tầm thường và thấp kém” của Nguyễn Đình Cống. Đây là “Phản biện” của Nguyễn Đình Cống về bài viết của GS, TS. Lê Hữu Nghĩa đăng trên Tạp chí Cộng sản tháng 9/2020. Nội dung “phản biện” của Nguyễn Đình Cống chứa đựng những lời lẽ hằn học không ngoài mục đích phê phán và bác bỏ Chủ nghĩa Mác – Lênin.

Cần khẳng định rằng chủ nghĩa Mác – Lênin – nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là một học thuyết cách mạng và khoa học thể hiện trên những nội dung sau đây:

 Trước hết, chủ nghĩa Mác – Lênin không chỉ giải thích chính xác quy luật của sự vận động, phát triển thế giới khách quan, mà quan trọng hơn còn cải tạo thế giới hướng đến những điều tốt đẹp nhất cho tự nhiên, xã hội và con người. Chủ nghĩa Mác – Lênin với việc giải phóng người lao động, giải phóng xã hội khỏi mọi áp bức, bóc lột, mọi sự tha hóa, xây dựng một xã hội công bằng, bình đẳng và tự do cho mọi người – đó là xã hội xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa.

Thứ hai, chủ nghĩa Mác – Lênin không chỉ kế thừa những tinh hoa của khoa học xã hội mà còn tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa của khoa học tự nhiên đương thời đã kế thừa có chọn lọc những thành tựu khoa học, những giá trị tư tưởng và văn hoá, những tiền đề kinh tế, chính trị, xã hội mà nhân loại đã đạt được. Bằng thiên tài của trí tuệ cộng với sự lao động nghiêm túc, vượt lên mọi trở ngại, khó khăn, những cám dỗ của vật chất và vòng cương toả hà khắc của chế độ chính trị đương thời. C.Mác, Ph.Ăngghen đã để lại cho nhân loại một di sản vô cùng quý báu, một cơ sở lý luận khoa học để giải phóng con người, giải phóng xã hội mà sau này, V.I.Lênin đã kế thừa, phát triển, đem lại cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc cho con người.

Thứ ba, chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết duy nhất từ trước tới nay đặt ra mục tiêu, chỉ rõ con đường giải phóng triệt để giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới thoát khỏi tình trạng bị nô dịch và áp bức, thoát khỏi sự đói nghèo và tha hóa về nhiều mặt. Đồng thời, học thuyết đó chỉ ra lực lượng giải phóng và phát triển xã hội là giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đem lại cho họ niềm tin về sức mạnh của chính mình.

Như vậy, những “phản biện” của Nguyễn Đình Cống đối với bài viết của GS, TS. Lê Hữu Nghĩa là sự quy chụp, thiếu tính khách quan, khoa học. Thực chất đây là một luận điệu phủ nhận lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước và xã hội.

Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân phải kiên quyết đấu tranh vạch trần bộ mặt thật của Nguyễn Đình Cống và các thế lực thù địch nhằm bảo vệ, giữ gìn giá trị của chủ nghĩa Mác – Lênin và phát huy những giá trị đó trong sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.