“Công thức giữ Đảng” của Phạm Đình Trọng – Sự tuyệt vọng của kẻ chống Đảng

Phạm Đình Trọng tự xưng là một người vì dân vì nước, trong bài “Công thức giữ Đảng” đăng trên trang mạng xã hội danlambao ngày 22/11/2015 đã quy kết: “Công thức giữ Đảng” của Đảng “Còng Công an + Súng Quân đội + Mật vụ Tàu Cộng+ Dòng Máu Đảng Cha Truyền Con Nối”. Có thể nhận thấy ngay, lời lẽ của Phạm Đình Trọng là cực kỳ sặc mùi chống cộng, Trọng là quỷ dữ đội lốt người, thâm thù cách mạng đến tận xương tủy.

Ai cũng biết, Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ có “Công thức giữ Đảng” như Phạm Đình Trọng nói. Đó chỉ là sự vu khống, bịa đặt của gã để đả kích, bôi nhọ, nói xấu mưu toan phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước và xã hội mà thôi.

Để giữ vững, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính tiền phong của Đảng, để xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân và làm tròn vai trò của đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu công cuộc đối mới đất nước, Đảng đặc biệt chăm lo công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, nâng cao trình độ, trí tuệ của Đảng; vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp thu tinh hoa trí tuệ nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại, thực tiễn đất nước đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng , lợi ích của Nhân dân. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân; dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng; lãnh đạo Nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đồng thời, Đảng không ngừng tự xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, làm cho Đảng trong sạch vững mạnh.

Chính vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn được xây dựng trong sạch vững mạnh về tư tưởng, tổ chức, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng nước ta nói chung và ở mỗi thời kỳ lịch sử nói riêng, được Nhân dân tin tưởng, yêu mến.

Thực tế, hơn 85 năm qua đã chứng minh, hàng vạn cán bộ, đảng viên của Đảng đã hy sinh xương máu, đấu tranh, lãnh đạo Nhân dân giành độc lập cho dân tộc, giải phóng Nhân dân khỏi đêm trường nô lệ, mang lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân, nên được Nhân dân tin tưởng giao quyền lãnh đạo.

Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, Đảng tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, hoạt động trong khuẩn khổ Hiến pháp, pháp luật. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc. Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội bằng cương lĩnh, chiến lược, đường lối, chính sách, các đường lối về chủ trương công tác; bằng tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tổ chức và bằng hành động gương mẫu của đảng viên. Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Đảng lựa chọn, giới thiệu những đảng viên ưu tú có đủ phẩm chất, đạo đức và năng lực vào trong các cơ quan lãnh đạo, quản lý chính quyền theo đúng quy trình, thủ tục và pháp luật của Nhà nước. Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, liên hệ mật thiết với Nhân dân và luôn luôn chịu sự giám sát của Nhân dân. Là lực lượng duy nhất cầm quyền lãnh đạo đất nước, Đảng chịu trách nhiệm trước dân tộc, trước Nhân dân về vấn đề độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị để phát triển đất nước, về hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, trong đó có Quân đội và Công an.

Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là công cụ bạo lực vũ trang sắc bén, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, nhà nước tập trung quản lý. Vì vậy, Quân đội và Công an có “bổn phận” trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ; sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Lịch sử xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam đã khẳng định sự cần thiết phải phối hợp giữ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong việc bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, giữ gìn an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; được dân mến, dân tin, dân yêu. Điều đó đã được Đảng, Nhà nước, Nhân dân ghi nhận và trở thành truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam.

Mặt khác, muốn đảng cầm quyền vững mạnh thì trước hết phải giữ vững từ chính nội lực của Đảng, theo đó Đảng đặc biệt coi công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, trong đó có nội dung chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng chú trọng lựa chọn những người có đức, có tài, trong đó có con em cán bộ, đảng viên để kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của cha anh, gánh vác trọng trách cùng với toàn Đảng lãnh đạo thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng, thực hiện dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Toàn bộ hoạt động của Đảng đã làm Đảng luôn luôn trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo tốt và sức chiến đấu cao, thực sự là người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. Điều đó cũng là căn cứ xác đáng, đanh thép, bác bỏ luận diệu phản động của các thế lực thù địch xuyên tạc, vu cáo, bịa đặt hòng hạ thấp uy tín của Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Đảng luôn luôn tự xây dựng, tự chỉnh đốn, làm cho Đảng thực sự là Đảng trí tuệ, đạo đức, văn minh, bảo đảm cho Đảng đồng hành cùng dân tộc, đưa dân tộc ta “bước tới đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc năm châu”./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

9 thoughts on ““Công thức giữ Đảng” của Phạm Đình Trọng – Sự tuyệt vọng của kẻ chống Đảng

 • 4 Tháng Mười Hai, 2015 at 10:11 sáng
  Permalink

  Thật nực cười cho cái “công thức giữ đảng” của “nhà dân chủ” Phạm Đình Trọng. Chắc hẳn, Phạm Đình Trọng chưa hài lòng với danh hiệu “nhà văn” chuyên bồi bút cho bọn phản động, nên lại muốn trổ tài “chém gió” như một “chuyên gia xây dựng đảng”. Nhưng đáng thương thay, càng “chém gió”, hắn càng tỏ ra là kẻ ngu si, mụ mị. Cái tội “đã ngu” còn tỏ ra “nguy hiểm” của hắn không sớm thì muộn sẽ bị trừng trị!

  Reply
 • 4 Tháng Mười Hai, 2015 at 10:27 sáng
  Permalink

  Là một thành viên “tích cực” trên mạng xã hội, tôi muốn “tặng” ông Phạm Đình Trọng một câu quen thuộc mà đám “trẻ trâu” chúng tôi thường nhắc nhau: “Đã ngu thì đừng tỏ ra nguy hiểm”. Thiết nghĩ, câu nói này rất hợp với ông. Ông hãy thôi ngay cái trò “chém gió” điên loạn, phản bội Tổ quốc và dân tộc đi! Thời gian trên cõi đời này của ông không còn nhiều đâu, nếu không sớm hối cải, hoàn lương thì cái kết cục “chết không có chỗ chôn” chắc chắc sẽ dành cho ông.

  Reply
 • 5 Tháng Mười Hai, 2015 at 8:23 chiều
  Permalink

  Không biết ở đâu trên đất nước Việt Nam ta lại sinh ra một nhà triết gia rởm Phạm Đình Trọng, một kẻ lưu manh giả danh trí thức; hắn đã lắp ghép một cách thô thiển về công thức của Đảng ta, thể hiện sự thiếu hiểu biết của Trọng về Đang Cộng sản VN; chúng ta không bao chấp nhận và tha thứ cho kẻ loạn ngôn này, phải dạy cho hắn biết lễ phép, không được như “chó dại cắn càn”.

  Reply
 • 8 Tháng Mười Hai, 2015 at 2:37 chiều
  Permalink

  Với mục đích đen tối để đả kích, bôi nhọ, nói xấu mưu toan phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước và xã hội của Phạm Đình Trọng thì “công thức giữ Đảng” mà hắn đưa ra có thể xét trở thành “sáng kiến” trong hàng ngũ của những kẻ cơ hội, phản động, bán nước cầu vinh như y. Còn đối với mỗi người dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, có ý thức độc lập, tự cường dân tộc thì những gì Phạm Đình Trọng nêu ra đều là sự bóp méo, bôi nhọ sự thật, coi thường nhân dân. Khuyên Phạm Đình Trọng hãy dừng ngay lại những “chiêu trò” chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc như thế này không thì y sẽ phải trả giá thích đáng./.

  Reply
 • 8 Tháng Mười Hai, 2015 at 4:00 chiều
  Permalink

  mới đọc cái tựa đề “công thức giữ Đảng” chừng như một phát kiến vĩ đại nào mới được phát hiện. hóa ra lại là một cái công thức trên trời rơi xuống vỡ đầu tên Phạm Đình Trọng ngồi só nhà tha thẩn kiếm sống. cứ nhìn vào cái công thức của hắn thì người ta có thể hình dung ngay cái đầu có ít bã đậu của hắn đã phải đánh vật với nó như thế nào để luận chứng cho cái không có thật ấy. nên một đứa trẻ con cũng thừa hiểu cái mục đích đen tối của tên Phạm Đình Trọng này thì ai thèm đọc và tin hắn nữa.

  Reply
 • 9 Tháng Mười Hai, 2015 at 8:40 sáng
  Permalink

  Có lẽ Phạm Đình Trọng đang hoài niệm những công thức trong toán học hoặc hóa học nào đó mà hắn từng học ở thời phổ thông để tìm ra lời giải cho “bài toán chống Đảng” mà hắn cùng những kẻ theo đóm ăn tàn đang u mê theo đuổi? Thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam hơn 80 năm qua đã chứng minh: Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại và phát triển là nhờ những nguyên tắc sinh hoạt đảng và những quy định, quy chế với đội ngũ cán bộ, đảng viên làm cho Đảng ngày càng được củng cố, trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Cho nên, tuyệt đối không có cái gọi là “công thức giữ Đảng” như Phạm Đình Trọng đưa ra. Đó chỉ là luận điệu đê hèn, chống phá Đảng để phục vụ cho mục đích chính trị bẩn thỉu của hắn và đồng bọn. Hay chúng ta có thể đặt cho những luận điệu, âm mưu chống phá của Phạm Đình Trọng là “công thức giữ đô la”. hahaha

  Reply
 • 10 Tháng Mười Hai, 2015 at 7:24 sáng
  Permalink

  Những người đảng viên chân chính không ai là không khỏi căm giận khi đọc bài “Công thức giữ Đảng” của Trần Bình Trọng. Đảng Cộng sản Việt Nam – Đảng cầm quyền kiểu mới, ra đời theo những quy luật khách quan và ngày càng được vun đắp, xây dựng, chỉnh đốn để nâng cao năng lực lãnh đạo thì cần gì cái gọi là “Công thức giữ Đảng” như Phạm Đình Trọng rêu rao, “sùa càn, cắn bậy. Đảng Cộng sản Việt Nam đại diện cho quyền lợi, ý chí, nguyện vọng không chỉ của giai cấp công nhân mà còn của toàn thể nhân dân, dân tộc Việt Nam, do vậy, toàn thể dân tộc Việt Nam tin Đảng và nguyện đi theo Đảng tiến hành các cuộc cách mạng thay cũ đổi mới, xóa bỏ áp bức bóc lột để xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Đó chính là sức mạnh, là động lực, niềm tin để Đảng tiếp tục hoàn thiện, củng cố vai trò lãnh đạo xã hội chứ không phải là “công thức” nào đó như Phạm Đình Trọng – kẻ thoái hóa, biến chất đã đưa ra.

  Reply
 • 10 Tháng Mười Hai, 2015 at 6:04 chiều
  Permalink

  Hơn 80 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, mặc dù vẫn còn tồn tại những khiếm khuyết cả về đường lối lãnh đạo đến tổ chức, đội ngũ cán bộ, đảng viên, thế nhưng, Đảng ta luôn nhìn thẳng vào sự thật, đấu tranh với những thói hư tậ xấu tồn tại trong Đảng để ngày càng hoàn thiện, giữ vững khối đoàn kết trong nội bộ Đảng, giữa Đảng và quân chúng nhân dân. Cho nên, nhân dân ta hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo cách mạng và chính điều đó mới là sức mạnh để Đảng ngày càng được củng cố vững chắc hơn. Vì vậy, “công thức giữ đảng” mà Phạm Đình Trọng đưa ra là hoàn toàn lố bịch, xảo trả với âm mưu chống Đảng hết sức nham hiểm.

  Reply
 • 22 Tháng Mười Hai, 2015 at 5:22 sáng
  Permalink

  Phạm Đình Trọng là một tên ngu dốt nhưg rất háo danh. Thời chống Mỹ sơ tán ở nhà dân thì ăn cắp của dân. Học trường viết văn Nguyễn Du thì ăn cắp mùng mền. Làm ở đâu cũng ghen ghét, đố kỵ, vu khống đồng nghiệp để ngoi lên hơn người khác. Nếu không được thì có hành động “Chó cùng căn dậu”.
  Các trang mạng hải ngoại đã lầm đại tá Phạm Đình Trọng phụ trách Chi nhánh báo Quân đội Nhân dân ở TP HCM với Phạm Đình Trọng là nhân viên của xưởng phim quân đội chỉ là đại úy. Ông này nổi tiếng lưu manh và vu không người khác. Người ta phải nâng cấp thiếu tá cho ông ta thì ông ta mới chịu ra khỏi xưởng phim quân đội. Ông bon chen vài chỗ làm khác, làm ở đâu cũng dở thói kiện cáo vu khống đấu đá đòi chức quyền. Sau đó vào TP HCM làm nhân viên của báo Tài chính.
  Ông ta tiếp tục ngựa quen đường cũ, tiếp tục kiện cáo vu không nhiều người khác. Cuối cùng bị khai trừ khỏi đảng, nhưng trước khi bị khai trừ, ông ta nhanh tay làm đơn xin ra khỏi đảng trước để lấy thanh thế thân cận với các tổ chức phản động.
  Trong giới báo chí, nhà văn, nhà thơ ở Việt Nam ai mà chẳng biết bộ mặt gian xảo, ti tiện, tính cách lưu manh của Phạm Đình Trọng này.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.