ĐÀO TĂNG DỰC LẠI BÀY TRÒ LỪA ĐẢO

Mặc dù bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ở Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp đúng như kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, thế nhưng mới đây các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong đó có Đào Tăng Dực (ĐTD) lại tiếp tục đăng đàn cho “chiến dịch bẩn” hòng phá hoại, xuyên tạc, bóp méo sự thật trước, trong và sau bầu cử ở nước ta vừa qua. ĐTD cho rằng: Đảng đã sử dụng một thể chế chính trị dân chủ là quốc hội chế như một công cụ để thực thi độc tài đảng trị; sử dụng quốc hội chế cưỡng bách bầu cử định kỳ tạo ra nhãn hiệu chính danh cho chế độ; nắm chắc và thao túng được đa số quốc hội, thì danh chính ngôn thuận bầu ra chủ tịch nước, thủ tướng, các phó thủ tướng, các bộ trưởng và kiểm soát tuyệt đối hệ thống tòa án. Thực chất đằng sau những lời vu cáo trắng trợn của ĐTD với mưu đồ muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội, hạ thấp vai trò của Quốc hội và đòi “mở rộng dân chủ” trong hoạt động bầu cử và hoạt động của Quốc hội, đưa ra những yêu sách, luận điệu hướng lái theo hình thức bầu cử “tổng thống chế”  và phải tam quyền phân lập, bầu cử cả hai ngành hành pháp và lập pháp, sau đó tư pháp (viện kiểm sát, tòa án) được bổ nhiệm với sự đề nghị của hành pháp và được quốc hội thông qua. Không những thế ĐTD còn ca ngợi cổ súy cho mô hình bầu cử ở các nước phương Tây và ở Mỹ.v.v.

Những điều mà ĐTD nói trên đã không biết hoặc cố tình không biết Nhà nước mà chúng ta đang xây dựng là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; do đó, mọi hoạt động trong xã hội đều phải thượng tôn pháp luật, không chấp nhận bất cứ một hoạt động nào trái pháp luật. Pháp luật nước ta đã quy định, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Điều này được ghi rõ trong Hiến pháp, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Cụ thể, tại khoản 1, Điều 4, Hiến pháp năm 2013 quy định rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Như thế, việc Đảng lãnh đạo Nhà nước, trong đó có Quốc hội – một cơ quan của Nhà nước – đã được khẳng định trong Hiến pháp; cho nên, không thể có việc Quốc hội độc lập hoặc thậm chí đối lập với Đảng như yêu sách của các thế lực thù địch, của một số phần tử chống đối hoặc một số người không am hiểu pháp luật. Và như vậy, Đảng lãnh đạo công tác bầu cử Quốc hội, hội đồng nhân dân (HĐND) là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật.

Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho cử tri, toàn thể nhân dân, nên việc Đảng lãnh đạo Quốc hội chính là để thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách, pháp luật, từ đó đưa vào thực tiễn cuộc sống. Đảng lãnh đạo Quốc hội trực tiếp, toàn diện, nhưng không làm thay, mà Đảng lãnh đạo Quốc hội là để phát huy vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, phát huy trí tuệ của Đảng Đoàn Quốc hội, các đoàn ĐBQH, từng ĐBQH và thực hiện ý nguyện của nhân dân. Hoạt động của Quốc hội (lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước) đồng thời sẽ tác động trở lại đối với sự lãnh đạo của Đảng trong việc đề ra các chủ trương, chính sách mới, để đưa đất nước ngày càng phát triển.

Cần khẳng định rằng ở Việt Nam, hệ thống chính trị, thể chế bầu cử, ứng cử, pháp luật…, của quốc gia là do ĐCS Việt Nam lãnh đạo, trong đó có cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất là Quốc hội và các cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, thể hiện bản chất chế độ, tính dân chủ, nhân dân sâu sắc của Nhà nước pháp quyền XHCN. Quy định bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp về quy trình, nguyên tắc tổ chức, ứng cử, tự ứng cử, quyền lợi, nghĩa vụ công dân… đã được pháp luật quy định một cách chặt chẽ trong Luật Bầu cử và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; được thực hiện một cách cẩn trọng, chắc chắn, bài bản, dân chủ, khách quan.

 Những luận điệu mà ĐTD và các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội đã và đang xuyên tạc, bịa đặt hàng ngày, hàng giờ với phương thức, thủ đoạn tinh vi, nhằm hạ thấp vai trò, ý nghĩa của hoạt động bầu cử ở Việt Nam; xuyên tạc vấn đề dân chủ, nhân quyền, tạo dựng ảnh méo mó, di dạng về thể chế chính trị, xã hội ở Việt Nam. Từ việc phá hoại bầu cử, chúng tiến tới làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với chế độ, vai trò lãnh đạo của Đảng; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tuyên truyền, ca ngợi, cổ súy hình thức bầu cử, xu hướng chính trị tư sản, mô hình nhà nước “tam quyền phân lập”, “xã hội dân sự” kiểu phương Tây.

Do đó, chúng ta cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động kịp thời nhận diện, đấu tranh, làm thất bại mọi thủ đoạn, ý đồ, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tuyệt đối không được a dua, a tòng, cổ suý, theo đuôi và để kẻ xấu lợi dụng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.