Giả dối – sản phẩm đen tối của bộ óc Trần Gia Phụng

Trần Gia Phụng lại có bài viết: “Cộng sản Việt Nam và Nhân quyền đàn gãy tai trâu”. Y tự “vẽ” ra cái gọi là Cộng sản “tiêu diệt tiềm lực”, chủ ý xuyên tạc chính sách đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng, Nhà nước ta. Hơn thế, y hồ đồ đưa ra nhận định “hiện nay, một trong những nước bị lên án vi phạm nhân quyền nặng nề nhứt là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”. Tuy nhiên, lịch sử và thực tiễn ở Việt Nam đã bác bỏ hoàn toàn các luận điệu sai trái của y.

1. Quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân trên cơ sở tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của dân tộc. Ngay từ khi mới ra đời, với đường lối, chiến lược đoàn kết dân tộc đúng đắn, cùng nghệ thuật lãnh đạo, chỉ đạo rất độc đáo, sáng tạo về xây dựng, phát huy sức mạnh nhân dân. Tập hợp đông đảo mọi tầng lớp quần chúng nhân dân “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản, trong đó về phương diện xã hội thì dân chúng được tự do tổ chức, nam nữ bình quyền”….Đường lối đó đã làm cho sức mạnh của cách mạng Việt Nam ngày càng mở rộng, phát triển không ngừng, trở thành nhân tố quyết định những thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong những năm đổi mới, việc phát huy các nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của nhân dân của Đảng thể hiện rất rõ ràng: lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng; tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia – dân tộc. Đó là sự thừa nhận, tôn trọng những khác biệt trong cộng đồng xã hội, nhất là sự khác biệt về văn hóa, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Tuy nhiên, tôn trọng sự khác biệt nhưng không chấp nhận sự khác biệt đi ngược lại đạo lý, giá trị truyền thống, văn hóa dân tộc, trái với lợi ích quốc gia – dân tộc Việt Nam. Những kẻ lợi dụng sự tôn trọng điểm khác biệt trong đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta để chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như: Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Đài, Phạm Hồng Sơn…là xâm phạm lợi ích quốc gia – dân tộc, đều bị pháp luật nghiêm trị.

2. Ở Việt Nam, quyền con người được phát huy là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của công cuộc đổi mới. Hiện nay, trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân được quy định đầy đủ, rõ ràng trong Chương II của Hiến pháp. Đó là quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam về vai trò và tầm quan trọng của quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Nội dung về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân trong Hiến pháp 2013 đã tiếp thu những giá trị phổ quát về quyền con người, kế thừa, mở rộng quyền công dân đã được ghi nhận trong các bản Hiến pháp trước đây của Nhà nước ta.

Mới đây, tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã tiếp tục Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, tạo cơ sở pháp lý để quyền tự do Tín ngưỡng, tôn giáo của công dân cũng như các giá trị dân chủ, văn minh của nhân loại và chủ nghĩa xã hội được phát huy; đồng thời, thể hiện trách nhiệm của quốc gia đối với việc thực hiện pháp luật quốc tế, đặc biệt là Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam là thành viên. Điều đó cho thấy Đảng, Nhà nước ta luôn tôn trọng, bảo vệ quyền con người, không ngừng thúc đẩy quyền con người trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, cũng như các điều luật quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên. Trong những năm qua, có thể nói, mọi thành tựu của đất nước đều hướng tới cải thiện, nâng cao đời sống của nhân dân. Với nỗ lực và thành tựu bảo vệ quyền con người, Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế tín nhiệm cao bầu làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2014-2016). Điều này thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với chính sách, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong công cuộc đổi mới toàn diện, trong đó có phát huy dân chủ và tôn trọng các quyền làm chủ của nhân dân.

Những luận điệu của Trần Gia Phụng là sự xuyên tạc trắng trợn lịch sử và thực tiễn Việt Nam, thể hiện rõ bản chất chống phá của y đối với nước ta. Cái đầu y đen tối, tâm địa y xấu xa thì sự giả dối, bịa đặt, vu khống của y nhằm bôi đen chế độ, chống Đảng, Nhà nước và nhân dân ta không có gì là lạ. Chúng ta cần lên án, đấu tranh kiên quyết với những luận điệu sai trái của y./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.