Hà Huy Sơn với những cơn tức giận, loạn trí

Quan điểm đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở Việt Nam đều do các đối tượng bất mãn với chế độ, hận thù với nhân dân và do các thế lực thù địch trong và ngoài nước a dua tòng phạm, đáng kể là bọn người thuộc các tổ chức phản động lưu vong điên cuồng chống phá Việt Nam. Những kẻ đó có tội với Tổ quốc, với Nhân nhân và với chế độ này. Bài viết của Hà Huy Sơn thuộc kiểu dạng ấy.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân Việt Nam luôn tự hào vì đất nước độc lập, được sống và hưởng trọn vẹn tự do, hạnh phúc. Thực tế chỉ ra rằng, hiện nay trên thế giới có nhiều quốc gia đang thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, nhưng lại đang đứng trước hậu họa khó lường của nền dân chủ tư sản. Nhưng với dân tộc Việt Nam thì khác hoàn toàn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, quyền dân chủ của nhân dân được phát huy thực sự trên thực tế cuộc sống hàng ngày, người dân có quyền ngẩng cao đầu, có quyền tự hào vì được sống trong hòa bình và nền chính trị ổn định vững chắc. Việt Nam đã tổ chức thành công các hội nghị quốc tế lớn mà không phải lo sợ khủng bố. Nhìn vào thành quả ba mươi năm đổi mới, Việt Nam đã có nhiều bước phát triển to lớn về chính trị, kinh tế, xã hội, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt.
Các thế lực thù địch và những người bất mãn như ông luôn kích động “đa nguyên chính trị” “đa đảng đối lập” hòng nhằm kích động tư tưởng dân chủ vô chính phủ, thực chất đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, tạo chỗ cho các đảng phái phản động trỗi dậy phá hoại cách mạng. Không bao giờ nhân dân Việt Nam, cách mạng Việt Nam chấp nhận cái thứ “đa nguyên, đa đảng” như ông đã lập luận trong bài viết của mình.
Xin nói với ông là: Bản chất của dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân. Muốn thực hiện dân chủ, trước tiên nhân dân phải xây dựng nên một Nhà nước đại diện cho quyền lực của mình. Còn ở xã hội tư bản, nhà nước pháp quyền tư bản bề ngoài có vẻ đại diện cho lợi ích của tất cả các nhóm, đảng phái đối lập, nhưng thực chất nhà nước đó chỉ đại diện cho lợi ích của giai cấp tư sản, giai cấp thống trị.
Bàn về điều 25 trong Hiến pháp năm 2013 : “Công dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện quyền này do pháp luật quy định”. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng mọi quyền lợi của công dân, phát huy cao độ quyền làm chủ của mọi công dân. Nhưng việc thực hiện quyền công dân đó phải nghiêm chỉnh tuân thủ theo pháp luật. Không phải tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình thì muốn làm gì thì làm theo kiểu tự do vô chính phủ, tự do đi ngược lại lợi ích của nhân dân, gây mất ổn định chính trị, phá hoại chế độ. Những kẻ lợi dụng dân chủ, lợi dụng tự do để kêu gọi, xuyên tạc dân chủ, nói xấu chế độ ắt sẽ bị pháp luật Việt Nam trừng trị.
Cuối cùng tôi muốn nói thêm với ông về Điều 4 của Hiến pháp năm 2013. “Đảng Cộng sản Việt Nam – đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Khẳng định điều này hoàn toàn không phải là sự áp đặt của Đảng, của Nhà nước. Đây chính là sự khẳng định của lịch sử, của toàn thể dân tộc Việt Nam, ý chí, nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân (trừ ông và bọn cơ hội bất mãn)./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

8 thoughts on “Hà Huy Sơn với những cơn tức giận, loạn trí

 • 16 Tháng Mười Hai, 2015 at 2:19 chiều
  Permalink

  người dân chúng tôi cần một xã hội ổn định, yên bình để tự do làm ăn sinh sống và có điều kiện phát triển toàn diện. sự thật là Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang làm rất tốt việc này, trong khi trên thế giới biết bao dân tộc đang chìm trong binh đao, khói lửa. vậy sao phải đa đảng làm gì rồi đảng này thân bên này, đảng kia thân kẻ khác, kẻ đeo mác dân chủ, kẻ đội lốt tự do mà tranh giành nhau, rồi dân tôi người theo bên này, người theo bên kia há chẳng phải là tự chia rẽ mình hay sao. mấy ông thích đa đảng thì cứ xem chỗ nào có xông vào cấu xé xem được miếng nào không hay “chưa được vạ má đã xưng”

  Reply
 • 16 Tháng Mười Hai, 2015 at 3:33 chiều
  Permalink

  Thực tế là các thiết chế dân chủ theo công thức “dân chủ tự do”, “đa nguyên, đa đảng” mà Hà Huy Sơn và bọn phản đông lưu vong ra sức quảng bá không hề đảm bảo để quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân – yếu tố bản chất nhất của dân chủ. Hệ thống quyền lực đó vẫn chủ yếu thuộc về thiểu số giàu có và phục vụ cho lợi ích của các tập đoàn tư bản lớn. Sự rêu rao bình đẳng về quyền nhưng không kèm theo sự bình đẳng về điều kiện để thực hiện các quyền đó đã dẫn đến dân chủ vẫn chỉ là hình thức mà không thực chất. Vì vậy mà tại các nước tư bản phát triển, các cuộc bầu cử được gọi là “tự do” dù có thể thay đổi chính phủ nhưng không thể thay đổi các thế lực thống trị; đằng sau hệ thống đa đảng trên thực tế vẫn là sự chuyên chế của các tập đoàn tư bản. Ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quyền dân chủ của nhân dân được phát huy thực sự trên thực tế cuộc sống hàng ngày, người dân có quyền ngẩng cao đầu, có quyền tự hào vì được sống trong hòa bình và nền chính trị ổn định vững chắc. Những lời kêu gọi, tuyên truyền đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở Việt Nam của Hà Huy Sơn cùng đồng bọn thể hiện rõ âm mưu hại dân, hại nước của chúng./.

  Reply
 • 17 Tháng Mười Hai, 2015 at 1:00 sáng
  Permalink

  Đòi “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” ở Việt Nam là “bài ca muôn thuở” của những kẻ bồi bút phản động như Hà Huy Sơn. Những “âm thanh lạc điệu” ấy không thể lừa bịp được ai. Bởi, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam là không thể phủ nhận. Lịch sử đã lựa chọn, thực tế đã chứng minh, không một tổ chức chính trị nào có thể lãnh đạo nhân dân Việt Nam vững bước trên con đường CNXH vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

  Reply
 • 17 Tháng Mười Hai, 2015 at 3:01 chiều
  Permalink

  Vấn đề “đa nguyên, đa đảng” là món ăn luôn được các nhà “dân chủ” xào đi xào lại mỗi khi đến kỳ đại hội Đảng. Hình thức, giọng điệu có thể khác nhau, khi thì cay độc, chua ngoa, khi thì núp dưới bóng chủ nghĩa cơ hội, xét lại, khi thì dưới vỏ bọc “dân nguyện”. Tuy nhiên, tựu chung lại những luận điệu này chỉ nhằm một mục đích là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, phá hoại, xuyên tạc con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Càng gần đến ngày Đại hội Đảng, chúng ta càng phải đề cao cảnh giác để những luận điệu kia phải như trứng chọi với đá!

  Reply
 • 18 Tháng Mười Hai, 2015 at 3:05 chiều
  Permalink

  Đòi đa nguyên, đa đảng chỉ là cái “cớ” để bọn cơ hội phản bội Tổ quốc, nhân dân, phá hoại chế độ này mà thôi.

  Reply
 • 18 Tháng Mười Hai, 2015 at 3:11 chiều
  Permalink

  Dân chủ là quyền làm chủ thuộc về nhân dân. Dân chủ không đòi hỏi phải đa nguyên, đa đảng. Ở Việt Nam không cần cái thứ “đa nguyên cứng nhắc”, “đa đảng nửa mùa” như của Hà Huy Sơn.

  Reply
 • 18 Tháng Mười Hai, 2015 at 3:23 chiều
  Permalink

  Hà Huy Sơn – một kẻ thất sủng, chạy trốn khỏi Việt Nam. Giờ quay lại nói xấu, xuyên tạc thực tế những gì đã và đang trở thành hiện thực ở VN. Ông có dám về VN để tận mắt chứng kiến sự phát triển kinh tế xã hội và con người không?

  Reply
 • 18 Tháng Mười Hai, 2015 at 3:27 chiều
  Permalink

  Hà huy sơn là tên tội phạm : bất trung, bất nghĩa, bất hiếu, bất nhân.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.