Hãy nói “KHÔNG” với chiến lược “diễn biến hòa bình”

Nâng cao cảnh giác, chủ động phòng, chống có hiệu quả “diễn biến hòa bình”, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”, âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch; góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là một trong những nội dung rất cơ bản của nhiệm vụ xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị.

Cần khẳng định rằng, một trong những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, mang ý nghĩa quyết định sự tồn tại và phát triển của quốc gia, dân tộc Việt Nam; kết quả của công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo gần 30 năm qua là bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ được Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân. Thành tựu này hết sức lớn lao, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nhờ đó, đất nước ta có hòa bình, ổn định và phát triển. Nói một cách khác, chúng ta sẽ chẳng có được cuộc sống hòa bình, hạnh phúc và cùng ngồi đây bàn tính chuyện tương lai, nếu đất nước có chiến tranh, mất ổn định chính trị – xã hội. Rõ ràng là, những gì chúng ta có được qua 30 năm đổi mới, một phần lớn là do thành quả của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc đem lại; trong đó, chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Thực tế chỉ ra rằng, chiến đấu trong thời bình thể hiện rõ nhất ở cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”. Đây là cuộc chiến đấu thầm lặng nhưng vô cùng gay go, quyết liệt và phức tạp; là tiêu điểm của mặt trận đấu tranh tư tưởng, văn hóa, lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ gìn chiếc “la bàn” định hướng đúng đắn con đường đi tới thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn viền với chủ nghĩa xã hội của dân tộc Việt Nam. Có nhận thức đúng, luôn chủ động phòng, chống “diễn biến hòa bình” nên chúng ta đã lường trước diễn biến của thời cuộc, tránh được sai lầm, không bị choáng ngợp bởi các ảo giác về sự hào nhoáng của chủ nghĩa tư bản; không để đất nước bị động, bất ngờ và đây chính là điều giải thích vì sao các Đảng Cộng sản ở Đông Âu và Liên Xô đã mắc mưu “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch không cần sử dụng chiến tranh, dùng bạo lực mà vẫn đánh sập chế độ xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của các Đảng Cộng sản; phá hủy thành quả cách mạng, làm cho hàng triệu người dân rơi vào tình cảnh khổ cực, các dân tộc đã từng là anh em trong một đại gia đình – quốc gia có độc lập chủ quyền quay lưng lại với nhau, dùng súng đạn giết hại nhau.

Khác với họ, quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta là: Nói không với “diễn biến hòa bình”, không có “phi chính trị hóa” quân đội. Đó là mệnh lệnh của cuộc sống, là tuyên ngôn, là thông điệp bảo vệ hòa bình của chúng ta gửi đến tất cả mọi người trên thế giới. Điều đó đã được khẳng định ở tính chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam. Phải nói rằng, chúng ta đã chủ động từ việc nghiên cứu, nắm bắt thời cơ, lường trước mọi tình huống; đánh giá đúng diễn biến của tình hình, đến việc theo dõi chặt chẽ mọi động thái, âm mưu, thủ đoạn chống phá ta của địch; kịp thời đề xuất chủ trương, biện pháp đánh bại chúng. Điều đó đã giúp chúng ta  kiên định, đứng vững, nên trong những tình huống ngặt nghèo của lịch sử, Đảng ta đã bình tĩnh, tự tin, sáng suốt chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua giông bão, về tới đích, không bị rơi vào “vòng xoáy” của thời cuộc. Thêm một lần nữa, chúng ta đã chiến thắng cả biện pháp “phi vũ trang” mà địch triệt để sử dụng để chống phá ta.

 Trong những năm qua, chúng ta đã “chủ động đấu tranh với những quan điểm, nhận thức sai trái, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch”. Những thành tựu và kết quả nổi bật trình bày trong Văn kiện Đại hội XII là một nhận định khách quan, trung thực, chính xác. Đúng là chúng ta đã đứng ở trên cái thế hoàn toàn chủ động để nhìn xa trông rộng; tích cực đấu tranh chống những quan điểm, nhận thức sai trái, cơ hội, thù địch; vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn của “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội. Trên mặt trận này, chúng ta đã cẩn thận từng việc nhỏ để không gây ra tai họa lớn. Một trong những biểu hiện của tính chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” nêu trong Văn kiện Đại hội XII thể hiện ở chỗ: Đảng ta đã sớm tổ chức và thường xuyên kiện toàn bộ tham mưu, chỉ huy mặt trận đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” từ cấp Trung ương đến cấp cơ sở. Sự ra đời của Ban Chỉ đạo của Đảng, Ban Chỉ đạo  của Quân ủy Trung ương và Ban Chỉ đạo chuyên trách đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” ở các Quân khu, Quân chủng, Binh chủng, Quân đoàn, các đơn vị cơ sở về đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” với một hệ thống biện pháp thiết thực, cụ thể đã kịp thời chặn đứng, đập tan mọi âm mưu đen tối của địch và bọn cơ hội.

Nhiều năm qua, cán bộ, giảng viên các Nhà trường quân đội đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng; đã tích cực, chủ động tham gia đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội. Hàng ngàn bài báo, đề tài khoa học các cấp, hàng trăm cuốn sách chuyên khảo, tham khảo, hàng chục hội thảo, tọa đàm, sinh họat học thuật của cán bộ, giảng viên các Nhà trường quân đội đã thực hiện với chất lượng tốt. Kết quả nghiên cứu khoa học đã được triển khai biên soạn sách, phát hành và sử dụng rộng rãi trong toàn quân, toàn quốc, đã minh chứng tính chủ động, nhạy bén trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” ở một đơn vị, làm rõ hơn nhận định nêu trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng, của Quân đội.

  Hãy nhìn lại kịch bản và hậu họa của “diễn biến hòa bình” do Mỹ và các thế lực thù địch gây ra cho Hungary, Tiệp Khắc (1956), Ba Lan (1980), Cộng hòa dân chủ Đức (1989), Liên Xô (1991)…mới thấy hết giá trị và ý nghĩa của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam; mới sáng rõ sự kiên định vững vàng, thái độ bình tĩnh, tự tin, mưu lược sáng suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo tài tình của Đảng, của Quân ủy Trung ương. Đó là một tài sản vô giá, một loại vũ khí đặc biệt tinh nhuệ mà chúng ta sở hữu, kẻ thù không bao giờ có được. Chính nhờ nó nên chúng ta đã vượt qua sự tàn phá của cơn cuồng phong, bão táp “diễn biến hòa bình”; không lặp lại “vết xe đổ” mà mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu gặp nạn do trúng mưu kế của địch. Văn kiện Đại hội XII của Đảng trình bày thành tựu về đấu tranh phòng, chống “”diễn biến hòa bình” rất ngắn gọn nhưng có tầm khái quát tư tưởng rất cao, sự đúc kết nhận định thật sâu sắc; thể hiện rõ triết lý nhân sinh: Trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, cần nhìn nhận, suy xét hết sức tỉnh táo, phải lường trước mọi tình huống (chứ không phải là khó lường); phân biệt rõ lẽ phải, chân lý, sai lầm, giả dối, đối tượng, đối tác; luôn đứng ở thế chủ động đề cao cảnh giác, phòng ngừa, không bị động, hoang mang trước sự xuyên tạc, vu khống, chống đối quyết liệt của các trào lưu, tư tưởng, quan điểm hữu khuynh, cơ hội, xét lại; kiên quyết bác bỏ các quan điểm, nhận thức, hành vi sai trái, thù địch, phản động. Không chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; cảnh giác cao với các chiêu bài “ngoại giao thân thiện”, “hợp tác đầu tư, phát triển”, mở rộng tự do dân chủ, nhân quyền, đổi mới vấn đề dân tộc và tôn giáo, xây dựng “ngôi nhà chung”,…

Mưu đồ thâm hiểm, ác độc của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; thực hiện giấc mơ bá chủ thế giới, lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Chúng cho rằng, chừng nào còn có Đảng Cộng sản lãnh đạo thì chừng ấy chúng không thể thực hiện giấc mộng ấy. Vì vậy, chủ động đấu tranh và đánh bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” là chúng ta đã vượt qua và chiến thắng chính mình, là cội nguồn sức mạnh của chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, không cho địch cơ hội để thực hiện các mưu đồ đen tối. Đúng vậy! “diễn biến hòa bình” là do Mỹ và các thế lực thù địch gây ra. Đó là ý muốn chủ quan của chúng, còn chúng có thực hiện được hay không lại hoàn toàn do chúng ta, phụ thuộc vào chúng ta. Phải có bản lĩnh và trí tuệ, phải có sự đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng thì chúng ta mới không mắc mưu “diễn biến hòa bình”. Thực tiễn đã chứng minh chúng ta đã và đang làm rất tốt việc ấy./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

6 thoughts on “Hãy nói “KHÔNG” với chiến lược “diễn biến hòa bình”

 • 29 Tháng Ba, 2016 at 9:51 sáng
  Permalink

  “diễn biến hòa bình” là một chiến lược rất nguy hiểm và phản động, do vậy chúng ta cần phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nhạy bén, chủ động đấu tranh,làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. phải luôn tỉnh táo, lường trước mọi tình huống; phân biệt rõ lẽ phải, chân lý, đối tượng, đối tác; luôn đứng ở thế chủ động đề cao cảnh giác, phòng ngừa, không bị động, hoang mang trước sự xuyên tạc, vu khống, chống đối quyết liệt của các trào lưu, tư tưởng, quan điểm hữu khuynh, cơ hội, xét lại; kiên quyết bác bỏ các quan điểm, nhận thức, hành vi sai trái, thù địch, phản động

  Reply
 • 29 Tháng Ba, 2016 at 10:19 sáng
  Permalink

  Trên cơ sở nhận thức đầy đủ chiến lược “diễn biến hoà bình” là một trong bốn nguy cơ của cách mạng nước ta, mỗi cán bộ, đảng viên, các cơ quan chức năng cần tăng cường đấu tranh vạch trần luận điệu phản động, phản khoa học của kẻ thù, nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu thủ đoạn của chúng.

  Reply
 • 29 Tháng Ba, 2016 at 1:51 chiều
  Permalink

  Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động đã và đang thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình” kết hợp với bạo loạn lật đổ chống phá cách mạng nước ta. Những mưu toan xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thủ tiêu chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta được các thế lực thù địch thực hiện ráo riết vừa công khai trắng trợn, vừa che giấu kín đáo trong các quan hệ kinh tế, thương mại, văn hoá, làm cho sự chống phá của chúng càng trở nên nguy hiểm. Thêm vào đó, đang có những kẻ lợi dụng sự khó khăn của đất nước để o ép, mặc cả với ta, xâm phạm lợi ích quốc gia – dân tộc. Trong điều kiện đó, công cuộc bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta càng trở nên khó khăn phức tạp hơn, đòi hỏi chúng ta luôn phải tỉnh táo, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng.

  Reply
 • 29 Tháng Ba, 2016 at 4:00 chiều
  Permalink

  “Diễn biến hòa bình” như những con mối, con mọt gặm nhấm, phá hủy từ bên trong phá ra. Đây là âm mưu vô cùng xảo quyệt, thâm độc, nham hiểm. Để phòng, chống có hiệu quả tiến tới làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, mỗi cá nhân cũng như mỗi tổ chức phải luôn xây dựng sức đề kháng vững mạnh, luôn tự đấu tranh với những thói hư tật xấu, rèn luyện bản lĩnh cách mạng, xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, không chạy theo danh vọng và những thú vui tầm thường dễ bị kẻ địch cám dỗ, xây dựng và bảo vệ khối đại đoàn kết nội bộ… tạo thành chất miễn dịch, kháng thể với “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

  Reply
 • 29 Tháng Ba, 2016 at 8:59 chiều
  Permalink

  “Diễn biến hòa bình” là một trong bốn nguy cơ lớn của cách mạng Việt Nam. Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta, các thế lực thù địch tiến hành chống phá toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, chúng xác định Quân đội nhân dân Việt Nam là đối tượng trọng điểm và mũi nhọn đột kích chống phá là thực hiện “phi chính trị hóa” quân đội. Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong quân đội phải nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng, chống có hiệu quả “diễn biến hòa bình”, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”, âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch; đồng thời phải nói “không” với “diễn biến hòa bình” mọi lúc, mọi nơi để góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN và xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị.

  Reply
 • 14 Tháng Tám, 2019 at 10:52 sáng
  Permalink

  Rõ ràng là, những gì chúng ta có được qua 30 năm đổi mới, một phần lớn là do thành quả của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc đem lại; trong đó, chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.