Rõ ràng họ chống phá bầu cử Quốc hội

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên toàn quốc sẽ được tiến hành vào ngày Chủ nhật 22 tháng 5 năm 2016. Đây là cuộc vận động chính trị quan trọng, là dịp để toàn dân tham gia trực tiếp vào việc xây dựng chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương trong sạch, vững mạnh, đồng thời lựa chọn bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý trí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, đồng thời tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Tuy nhiên, càng gần ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị càng đẩy mạnh các hoạt động gây rối, tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta, đặc biệt là chống phá nhân sự tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Nhiều bài viết của chúng đã, đang và sẽ tiếp tục vu khống, trắng trợn xuyên tạc, bóp méo sự thật,… gây hoang mang, nhiễu loạn thông tin, làm vẩn đục bầu không khi chính trị, đời sống tinh thần trong xã hội ta. Trong mấy ngày vừa qua, lợi dụng việc cá chết ở 4 tỉnh miền Trung và một số khó khăn khác, các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị đã viết và tung lên không gian mạng, các sách, báo, tài liệu và đài tiếng nói Việt Nam ở nước ngoài nhiều bài có nội dung xấu độc, điển hình như bài viết: “Quốc hội hay hội nghị đảng viên mở rộng?” của Tổ chức phản động lưu vong Việt Tân, “Nhớ lại cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII – Những trăn trở về cách thức bầu cử Quốc hội khóa XIV” của tác giả Vũ Mạnh Hùng (danlambao)… Qua đó, xuyên tạc một cách trắng trợn tình hình, thực tế cũng như vị trí, vai trò của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc, bóp méo về nội dung “Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” đã được Quốc hội khóa XIII Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và ban hành ngày 25 tháng 6 năm 2015. Họ tự cho mình là những nhà dân chủ, là những cử tri có tâm huyết trách nhiệm, là những người yêu nước chân chính… Thế nhưng, lại đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, của đất nước; tỏ rõ thái độ hằn học, chống đối, tung lên các trang mạng đủ loại thông tin xuyên tạc bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Thậm chí có kẻ đã tiếp tục xuyên tạc: Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, việc đề cử chỉ là “độc quyền của Đảng” và các tổ chức bầu cử là cánh tay “nối dài” của họ; rằng: “Việt Nam không có dân cử, dân bầu, chỉ có Đảng cử, Đảng bầu”; rằng ngoài “vài” người được Đảng lựa chọn “ngầm”, hầu hết những người tự ứng cử bị loại bỏ một cách “không thương tiếc”; họ bày tỏ “sự trăn trở về thành phần đứng ra tổ chức, cách thức tổ chức bầu cử như đã diễn ra trong quá khứ và hiện nay” và rằng: “Mọi con đường đi đến công lý vẫn bế tắc, luật pháp chỉ là thứ trang trí, Quốc hội cũng vẫn là “cái vườn cây cảnh”, “một bộ máy dơ tay, ấn nút”.

Nhìn lại chặng đường 70 năm phát triển và không ngừng hoàn thiện, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội Việt Nam hoàn toàn tự hào và xứng đáng với kỳ vọng của nhân dân, hoàn thành tốt ba chức năng cơ bản: lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Đồng hành cùng dân tộc, Quốc hội Việt Nam với tư cách là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của Việt Nam, đã luôn phát huy vai trò đặc biệt quan trọng của mình trong suốt tiến trình giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gắn liền với thành quả vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Quốc hội Việt Nam đạt được những thành tựu quan trọng, đặc biệt là đã ban hành 5 bản Hiến pháp (Hiến pháp 1946, Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992, Hiến pháp 2013) và hàng trăm đạo luật trên tất cả các lĩnh vực, thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, tạo lập cơ sở pháp lý vững chắc cho việc tăng cường tiềm lực, sức mạnh tổng hợp của quốc gia trong mỗi giai đoạn cách mạng. Từ thực tiễn cách mạng, chúng ta đủ cơ sở khẳng định rằng: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên toàn quốc lần này sẽ thành công tốt đẹp, tiếp nối dòng chảy lịch sử đáng tự hào đó.

Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn bầu cử  của Bộ Chính trị (khóa XI), Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các ban, ngành, đoàn thể Trung ương,… đến nay, công tác chuẩn bị cho Cuộc bầu cử cơ bản đã hoàn tất, đảm bảo đúng tiến độ, tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật. Sau khi kết thúc ba vòng hiệp thương, ngày 26 tháng 4 năm 2016, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo công bố danh sách 870 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XIV. Trong đó, đại biểu do Trung ương giới thiệu là 197 người, địa phương giới thiệu là 673 người; có 339 người ứng cử là nữ, chiếm tỷ lệ 38,97%; 204 người là dân tộc thiểu số, chiếm 23,45%; 268 người dưới 40 tuổi, chiếm 30,80%; 97 người ngoài Đảng chiếm 11,15%; 11 người tự ứng cử.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Tin tưởng rằng, cử tri cả nước sẽ sáng suốt lựa chọn, bầu được những người tiêu biểu nhất, đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân trong cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương. Thành công của Cuộc bầu cử sẽ tạo cơ sở vững chắc để nhân dân ta tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời đó sẽ là minh chứng thuyết phục nhất để bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động chống phá cách mạng Việt Nam, chống phá Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Rõ ràng họ chống phá bầu cử Quốc hội

  • 28 Tháng Năm, 2016 at 9:32 sáng
    Permalink

    Những luận điệu chống phá cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp chỉ là những màn kịch được lặp đi lặp lại mỗi khi diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Suy cho cùng, đó chỉ là những âm thanh vô vọng của những kẻ quay lưng lại dân tộc, phá hoại sự phát triển của đất nước.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.