Không cho phép các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị phá rối

Để đấu tranh với các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị có hiệu quả, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; các cấp, các ngành cần đồng thời vào cuộc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cơ chế, chính sách, pháp luật với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là những người đứng đầu các tổ chức đảng, chính quyền các cấp. Muốn vậy, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, thực hiện kiên quyết, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Việc Đảng ta ban hành một nghị quyết tiếp tục nhấn mạnh quyết tâm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, cho thấy tầm quan trọng đặc biệt có ý nghĩa sống còn của Đảng và chế độ. Vấn đề đặt ra hiện nay là phải thực hiện kiên quyết, kiên trì và thật sự có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Coi đây là giải pháp cơ bản, toàn diện và bao trùm trong đấu tranh chống các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị ở nước ta hiện nay. Đó vừa là giải pháp phòng, chống; ngăn chặn, ngăn ngừa cơ hội và bất mãn chính trị, vừa là giải pháp mang ý nghĩa đấu tranh chống, khắc phục, làm thất bại mọi sự chống phá của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị; là điều kiện để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xứng đáng là Đảng cầm quyền, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng, mong mỏi của nhân dân.

Trong thực hiện Nghị quyết, có hai điều cần tập trung thực hiện tốt: thứ nhất, các cấp ủy đảng, chính quyền phải quán triệt, thể chế hoá, cụ thể hoá nội dung Nghị quyết thành các văn bản pháp luật, thành kế hoạch, đề án cụ thể để thực hiện có hiệu quả; thứ hai, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là cán bộ cấp cao, trước hế là Ban Chấp hành Trung ương trong việc nêu gương thực hiện Nghị quyết, nêu gương trong lời nói và hành động, trong công việc cũng như trong đời sống riêng và thực hiện nghiêm chế tài giám sát, kiểm soát sự nêu gương ấy.

Hai là, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự vững mạnh, không dính líu tới tham nhũng, lãng phí, quan liêu, mất đoàn kết. Thực hiện tốt giải pháp này là tạo điều kiện cơ bản và môi trường thuận lợi cho việc ngăn chặn, đẩy lùi và khắc phục những biểu hiện cơ hội và bất mãn chính trị. Giải pháp này đòi hỏi phải đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, giữ vững ổn định chính trị – xã hội, an ninh – quốc phòng. Tập trung thực hiện tốt, có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, quan tâm xây dựng hệ thống chuẩn mực trong các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến rõ rệt về ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và phong cách công tác của cán bộ, đảng viên. Thực hiện có nền nếp và chất lượng việc đấu tranh tự phê bình và phê bình, chủ động ngăn chặn, ngăn ngừa cơ hội và bất mãn chính trị.

Chú trọng hơn nữa đến việc “Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp; không dao động trong bất cứ tình huống nào”[1]. Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận, nâng cao trình độ lý luận, trình độ nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, để tạo sức “đề kháng” cần thiết trước tác động tiêu cực của những tư tưởng cơ hội và bất mãn chính trị, những quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường công tác quản lý nội bộ, kịp thời đấu tranh và xử lý đối với những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những phần tử cơ hội và bất mãn chính trị.

Ba là, chủ động phát hiện, kiên quyết, kiên trì đấu tranh và xử lý bằng hình thức phù hợp đối với những phần tử cơ hội và bất mãn chính trị, giữ nghiêm kỷ cương, phép nước. Thực hiện giải pháp này, cần làm tốt việc sàng lọc đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiên quyết đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi Đảng và cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò quần chúng trong phong trào bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ, phát hiện, đấu tranh với các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị. Xử lý kỷ luật thích đáng, khai trừ những đảng viên vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng, pháp luật Nhà nước, có biểu hiện cơ hội và bất mãn chính trị, chống đối Đảng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xét xử kịp thời, công khai, nghiêm minh, đúng pháp luật sai phạm của những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị; không để sơ hở cho các thế lực thù địch lợi dụng vu cáo, công kích, chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền đất nước, lợi ích quốc gia – dân tộc.

Bốn là, tích cực và chủ động đấu tranh chống những tư tưởng cơ hội và bất mãn chính trị, những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Thực hiện giải pháp này, cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục những người nhẹ dạ, cả tin, bị mua chuộc, lôi kéo; phân hóa, cô lập những kẻ cầm đầu, cực đoan, có thái độ ngông cuồng, chống đối trong các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị. Phát huy sức mạnh tổng hợp và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng nhằm phát hiện kịp thời và đấu tranh hiệu quả với hoạt động phá hoại của các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị. Chú trọng xây dựng và phát huy tốt vai trò của lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận. Xây dựng lực lượng chuyên trách đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận đủ về số lượng, có chất lượng cao, thực sự là những “cây bút” có dũng khí, những nhà “luận chiến” sắc sảo, những bình luận viên “đủ tầm”, đáp ứng yêu cầu đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận “phò chính, trừ tà” trong tình hình mới./.

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2016, tr. 199.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.