KHÔNG THỂ BẺ CONG SỰ THẬT

Thời gian vừa qua trên trang Facebook có bài viết “Quốc hội Việt Nam: Cơ quan quyền lực cao nhất, hay là công cụ “luật hóa” của đảng? Mục đích của bài viết là tuyên truyền sai lệch thiết chế chính trị, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và vai trò của Quốc hội. Nội dung thể hiện trong bài viết thiếu khách quan, với mục đích chính trị phản động nên cần bác bỏ, làm rõ sự thật và khẳng định một số vấn đề đúng đắn sau:

Về lý luận, đảng chính trị giữ vai trò cầm quyền, lãnh đạo xã hội bao giờ cũng có nguyên tắc, cơ cấu tổ chức, tôn chỉ mục đích, cương lĩnh chính trị, mang bản chất giai cấp sinh ra và đều được hiến định cụ thể trong hiến pháp ở mỗi nước. Đây là quy luật phổ biến, không thể thiếu trong quá trình chính trị và đời sống chính trị của hầu hết các nước. Điều 8, Hiến pháp của Hàn Quốc quy định: “Các chính đảng phải bảo đảm tính dân chủ trong mục tiêu, tổ chức và hoạt động và phải có cách thức tổ chức cần thiết đề người dân có thể tham gia vào quá trình hình thành nên ý chí chính trị”. Điều 5, Hiến pháp của Trung Quốc quy định “Tất cả các cơ quan nhà nước và lực lượng vũ trang, các đảng phái chính trị và đoàn thể xã hội; các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đều phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật. Mọi hành vi của mọi tổ chức hoặc cá nhân đều không được vượt quá quy định của Hiến pháp và pháp luật”. Điều 3, Hiến pháp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào quy định: “Các quyền của những ngưòi đa sắc tộc là người đứng đầu đất nước được thực hiện và đảm bảo thông qua các chức năng của hệ thống chính trị cùng với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào như là hạt nhân hàng đầu của mình”.

Về thực tiễn ở Việt Nam, Hiến pháp năm 2013, có Điều 4 quy định về Đảng Cộng sản Việt Nam là phù hợp với xu thế chung của các nước, thể hiện rõ vai trò và tính chất hiến định: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Ở mục 3 của Điều 4 khẳng định: “Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Hiến pháp của Việt Nam, có chương V, với 16 Điều cụ thể quy định về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu và quyền hạn của Quốc hội. Ở Điều 69, chỉ rõ: “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước”.

Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò cầm quyền, lãnh đạo toàn diện các thành tố trong hệ thống chính trị, các lĩnh vực của xã hội là đúng quy luật nên đã đạt được thành tựu to lớn. Việt Nam từ nước bị đế quốc đô hộ đã giành được độc lập dân tộc và lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là vì hạnh phúc của nhân dân, với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng ta lãnh đạo đã đạt được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vậy mà, các phần tử cơ hội chính trị, lực lượng phản động lại hằn học, bẻ cong sự thật, với lời lẽ vô lý, sai sự thật, cho rằng “Quốc hội Việt Nam là công cụ “luật hóa” của đảng”, cần xây dựng “Luật về đảng” là không thể chấp nhận được.

Mục đích chính trị của bài viếtQuốc hội Việt Nam: Cơ quan quyền lực cao nhất, hay là công cụ “luật hóa” của đảng?” là nhằm kích động, bài xích thể chế chính trị nhất nguyên ở Việt Nam, phủ nhận thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hơn 35 năm đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; cổ xúy cho chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; từng bước làm đổi màu chế độ chính trị ở Việt Nam; làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, từ bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; hướng lái Việt Nam đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Chúng ta tin tưởng rằng, mỗi người dân Việt Nam luôn cảnh giác, không bị mắc mưu của những luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.