KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN VAI TRÒ LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC VÀ XÃ HỘI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Càng gần đến ngày Đại hội Đảng, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị càng  ráo riết, quyết liệt chống phá bằng việc đưa ra nhiều luận điểm so sánh phi thực tiễn với âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cố tình “lờ đi”, thực tế lựa chọn của lịch sử dân tộc đối với Đảng ta. Tiêu biểu như tên Lynn Huỳnh đã đăng trên trang Bureau CTM Media-Âu Châu, bài viết với tiêu đề “Lạm bàn chuyện “đảng lãnh đạo”.

1.Lynn Huỳnh cho rằng “các khái niệm “Đảng lãnh đạo Nhà nước”, “Đảng lãnh đạo xã hội”…, mà các khái niệm này không được các nước sử dụng”. Đây chỉ là kiểu đánh tráo khái niệm, tuyên truyền phản động nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với Nhà nước và xã hội. Thực tế đã minh chứng, nhà nước và xã hội nào cũng đều do giai cấp nhất định lãnh đạo thông qua chính đảng đại diện cho giai cấp ấy. Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội, là tất yếu khách quan, chính đáng về sự cầm quyền được hiến định và được lịch sử lựa chọn, nhân dân tin tưởng; điều đó, có được bằng chính uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ta. Lịch sử đầu Thế kỷ 20, với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng có khả năng và uy tín tập hợp sức mạnh và đoàn kết các giai tầng trong xã hội, gánh vác trọng trách lãnh đạo làm Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, chính quyền về tay nhân dân, nhân dân được làm chủ; thực tế đó khiến cho các đảng phái, lực lượng chính trị đối lập bị thuyết phục, chấp nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, kể cả Việt quốc, Việt cách cũng không dám công khai chống phá, bởi những đường lối, chủ trương của Đảng hợp lòng dân, vì lợi ích quốc gia – dân tộc.

Vai trò lãnh đạo của Đảng luôn được nhân dân thừa nhận và tự nguyện đứng dưới ngọn cờ của Đảng. Đảng ta tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, năng lực, phẩm chất, uy tín để lãnh đạo nhân dân tiếp tục đấu tranh trên mọi mặt trận, mọi nhiệm vụ trong các giai đoạn của cách mạng; Đảng ta luôn coi trọng phát huy vai trò, sức mạnh của Nhà nước, xã hội để tổ chức phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, khởi xướng công cuộc đổi mới toàn diện, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phù hợp với xu thế thời đại.

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là chủ trương đúng đắn để bảo vệ, phát huy quyền con người, quyền công dân; nguồn lực và sức mạnh của Nhà nước, xã hội được sử dụng để phục vụ có hiệu quả cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo lợi ích dân tộc, lợi ích nhân dân, hiện thực hóa mục tiêu, lý tưởng tốt đẹp của mình. Đảng không phải vì lợi ích riêng của Đảng, mà quy định bởi sứ mệnh lịch sử, trách nhiệm chính trị của Đảng đối với dân tộc, nhân dân; là yêu cầu đánh giá, thẩm định của nhân dân đối với năng lực, uy tín, sức hấp dẫn của Đảng cuối cùng đã được thể hiện ở hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước và của cả xã hội.

2.Lynn Huỳnh cho rằng: Để “vẫn được mọi người yêu mến” thì không thể là chuyện cứ dùng nhà tù để đe dọa những tiếng nói phản biện của ‘lời thật-phật lòng’. Chắc Lynn Huỳnh cũng biết rằng, quá trình đấu tranh, Đảng không ngừng hoàn thiện, dũng cảm thừa nhận những sai lầm, khuyết điểm để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và sức hấp dẫn của Đảng. Đảng thường xuyên hướng về cơ sở, lắng nghe nhu cầu, nguyện vọng, sáng kiến của nhân dân, tổng kết thực tiễn, để bổ sung phát triển lý luận làm cho đường lối của Đảng luôn sát với thực tiễn và phù hợp quy luật khách quan. Đảng không “độc thoại” như các thế lực thù địch xuyên tạc, mà luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến phản biện của nhân dân, không định kiến với ý kiến khác khi đóng góp mang tính xây dựng, có trách nhiệm, vì lợi ích quốc gia – dân tộc. Ví dụ: Mỗi dịp chuẩn bị Đại hội Đảng thì việc thảo luận, góp ý xây dựng các văn kiện của Đảng luôn trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, các ý kiến góp ý được tổng hợp, chắt lọc, tiếp thu tối đa, làm cho nghị quyết của Đảng thật sự là sản phẩm trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, phát huy cao độ vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng.

Thực tiễn hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng là minh chứng sinh động, bác bỏ mọi luận điệu của các thế lực thù địch xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo, trách nhiệm cầm quyền của Đảng; khẳng định dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam có Đảng lãnh đạo là tất yếu. Hiện nay, Đảng ta đang tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, trách nhiệm cầm quyền của Đảng, làm cho hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước được tăng cường, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy đầy đủ. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng và quản lý nhà nước. Nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, sự quản lý đièu hành của Nhà nước, làm cho mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đi vào thực tiễn đời sống xã hội. Hoàn toàn không như những gì mà Lynn huỳnh xuyên tạc, bịa đặt./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.