Không thể xuyên tạc và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng

Mới đây, trên trang mạng Bureau CTM Media – Âu Châu, lại xuất hiện một bài viết của Đỗ Ngà, với tiêu đề: “Đảng có xứng để người có lương tri đứng vào không? Tại sao không thoái đảng”. Xuyên suốt bài viết, Đỗ Ngà đã tìm mọi cách để tung tin, ngụy tạo các sự kiện lịch sử, đưa ra các luận điệu công kích đường lối, chính sách của Đảng, rồi quy chụp rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết vai trò lịch sử, không còn đủ khả năng lãnh đạo đất nước; duy trì sự lãnh đạo của Đảng là “độc tài”, “độc đoán”, “bóp nghẹt”, “thủ tiêu” dân chủ, thủ tiêu động lực phát triển đất nước; từ đó kêu gọi thoái Đảng, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.

Bài viết của Đỗ Ngà, hoàn toàn là sự bịa đặt, xuyên tạc, vu khống, với cách nhìn định kiến, thù địch, để tìm cách lèo lái dư luận, nhằm hạ thấp vai trò và uy tín của Đảng. Qua đó, gây nhiễu loạn thông tin, tạo sự hiểu nhầm trong quần chúng Nhân dân, làm mất lòng tin trong Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Nhưng, tất cả những lời lẽ tráo trở đó của Đỗ Ngà sẽ không bao giờ đánh lừa được dư luận và Nhân dân Việt Nam. Bởi, đối với cách mạng Việt Nam, một sự thật, một chân lý đã được lý luận và thực tiễn chứng minh đó là: Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Vì vậy, không ai có thể phủ nhận và xuyên tạc được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3-2-1930 đã chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước mà nhiều thế kỷ trước đó, mặc dù các phong trào yêu nước của Nhân dân ta đã có sự phát triển mạnh mẽ và rộng khắp, nhưng các phong trào yêu nước ấy chưa tìm được đường lối cứu nước đúng đắn và cũng chưa có khả năng tập hợp lực lượng có đủ sức mạnh để đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, giành độc lập cho dân tộc, tự do, dân chủ cho Nhân dân. 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Nhân dân và dân tộc ta đã giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử và thời đại. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xóa bỏ hoàn toàn chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở nước ta. Cách mạng Tháng Tám 1945 mở ra một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tiếp đến là thắng lợi oanh liệt của các cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên CNXH.

Phát huy truyền thống đoàn kết trong đánh giặc cứu nước và kế thừa những thành tựu, kinh nghiệm trong xây dựng CNXH ở miền Bắc khi còn chiến tranh cũng như những năm đầu sau khi đất nước thống nhất, trải qua nhiều tìm tòi khảo nghiệm, tổng kết thực tiễn và tổng kết sáng kiến của Nhân dân, Đảng đã đề ra và lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới, xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN phù hợp với thực tiễn Việt Nam, phù hợp với bối cảnh quốc tế. Công cuộc đổi mới đã giành được thắng lợi to lớn, từng bước đưa đất nước quá độ lên CNXH. Gần 35 năm đổi mới, Đất nước ta vượt qua khủng hoảng kinh tế đã trở thành nước đang phát triển; diện mạo đất nước và đời sống của Nhân dân có nhiều thay đổi. Chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên. Những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử đó đã tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới; khẳng định đường lối lãnh đạo của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên CNXH ở nước ta  là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử.

Thực tiễn trên là minh chứng rõ nhất để khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng tiên tiến nhất của giai cấp và dân tộc, trung thành, kiên định với lợi ích của dân tộc, của Nhân dân, luôn đi đầu, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc và CNXH, vì tự do, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân. Ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, của Nhân dân lao động, lợi ích của toàn dân tộc Việt Nam, Đảng không có lợi ích nào khác. Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất có thể tập hợp được đông đảo quần chúng Nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó là một thực tiễn lịch sử không ai có thể xuyên tạc, phủ nhận được./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Không thể xuyên tạc và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.