“Kiến nghị “nhất thể hóa” – Âm mưu thâm độc của Mạc Văn Trang

Lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và các ứng dụng trên không gian mạng, với khả năng kết nối vô hạn để tuyên truyền quan điểm sai trái là một trong nhiều âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Chúng đưa ra các “kiến nghị”, “góp ý”, “lời kêu gọi” để “tấn công trực diện” vào tâm lý, thái độ của một bộ phận nhân dân thiếu thông tin, ít hiểu biết nhằm kích động, lôi kéo để biến họ trở thành “công cụ” phục vụ cho ý đồ của chúng. Để thực hiện âm mưu đó, mới đây trên trang mạng Bureau CTM Media – Âu Châu của bọn phản động đã cho đăng tải cái gọi là “Kiến nghị “nhất thể hóa” của Mạc Văn Trang với mục đích xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Từ đó, kêu gọi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội và sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta.

1. Mạc Văn Trang phủ nhận vai trò và phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Có thể thấy rằng, toàn bộ bài viết của Mạc Văn Trang đều thể hiện sự xuyên tạc, bóp méo sự thật, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, chức năng quản lý, điều hành của các cơ quan dân cử và bản chất nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đã và đang xây dựng. Để xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, y đã đưa ra luận điệu “hệ thống Đảng bao trùm lên hệ thống chính quyền, đoàn thể, gây rối rắm, kém hiệu lực, tốn kém”!. Rõ ràng, đây là luận điệu hết sức phản động, thể hiện sự xuyên tạc trắng trợn vai trò lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị ở Việt Nam. Bởi lẽ, để thực hiện và phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân thụ hưởng” Đảng, Nhà nước ta luôn kiên định nguyên tắc: Đảng lãnh đạo, Nhà nước điều hành, quản lý, Nhân dân làm chủ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội. Trong thực tiễn, để phát huy vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và quyền làm chủ của nhân dân, giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng ta xác định phương thức lãnh đạo: Đảng lãnh đạo bằng Cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn; Đảng lãnh đạo bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động; Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên hoạt động trong các tổ chức của hệ thống chính trị và bằng công tác tổ chức, cán bộ; Đảng lãnh đạo bằng công tác kiểm tra, giám sát; Đảng lãnh đạo bằng hành động gương mẫu của đảng viên. Như vậy, hệ thống chính trị ở Việt Nam không có chuyện “hệ thống Đảng bao trùm lên hệ thống chính quyền, đoàn thể” như sự xuyên tạc của Mạc Văn Trang.

2. Từ xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, Mạc Văn Trang đi đến “kiến nghị” xóa bỏ hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức Đảng các cấp, tiến tới xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng. Với bản chất lừa lọc và dối trá, nhằm xuyên tạc vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, Mạc Văn Trang đã đưa ra nhiều thông tin sai lệch, phản động, phủ nhận vai trò của Quốc hội và các cơ quan dân cử, như: “Vì 500 đại biểu rồi các ban bệ, tốn tiền dân nuôi, nhưng xem ra chả lợi gì!; rằng: chất vấn ở Quốc hội cũng cho vui, chả thấy giải quyết được gì!?.

 Thực tế cho thấy, Quốc hội – cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm; hành động vì lợi ích của nhân dân, của đất nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng và hoạt động đối ngoại của đất nước, đồng thời đã thể hiện rõ vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những quyết sách của Quốc hội luôn xuất phát từ ý chí, nguyện vọng của nhân dân, lợi ích quốc gia, dân tộc, từ yêu cầu phát triển của đất nước, tạo nên những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đời sống kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; có trách nhiệm giữ mối liên hệ, gắn bó chặt chẽ với Nhân dân, chịu sự giám sát của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan. Hoạt động của đại biểu Quốc hội có phạm vi rất rộng, không chỉ về các vấn đề của cử tri, người dân khu vực bầu cử, mà còn liên quan đến lợi ích của quốc gia, Nhân dân cả nước, mọi mặt của đời sống xã hội, sự phát triển của đất nước.

Như vây có thể thấy, Mạc Văn Trang đã cố tình phủ nhận vai trò lập pháp, thực hiện quyền giám sát của Nhân dân đối với cơ quan Nhà nước. Mục đích là nhằm phủ nhận bản chất dân chủ, nhân đạo, nhân văn của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ đó, y đi đến phủ nhận tính tất yếu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta đã lựa chọn

Do đó, mọi người cần cảnh giác và đấu tranh kiên quyết để lật tẩy âm mưu thâm độc của Mạc Văn Trang và các thế lực thù địch, phản động. Chúng ta luôn tin tưởng vào vai lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam để thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân thụ hưởng” để xây dựng nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, giàu mạnh hơn.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.