Lại một luận điệu xuyên tạc trắng trợn và phản động

Vừa qua, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp, được nhân dân ta và bạn bè quốc tế ca ngợi, đánh giá cao. Tuy nhiên, các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính chính trị lại tỏ ra rất hằn học trước sự kiện trên. Trong những ngày qua, trên các trang mạng xã hội chúng đã đăng rất nhiều các bài viết xuyên tạc tình hình Việt Nam, phủ nhận thành công của Đại hội XII; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thành tựu của công cuộc đổi mới; bôi nhọ, nói xấu các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân… kích động nhân dân chống Đảng, Nhà nước, gây mất ổn định xã hội. Một trong những bài viết đó là “Sẽ không có cách mạng từ dưới lên hay từ trong ra…” của Song Chi đăng trên Blog RFA.

Xuyên suốt bài viết của Song Chi là luận điệu phủ nhận, xuyên tạc, vu cáo trắng trợn về bản chất, vai trò, sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, thành tựu cách mạng Việt Nam đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, về tình hình đất nước. Cuối cùng, tác giả kêu gọi một cuộc cách mạng bất bạo động chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam. Đúng là một sự xuyên tạc, vu cáo trắng trợn, môt luận điệu cực kỳ phản động về chính trị.

Lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh rằng, từ khi ra đời đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm tròn vai trò, sứ mệnh mà dân tộc, nhân dân giao cho, đã lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Trong bối cảnh bị thực dân khủng bố, đàn áp dã man, hàng vạn đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam bị bắn giết, tù đầy nhưng Đảng vẫn trung thành với mục tiêu lý tưởng, với lợi ích của nhân dân, của dân tộc, kiên cường lãnh đạo cách mạng đến thành công, trong khi các đảng phái chính trị khác hoặc đầu hàng, hoặc tan rã.

Ngay sau khi đất nước ta giành được độc lập, các thế lực thực dân, đế quốc quay trở lại xâm lược nước ta một lần nữa, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta anh dũng chiến đấu, giành thắng lợi vĩ đại trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược trong suốt 30 năm, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta, quân đội ta đánh thắng hai cuộc chiến tranh xâm lược ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, đồng thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ quốc tế vô sản, giúp nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt xây dựng lại đất nước Ăngco phồn vinh.

Trong bối cảnh chủ nghĩa xã hội thế giới lâm vào khủng, thoái trào, Đảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, đất nước ta không đổ vỡ như Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu mà tiếp tục ổn  định và phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Sau 30 năm đổi mới, sức mạnh mọi mặt, thế và lực của đất nước được củng cố và tăng cường; chính trị – xã hội ổn định; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam được nâng cao.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn dựa vào dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phục vụ lợi ích của nhân dân, của dân tộc, chưa khi nào Đảng coi nhân nhân là công cụ, là phương tiện, lợi dụng nhân dân để giành lấy quyền lực, vì lợi ích vụ lợi của mình, không bao giờ dùng bạo lực để trấn áp nhân dân mà dùng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng, để trấn áp các lực lượng phản động, bảo vệ lợi ích của nhân dân. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng luôn ra sức củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, kiên quyết đấu tranh khắc phục mọi sự chia rẽ, mất đoàn kết trên cơ sở thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc sinh hoạt Đảng, phát huy dân chủ trong Đảng.

Đương nhiên, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng cũng đã mắc một số sai lầm, khuyết điểm nhưng Đảng đã sớm nhận ra và quyết tâm sửa chữa, được nhân dân tin tưởng. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, trước tác động của mặt trái kinh tế thị trường, một bộ phận cán bộ, đảng thoái hóa, biến chất, quan liêu, tham nhũng, lãng phí… nhưng Đảng ta đã và đang kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi những tiêu cực đó. Vì vậy, không thể lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm đó mà phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, vu cáo, xuyên tạc một cách trắng trợn bản chất của Đảng, những thành quả của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong hơn 86 năm qua. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu của cách mạng Việt Nam được nhân dân ta, bạn bè quốc tế, nhân dân thế giới thừa nhận, tôn vinh, ngay cả những nước trước đây là kẻ thù xâm lược Việt Nam. Tác giả Song Chi đừng ảo tưởng về một cuộc cách mạng bất bạo động chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Vì thế, những luận điệu vu cáo, xuyên tạc của Song Chi không đánh lừa được ai mà chỉ làm cho mọi người càng hiểu rõ thêm bản chất phản động, chống Đảng, chống Nhà nước của tác giả mà thôi.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Lại một luận điệu xuyên tạc trắng trợn và phản động

 • 20 Tháng Ba, 2016 at 6:28 chiều
  Permalink

  Với những lời lẽ xuyên tạc lịch sử, phủ nhận trắng trợn về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước; sự đánh tráo khái niệm rất tinh vi và việc vu cáo mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong bài viết đã lộ rõ bộ mặt bản chất của Song Chi là một kẻ phản động chính trị rất mưu mô, xảo quyệt. Những lời lẽ của kẻ phản động này chỉ khiến con dân đất Việt khinh miệt và chắc chắn không lừa gạt được Nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân tiến bộ trên thế giới. Chúng ta hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, vạch rõ âm mưu và kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái kiểu này./.

  Reply
 • 22 Tháng Ba, 2016 at 9:51 chiều
  Permalink

  Song Chi chẳng qua cũng chỉ là tên “ăn theo nói leo” “nhàn cư vi bất thiện” mà thôi; ông đừng có ảo tưởng về một cuộc cách mạng bất bạo động chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam và mong muốn có được một sự thay đổi về chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Ông phải nhớ rằng: Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu của cách mạng Việt Nam được nhân dân ta, bạn bè quốc tế, nhân dân thế giới thừa nhận, tôn vinh, ngay cả những nước trước đây là kẻ thù xâm lược Việt Nam cũng phải thừa nhận điều đó; hỡi Song Chi, ông không bao giờ đánh lừa được ai đâu, mà chỉ làm cho mọi người càng hiểu rõ thêm bản chất phản động, chống Đảng, chống Nhà nước của ông mà thôi.

  Reply
 • 29 Tháng Ba, 2016 at 10:24 sáng
  Permalink

  Từ khi ra đời, Đảng là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhân dân giành và giữ vững nền độc lập, mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc và mang lại quyền làm chủ thực sự cho nhân dân Việt Nam. vai trò và uy tín của Đảng đã được lịch sử và thực tiễn chứng minh rõ ràng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn được nhân dân tin tưởng và yêu mến, vậy thì tại sao phải thực hiện cuộc cách mạng bất bạo động hỡi kẻ phản động, hoang tưởng Song Chi?

  Reply
 • 12 Tháng Mười Một, 2018 at 1:42 chiều
  Permalink

  Lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh rằng, từ khi ra đời đến nay Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm tròn vai trò, sứ mệnh mà dân tộc, nhân dân giao cho, đã lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.