LẠI THÊM MỘT BÀI VIẾT CỦA NHỮNG KẺ PHẢN ĐỘNG

Trên trang Blog Boxitvn.com ngày 27.10.2020 có bài “Muốn làm đầy tớ, trước tiên phải là đảng viên” của tác giả Thới Bình. Nội dung bài viết cho thấy, đây là chiêu trò không mới, nhưng vô cùng hiểm độc, xảo quyệt của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội phản động, nhằm xuyên tạc quan điểm của Đảng về công tác cán bộ và chủ trương lựa chọn nhân sự trước thềm Đại hội XIII của Đảng, qua đó thu hút sự chú ý của dư luận xã hội, để truyền bá rộng rãi quan điểm sai trái, phản động, gây hoang mang, hoài nghi, làm giảm sút lòng tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Cần khẳng định, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn đặt công tác cán bộ dưới sự quy định của đường lối chính trị, phục vụ nhiệm vụ chính trị, cho nên đồng thời với chuẩn bị đường lối chính trị, Đảng ta luôn tích cực chuẩn bị chiến lược cán bộ, xác định đây là công việc có ý nghĩa chiến lược gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước. Hiện nay, Bộ Chính trị đã có các quy định rất cụ thể về tiêu chuẩn cán bộ được lựa chọn vào Bộ Chính trị,  BCHTW, đó là phải có tinh thần yêu nước sâu sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chi Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, lợi ích của quốc gia- dân tộc. Có ý chí chiến đấu cao, gương mẫu thực hiện nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, gắn bó mật thiết với nhân dân, dám đương đầu với khó khăn, thư thách, quyết liệt trong hành động.

Các đồng chí được lựa chọn bầu vào Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương phải có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, gương mẫu, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm. Có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, tận tụy với công việc, bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lực và kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, không để vợ, chồng, con và người thân lợi dụng chức quyền để trục lợi. Có ý thức giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng

Có tầm trí tuệ, tư duy chiến lược và kiến thức tương đối toàn diện để tham gia hoạch định đường lối, chính sách và sự lãnh đạo tập thể của BCHTW. Có năng lực cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách, nhiệm vụ của Đảng, chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới, vừa có đức vừa có tài, trong đó đức là gốc. Đồng thời, kiên quyết loại bỏ những cán bộ bản lĩnh chính trị không vững vàng, cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, phe cánh, lợi ích nhóm, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, chuyên quyền độc đoán, để nội bộ mất đoàn kết, tham ô, tham nhũng, không chịu nghiên cứu học hỏi, bảo thủ trì trệ, vi phạm quy định về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay, có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính.

Việc lựa chọn cán bộ của Đảng hiện nay trên cơ sở tiêu chuẩn chung đó đều có quy chế, quy định chặt chẽ, đồng bộ, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công tâm dưới sự lãnh đạo của Đảng, chứ hoàn toàn không phải như nhận định phản động của Thới Bình.

Thới Bình còn xuyên tạc cho rằng  “ nếu ai đó tài giỏi đến đâu đi nữa, song lại từ chối vào Đảng, thì dứt khoát người ấy chỉ dừng lại ở mức cao nhất là ‘trợ lý’… sẽ không thể tiếp tục các chức vụ cao hơn….”. Đây là nhận định hết sức phản động với động cơ chia rẽ, phá hoại sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Thới Bình cần thấy rằng, Đảng cộng sản và Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển; là trung tâm của các chính sách kinh tế – xã hội. Vì vậy, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người là nhân tố quan trọng cho sự phát triển bền vững, bảo đảm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Điều 14 Hiến pháp 2013 khẳng định “1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”. Đồng thời, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam cũng khẳng định, ĐCSVN là đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng. Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, MTTQVN và các đoàn thể chính trị- xã hội. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, đường lối, thông qua hệ thống tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng, những năm qua chất lượng đội ngũ đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng không ngừng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ mới, người có đức, tài, tâm huyết phục vụ Đảng, nhân dân đều được tạo mọi điều kiện để phát huy khả năng, năng lực của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Điều này hoàn toàn khác với những gì mà Thới Bình xuyên tạc.

 Tóm lại, những vấn đề được nêu ra trong bài viết của Thới Bình đã bộc lộ bản chất phản động, thiếu khách quan, không có cơ sở, cố tình bóp méo sự thật, với mục đích chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà Nước ta. Chúng ta cần nghiêm khắc lên án và cảnh giác với những âm mưu chống phá hết sức thâm độc này của những kẻ bồi bút, phản động như Thới Bình và đồng bọn./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.