Lật tẩy chiêu trò chống phá Đảng

Trong thời gian gần đây, trên các mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin do các thế lực thù địch đăng tải, phát tán nhằm xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cụ thể, trên trang “Vietnamthoibao” đã đăng bài viết “Tham nhũng ngay từ… lập pháp” của kẻ có bút danh Hồng Dân khi cho rằng:“Đảng góp mặt trong tất cả“các mâm: từ lập pháp, hành pháp cho đến luôn tư pháp…”

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và toàn xã hội là không thể phủ nhận

Vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam có cơ sở lịch sử, chính trị – tư tưởng và pháp lý rõ ràng, vững chắc. Về mặt lịch sử, 93 năm qua, kể từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện là lực lượng duy nhất tổ chức vận động, lãnh đạo, đồng thời là người đi tiên phong, không sợ hy sinh gian khổ trong sự nghiệp cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc, kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược. Trong công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo Đảng, đất nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn, được nhân dân tin tưởng, được công đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao; đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Về chính trị – tư tưởng, Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội trên nền tảng Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bằng nghị quyết, chỉ thị, bằng quyết tâm chính trị và sự tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Thực tiễn đấu tranh cách mạng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Về pháp lý, vai trò lãnh đạo của Đảng được quy định tại Điều 4 của Hiến pháp năm 1992 được Quốc hội, đại diện cho nhân dân biểu quyết thông qua. Việc Hiến pháp quy định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội là điều hoàn toàn phù hợp quyền dân tộc tự quyết, được ghi nhận trong Hiến chương Liên hợp quốc.

Hoạt động của các tổ chức Đảng và đảng viên phải trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật

Hoạt động của các tổ chức Đảng và đảng viên phải trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật (Khoản 3 Điều 4 Hiến pháp năm 2013). Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức rộng lớn. Các tổ chức của Đảng được thành lập một cách rộng khắp từ trung ương đến địa phương. Nguyên tắc “Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước” tuy quy định rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam nắm vai trò lãnh đạo duy nhất đối với Nhà nước, song mọi hoạt động của các tổ chức đảng và đảng viên phải trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật do Nhà nước đặt ra. Điều này là hoàn toàn đúng đắn bởi pháp luật là quy tắc xử sự chung thể hiện ý chí chung và có hiệu lực bắt buộc đối với tất cả các chủ thể trong xã hội. Triệt để tuân thủ pháp luật là tinh thần cốt lõi của nguyên tắc pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa và các tổ chức Đảng, đảng viên không phải là ngoại lệ.

Do đó, luận điệu của Hồng Dân và đồng bọn đã lộ rõ bản chất đen tối chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, vì vậy, chúng ta cần đề cao cảnh giác, kịp thời đấu tranh bác bỏ âm mưu, thủ đoạn của chúng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.