Lấy cái đẹp dẹp cái xấu

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ và mọi người dân gắn liền với việc chủ động ngăn chặn, đẩy lùi, xóa bỏ các sản phẩm văn hóa độc hại, phản văn hóa, phản động, các tệ nạn xã hội xâm nhập từ ngoài vào và các biểu hiện tiêu cực nảy sinh trong từng cơ quan, đơn vị. Trong phòng, chống các sản phẩm văn hóa độc hại, phản văn hóa, phản động, các tệ nạn xã hội thì yêu cầu, nội dung, biện pháp phòng, chống có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là khâu quyết định. Bởi vì, xây dựng đời sống văn hóa mới luôn luôn có yêu cầu tự thân là phải gắn liền với việc bồi dưỡng, giáo dục, nâng cao trình độ mọi mặt của quân nhân và người dân; trong đó, nâng cao ý thức chính trị, đạo đức, luật pháp, trình độ thẩm mỹ cùng với việc bồi dưỡng, rèn luyện tri thức và kỹ năng cần thiết về quân sự chiếm vị trí hàng đầu. Cần đẩy mạnh truyền bá, giáo dục, làm cho mọi quân nhân và người dân có trình độ hiểu biết nhất định về lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giúp họ giác ngộ sâu sắc về mục tiêu, lý tưởng chiến đấu cũng như nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ chính trị, về các giá trị văn hóa tiêu biểu của Đảng, của dân tộc và địa phương là cơ sở nền tảng bảo đảm tính định hướng chính trị cho quá trình xây dựng đời sống văn hóa mới trong xã hội ta. Đồng thời là cơ sở cho việc phát triển năng lực thẩm mỹ của quân nhân và người dân, nhất là thế hệ trẻ.

Vì thế, quá trình xây dựng đời sống văn hóa mới phải hướng tới mục đích bồi dưỡng thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và người dân, nâng cao trình độ nhận thức và hưởng thụ các giá trị văn hóa cho họ. Cần chú trọng bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ và người dân về cảm xúc, thị hiếu và lý tưởng thẩm mỹ lành mạnh, từ đó nâng cao khả năng xem xét, đánh giá các giá trị thẩm mỹ: cái đẹp, xấu, bi, hài, cái tích cực, cái tiêu cực… theo quan điểm mỹ học mácxít, biết phân biệt và đấu tranh ngăn ngừa, loại bỏ những thị hiếu thẩm mỹ lệch lạc, phản động, trái với thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Trong xây dựng đời sống văn hóa mới, cần tập trung khắc phục triệt để những hiện tượng thiếu lành mạnh trong sinh hoạt của một số ít quân nhân và người dân như thái độ thờ ơ về chính trị, phát ngôn bừa bãi, tệ cờ bạc, rượu chè, quan hệ nam nữ bất chính, lén lút tiếp nhận, sử dụng các phim ảnh ngoài luồng, độc hại, các tài liệu tuyên truyền phản động, sử dụng internet, blogger, v.v., sai mục đích. Về vấn đề này, cán bộ, đảng viên phải đi đầu, nêu gương sáng để quần chúng noi theo, làm theo.

Quản lý chặt chẽ các hoạt động sáng tác văn học – nghệ thuật, nhất là đầu vào và đầu ra của các ấn phẩm sáng tác; ngăn chặn các ấn phẩm văn học – nghệ thuật có nội dung độc hại, chống lại quan điểm, đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng, xuyên tạc, bôi nhọ chế độ và lãnh tụ thẩm lậu vào các cơ quan, đơn vị, khu dân cư và từng gia đình. Tổ chức và quản lý tốt đội ngũ cán bộ làm công tác sáng tác, biên tập, xuất bản, phát hành các ấn phẩm văn học – nghệ thuật, các loại sách báo, nhất là các báo điện tử và người sử dụng nó; kết hợp tốt việc định hướng nội dung đề tài với đặt hàng trong sáng tác văn học – nghệ thuật phục vụ bộ đội và nhân dân sát với sở thích, tâm tư, nguyện vọng; yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tăng cường công tác bảo mật, quản lý tài liệu, sách báo, văn hóa phẩm theo đúng quy định, quy chế ban hành, ngăn chặn có hiệu quả việc lưu truyền, phát tán các tài liệu, văn hóa phẩm độc hại, phản động, từ “chợ đen” vào cơ quan, đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, phân loại, nắm vững đối tượng “chậm tiến” ở các cơ quan, đơn vị và khu dân cư, đặc biệt chú ý tới các hoạt động sản xuất, kinh doanh, các đơn vị nhỏ lẻ, phân tán trên địa bàn phức tạp. Khi phát hiện sách, báo, băng hình, băng nhạc văn hóa phẩm mà cá nhân tự mua có nội dung thiếu lành mạnh phải thiêu hủy ngay. Quản lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án, tiền sự, vi phạm pháp luật… cả lúc ngoài giờ, trên đường công tác và nơi sống trong các khu dân cư và cách thức sử dụng thời gian nhàn rỗi của họ..

Nâng cao chất lượng bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và bộ đội, tăng mức đầu tư công sức, tiền của để xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, hấp dẫn, lôi cuốn mọi người tham gia các hoạt động văn hóa. Cải thiện và không ngừng nâng cao mức sống vật chất, tinh thần của nhân dân và bộ đội là giải pháp quan trọng hàng đầu trong nâng cao chất lượng đời sống văn hóa – tinh thần cho họ, góp phần tích cực vào việc ngăn chặn, đẩy lùi sự thẩm lậu của các sản phẩm văn hóa độc hại, phản văn hóa, phản động, các tệ nạn xã hội. Bởi lẽ, đời sống văn hóa nghèo, chưa bảo đảm ở mức tối cần thiết, tự nó sẽ làm nảy sinh nhiều tiêu cực trong suy nghĩ và hành động của bộ đội và người dân, là mảnh đất tốt để các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Muốn thực hiện tốt công tác này cần gắn với việc khắc phục tình trạng lãng phí, thất thoát kinh phí, hư hỏng phương tiện vật chất, các biểu hiện làm nghèo đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội và người dân. Rà soát, sổ sung, đổi mới công tác dựng nếp sống văn hóa, thực hiện tốt hơn yêu cầu xây dựng cơ quan, đơn vị, khu dân cư, gia đình văn hóa mới, gắn với xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, làm cho cơ quan, đơn vị, khu dân cư vừa khang trang, đẹp đẽ, hài hòa với khung cảnh thiên nhiên, vừa thuận lợi cho sinh hoạt, học tập, công tác. Xây dựng cho được mối quan hệ mật thiết giữa cơ quan, đơn vị với địa phương trong phòng, chống các sản phẩm văn hóa độc hại, phản văn hóa, phản động, các tệ nạn xã hội thẩm lậu vào các cơ quan, đơn vị, cùng với địa phương, khu dân cư nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân. Cần lồng ghép, kết hợp chặt chẽ cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa với cuộc vận động lớn “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở địa phương. Xây dựng kế hoạch và tăng cường giao lưu văn hóa với nhân dân, đơn vị, trường học, các đoàn thể xã hội, các cơ quan văn hóa – nghệ thuật của địa phương, tạo ra bầu không khí ấm áp, tin yêu, hiểu biết, giúp đõ lẫn nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ. Đối với các đơn vị vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ địa cách mạng… cần chú trọng hơn nữa việc xây dựng đơn vị thành điểm sáng văn hóa ở khu vực, giúp đỡ địa phương xóa mù chữ, tuyên truyền nếp sống văn hóa mới, giáo dục y tế cộng đồng, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, đẩy mạnh các hoạt động xóa đói giảm nghèo, nhất là tham gia hướng dẫn đồng bào đẩy mạnh tăng gia, lao động sản xuất, khắc phục các tệ nạn, hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa tốt đẹp.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, công tác đảng, công tác chính trị, vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là cơ quan chức năng về quản lý nhà nước các hoạt động văn hóa, văn nghệ nói chung; phòng, chống các sản phẩm văn hóa độc hại, phản văn hóa, phản động, các tệ nạn xã hội thẩm lậu vào các cơ quan, đơn vị, khu dân cư nói riêng.

Các sản phẩm văn hóa độc hại, phản động, các tệ nạn xã hội tự bản thân nó là những “vi rút độc hại”, phi nhân tính; luôn sinh sôi, nảy nở trong môi trường xã hội thiếu lành mạnh và những cá nhân thiếu rèn luyện, tu dưỡng, coi thường pháp luật, kỷ cương phép nước. Thực tế chỉ ra rằng, ở đâu, nơi nào, cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, khu dân cư buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý công tác tư tưởng – văn hóa, chưa quan tâm đến đời sống văn hóa – tinh thần của bộ đội và nhân dân thì ở những nơi đó các sản phẩm văn hóa độc hại, phản động, các tệ nạn xã hội có cơ hội xâm nhập. Vì vậy, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, công tác đảng, công tác chính trị, vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, khu dân cư và cơ quan chức năng về quản lý nhà nước các hoạt động văn hóa, văn nghệ nói chung; phòng, chống các sản phẩm văn hóa độc hại, phản văn hóa, phản động, các tệ nạn xã hội thẩm lậu vào các cơ quan, đơn vị nói riêng là một giải pháp đặc biệt quan trọng, nếu không nói là đóng vai trò quyết định đến chất lượng đời sống văn hóa – tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong bối cảnh mà cuộc “xâm lăng văn hóa phương Tây” ngày càng diễn ra phức tạp như hiện nay. Trong một chuỗi các công việc cần phải làm để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh là việc đánh giá đúng thực trạng của nó và đề xuất được các giải pháp lãnh đạo tối ưu trong các nghị quyết của từng tổ chức Đảng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, xây dựng hệ thống quy phạm pháp luật chuẩn mực về hoạt động văn hóa, văn nghệ; các hướng dẫn của cơ quan chức năng về triển khai thực hiện công tác này thống nhất trong toàn quân, toàn quốc; sớm khắc phục tình trạng lộn xộn trong một số hoạt động văn hóa, văn nghệ gần đây; kể cả hoạt động sáng tác, biểu diễn, biên tập, xuất bản, phát hành các sản phẩm văn hóa, văn nghệ. Nói cách khác là phải tăng cường hơn nữa hiệu lực quản lý nhà nước về mặt này; mọi hoạt động văn hóa, văn nghệ phải làm đúng luật pháp.

Tóm lại, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh có ý nghĩa rất thiết thực trong xây dựng đời sống văn hóa mới ở nước ta; là giải pháp hữu hiệu để loại bỏ các sản phẩm văn hóa độc hại, phản văn hóa, phản động, các tệ nạn xã hội; góp phần đánh bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, “tự diễn biến”, “phi chính hóa” quân đội của các thế lực thù địch.

Để thực hiện tốt giải pháp nêu trên, các cơ quan, đơn vị, khu dân cư cần tích cực, chủ động đổi mới sáng tạo nội dung, phương thức, hình thức hoạt động văn hóa, văn nghệ cho phù hợp với tình hình mới. Hy vọng và tin tưởng rằng, cuộc đấu tranh chống lại các phản giá trị văn hóa và xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh sẽ gặt hái được những “mùa vàng bội thu”; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” và các biểu hiện mới của nó là “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”, gây chia rẽ nội bộ ta của các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

8 thoughts on “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu

 • 25 Tháng Mười Một, 2015 at 11:41 sáng
  Permalink

  Trong bối cảnh hiện nay, khi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang diễn ra trong điều kiện mới, cùng với những thời cơ, thuận lợi, là những khó khăn, thách thức mới, cho nên hơn lúc nào hết, vấn đề phát triển bền vững đất nước được đặt ra với yêu cầu cao hơn. Chỉ có phát triển bền vững mới bảo đảm cho dân tộc ta, đất nước ta giữ được độc lập, tự chủ, không bị lệ thuộc vào nước ngoài, mới bảo đảm cho chúng ta đứng vững và tiếp tục phát triển. Vì vậy, không thể thiếu vai trò của văn hóa, của con người với tư cách vừa là mục tiêu, vừa là động lực tinh thần to lớn của sự phát triển bền vững.

  Reply
 • 25 Tháng Mười Một, 2015 at 12:16 chiều
  Permalink

  Có thể nói, bên cạnh nguồn lực, “sức mạnh cứng” là kinh tế, quốc phòng, khoa học – kỹ thuật,… văn hóa với những ưu thế và sức mạnh riêng cũng đang phát huy được những thế mạnh tiềm ẩn có khả năng điều hòa, “điều tiết” sự phát triển bền vững của đất nước. Nguồn lực văn hóa ngày nay đang tỏ rõ ưu thế vượt trội, bởi những mục tiêu tốt đẹp mà nó mang lại là những giá trị chân, thiện, mỹ, những khát vọng hòa bình, giúp con người xích lại gần nhau, cùng nhau chống lại cái ác, cái xấu để xây dựng một thế giới hòa bình, tất cả vì hạnh phúc của con người.

  Reply
 • 25 Tháng Mười Một, 2015 at 1:02 chiều
  Permalink

  Trong quân đội, xây dựng môi trường văn hóa ở các cơ quan, đơn vị là rất cần thiết. Nó góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát triển những giá trị văn hóa của dân tộc nói chung, giá trị văn hóa quân sự nói riêng. Đối với mỗi quân nhân, môi trường văn hóa ở đơn vị còn góp phần “thanh lọc”, loại bỏ những thói hư, tật xấu, xây dựng những giá trị chân – thiện – mỹ, hình thành những mối quan hệ tốt đẹp góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Do đó, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ trong quân đội phải tích cực rèn luyện, tu dưỡng, đấu tranh với cái xấu, cái ác và phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong xây dựng môi trường văn hóa.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 12:10 chiều
  Permalink

  Để phát huy sức mạnh tinh thần, sức mạnh văn hóa Việt Nam trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc chúng ta phải làm nhiều việc, nhưng trước hết phải tạo cho được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của sức mạnh tinh thần, sức mạnh của nền văn hóa đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh và mở rộng hợp tác quốc tế. Chỉ có nhận thức đúng chúng ta mới tạo được sự đồng thuận, hành động thống nhất, đề cao trách nhiệm, tâm huyết trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Sự chuyển biến về nhận thức đúng không phải thể hiện ở những lời nói suông, sách vở mà phải được thể hiện ở sự quan tâm chăm lo bằng các chủ trương, chính sách, giải pháp cụ thể nhằm huy động mọi nguồn lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa. Cán bộ, đảng viên và nhân dân phải coi trọng các giá trị văn hóa, nhất là các giá trị di sản văn hóa truyền thống. Để tạo được điều ấy cốt lõi, không thể không nói tới vai trò của công tác tuyên truyền, giáo dục. Đặc biệt, trong đó nền giáo dục Việt Nam phải được đổi mới căn bản và toàn diện. Mục tiêu hướng đến của nền giáo dục nước nhà là phải đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng các thế hệ người Việt Nam mới vừa mang những phẩm chất cao quý, nét đẹp truyền thống của văn hóa Việt Nam, vừa tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa văn hóa của nhân loại đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 12:54 chiều
  Permalink

  để “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu” cần phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ của các cấp, các ngành, của các tổ chức, cá nhân với nhiều nội dung, hình thức, phương tiện phù hợp. Trong đó, cần giáo dục, định hướng và phát huy vai trò của thế hệ trẻ, những “chủ nhân tương lai của đất nước”. Đồng thời cũng cần quảng bá hình ảnh, văn hóa con người Việt Nam đến các bạn bè quốc tế, để cho văn hóa Việt Nam ngày càng thẩm thấu trong suy nghĩ và hành động của bạn bè quốc tế

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 2:16 chiều
  Permalink

  Con người khi được sinh ra không tốt và cũng không xấu, đứa trẻ được sinh ra chỉ như mộ tờ giấy trắng. Nếu đứa tre ấy được nuôi dưỡng và dạy dỗ trong một môi trường gia đình gồm ông bà, bố me, anh chị em… tốt thì đến 99% đứa trẻ ấy sẽ trở thành con người tốt. Còn nếu ngược lại, sẽ 99% đứa trẻ ấy sẽ trỏe thành người xấu.
  Như thế muốn nói môi trường sống sẽ quyết định đến tư cách, đạo đức, lối sống của người sinh sống trong môi trường ấy. Nếu xã hội làm dượcđiều “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” thì như thế đã tạo môi trường thuận lợi cho con người có xu hướng”tốt lên” và tránh xa cái xấu. Các cụ ta chẳng đã từng dạy “Gần mực thì đen, gần đèn thí sáng” đấy sao.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 2:49 chiều
  Permalink

  Tự hào là một ngưoif chiến sỹ quân nhân đứng trong hàng ngũ cách mạng. Nhưngx con người sống cùng lý tưởng, cùng ý chí, sống nhân văn và luôn “đẹp”. Tự bản thân mình luôn cố gắng sống và học tập.theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, văn minh và lành mạnh.

  Reply
 • 1 Tháng Mười Hai, 2015 at 12:47 sáng
  Permalink

  Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh có ý nghĩa rất thiết thực trong xây dựng đời sống văn hóa mới ở nước ta; là giải pháp hữu hiệu để loại bỏ các sản phẩm văn hóa độc hại, phản văn hóa, phản động, các tệ nạn xã hội; góp phần đánh bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, “tự diễn biến”, “phi chính hóa” quân đội của các thế lực thù địch.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.