Linh mục Phan Văn Lợi xuyên tạc chính sách tôn giáo của Nhà nước ta

Tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quan điểm nhất quán xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; đoàn kết đồng bào các tôn giáo, đoàn kết giữa đồng bào theo tôn giáo và không theo tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cổ vũ và phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, nghiêm cấm việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây rối và xâm phạm an ninh quốc gia, phá hoại cách mạng, gây tổn hại đến lợi ích quốc gia – dân tộc.

Với đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đồng bào các tôn giáo ở nước ta đều xác định là con cháu Lạc Hồng, hòa đồng và sống phúc âm trong lòng dân tộc, “tốt đời, đẹp đạo”. Đồng bào tôn giáo luôn phát huy tinh thần yêu nước, có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, đó là sự thật không thể phủ nhận. Thế nhưng, hiện nay vẫn có kẻ tuyên truyền, xuyên tạc, kích động nói xấu, gây mâu thuẫn, mất niềm tin giữa đồng bào tôn giáo với Đảng, Nhà nước, một trong những kẻ đó là Linh mục Phê rô Phan Văn Lợi. Gần đây, trên trang mạng xã hội danlambaovn.blogspot.com, Phan Văn Lợi đã tung lên bài viết với tiêu đề: “Giới bạo quyền cộng sản ngày càng bộc lộ dã tâm triệt hạ tự do tín ngưỡng, tôn giáo”. Nội dung bài viết cho rằng: “Luật tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/11/2016, có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 nhằm mục đích hình sự hóa mọi hoạt động tôn giáo; Nhà cầm quyền Việt Nam tìm cách bức hại, o bế, dọa nạt, bắt bớ tín đồ, chức sắc tôn giáo”. Đây là luận điệu cố tình xuyên tạc, bịa đặt, đổi trắng thay đen của Linh mục Phê rô Phan Văn Lợi, bởi:

  Thứ nhất, Luật tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/11/2016, có hiệu lực từ ngày 1/1/2018, thể hiện nhất quán quan điểm tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta. Luật được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Bộ Luật này xác định rõ: “Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; bảo đảm để các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng, bảo vệ giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tín ngưỡng, tôn giáo, truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh người có công với đất nước, với cộng đồng, đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân dân. Nhà nước bảo hộ cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và tài sản hợp pháp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo”.

 Luật tín ngưỡng, tôn giáo không chỉ xác định rõ trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, mà còn xác định rõ các hành vi phân biệt đối xử, kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo; ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xâm hại đạo đức, thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người khác; cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau; lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi. Đó là các điều qui định rất cụ thể, tạo hành lang pháp lý môi trường thuận lợi nhất cho hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, chứ không phải như sự xuyên tạc trắng trợn của Linh mục Phê rô Phan Văn Lợi.

Thứ hai, Linh mục Phê rô Phan Văn Lợi đã cố tình đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải, trái khi cho rằng: “Đảng, Nhà nước bức hại, o bế, dọa nạt, bắt bớ tín đồ, chức sắc tôn giáo”. Đây là, sự xuyên tạc trắng trợn, vô liêm sỉ của Linh mục Phê rô Phan Văn Lợi. Thiết nghĩ, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước là trách nhiệm của mỗi công dân. Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo pháp luật, đây là đòi hỏi tất yếu khách quan, thể hiện rõ tính thượng tôn pháp luật của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc các chức sắc, tín đồ có lời nói, hành động vi phạm pháp luật, bị các cơ quan chức năng bắt giữ, xử lý theo pháp luật là việc làm hoàn toàn đúng đắn, được nhân dân và các chức sắc, tín đồ chân chính đồng tình ủng hộ. Song, lợi dụng vấn đề này, Linh mục Phê rô Phan Văn Lợi xuyên tạc rằng: “Đảng, Nhà nước bức hại, o bế, dọa nạt, bắt bớ tín đồ, chức sắc tôn giáo” là sự cố tình đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải, trái. Đây hoàn toàn không phải do sự thiếu hiểu biết của Y, mà là sự cố tình kích động chống Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, làm trái lời răn của chúa.

Chắc rằng, những lời xuyên tạc, vu cáo của Linh mục Phê rô Phan Văn Lợi cũng chẳng lừa gạt được ai, nhưng cũng dễ gây sự hoài nghi, hiểu sai về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, do đó chúng ta cần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh, bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.