LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA HÀ SĨ PHU

Gần đây, trên trang mạng báo Tiengdan, Hà Sĩ Phu đăng bài: “Đảng với Dân – Nói một mà hai”. Xuyên suốt bài viết là những luận điệu phủ nhận tính cách mạng khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, cho rằng, Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng là đi ngược lại lợi ích của nhân dân. Đây là những luận điệu xuyên tạc của Hà Sĩ Phu.

Một là, Hà Sĩ Phu cho rằng, ngày nay lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin đã lỗi thời, những người cố tình đi theo chỉ vì lợi ích cá nhân. Hà Sĩ Phu cố tình không biết rằng, chủ nghĩa Mác – Lênin là một khoa học, hơn nữa là một khoa học biện chứng, hiện đại, khoa học về những quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội, về cách mạng của quần chúng bị áp bức và bóc lột, về thắng lợi của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin chính là ở sự chân thực, chính xác về khoa học, ở tính toàn diện, tính hệ thống, tính biện chứng của nó nhằm mục đích giải phóng người lao động, giải phóng xã hội khỏi mọi ách áp bức, bóc lột, thực hiện một xã hội công bằng, nhân đạo. Với linh hồn sống là phép biện chứng duy vật, với hòn đá tảng kinh tế là học thuyết giá trị thặng dư, với những phát kiến vĩ đại về chủ nghĩa duy vật lịch sử mà nội dung cơ bản là học thuyết hình thái kinh tế – xã hội, vai trò lịch sử của giai cấp công nhân, chủ nghĩa Mác – Lênin cho đến nay vẫn là đỉnh cao của trí tuệ loài người, là khoa học chính xác và hoàn bị, chưa có gì thay thế được. Cho dù có phải bổ sung, phát triển hoàn thiện thêm thì những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện ngày nay vẫn nguyên giá trị. Chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn là vũ khí tinh thần của giai cấp công nhân và nhân dân lao động bị áp bức trên toàn thế giới trong cuộc đấu tranh để tự giải phóng mình. Cho dù có những kẻ cố tình bóp méo, xuyên tạc thì chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn có sức sống dẻo dai và giá trị bền vững, xanh tươi của nó.

Hai là, Hà Sĩ Phu xuyên tạc rằng, Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng là đi ngược lại lợi ích của nhân dân. Sự thật lịch sử ở Việt Nam đã bác bỏ hoàn toàn sự xuyên tạc trắng trợn, vô căn cứ đó. Bởi, dưới sự lãnh đạo tài tình, đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng, đánh bại hai cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đưa nhân dân lao động từ thân phận nô lệ lên làm chủ tương lai cuộc sống của mình, đem lại quyền lợi chính đáng cho các giai cấp, giai tầng trong xã hội. Có thể nhận thấy, với bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đảng đã đưa phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam vào quỹ đạo của cách mạng vô sản thế giới, đảm bảo đi đến thắng lợi cuối cùng. Trong suốt những năm tháng nhân dân ta sống trong cảnh bị áp bức, bóc lột, lầm than, thử hỏi đã có tổ chức chính trị nào kiên cường đấu tranh dẫu phải hy sinh những chiến sĩ ưu tú của mình để thực hiện mục tiêu cao cả của dân tộc như Đảng Cộng sản Việt Nam? Lịch sử cho thấy, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, không có bất kỳ ai, hoặc tổ chức chính trị nào đưa ra được một sự lựa chọn nào khác để giải phóng dân tộc khỏi ách ngoại xâm, mở ra con đường phát triển tốt đẹp cho dân tộc. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo cho sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong mọi giai đoạn, thời kỳ cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói:  “Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Thực tiễn cách mạng Việt Nam, với những thành tựu vĩ đại đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng trong gần 90 năm qua đã chứng minh rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày thành lập, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành suất sắc sứ mệnh lịch sử mà dân tộc và nhân dân giao cho, đang phấn đấu để đủ sức hoàn thành sứ mệnh được giao trong chặng đường cách mạng tiếp theo.

Đây chính là cơ sở khoa học, cắt nghĩa một cách không thể chối cãi kết luận của Đảng Cộng sản Việt Nam: Cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và dân tộc Việt Nam, tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.

Sự thật này đã được lịch sử kiểm chứng, không một ai, cho dù cố tình bóp méo và xuyên tạc, cũng không thể phủ nhận được.

Biết rằng, những luận điệu xuyên tạc của Hà Sĩ Phu chẳng đánh lừa được ai, nhưng mưa dầm, thấm lâu sẽ gây nên sự hoài nghi ở một số người nhẹ dạ, cả tin, nên cần đấu tranh, bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA HÀ SĨ PHU

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.