Luận điệu lạc lõng, xuyên tạc về đội ngũ cán bộ

Bản chất của quan điểm sai trái, thù địch trên là cố tình xuyên tạc, làm xấu hình ảnh của người cán bộ, đảng viên nhằm hạ uy tín, bôi nhọ công tác cán bộ của Đảng.

Gần đây, có một số quan điểm sai trái, thù địch cho rằng: Cán bộ lãnh đạo của Đảng là nhóm người đặc quyền, đặc lợi, xa hoa, trụy lạc. Chúng ra sức rêu rao bằng những luận điểm cũ rích rằng: “Những cán bộ bị xử lý kỷ luật chẳng qua là do tư tưởng tiến bộ mà bị thanh trừng”; do “phe nhóm”, đấu đá “cục bộ” trong Đảng; “Chỉ khi xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam thì mới có thể hết tham nhũng”…

Vì vậy, để có thêm cơ sở lý luận và thực tiễn đấu tranh, làm thất bại những quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch thì nhận thức đầy đủ và sâu sắc về vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ của Đảng thực sự là vấn đề rất quan trọng, có ý nghĩa thiết thực. Về vấn đề này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng. Vì vậy, cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Người nhấn mạnh: “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề cán bộ, công tác cán bộ. Đảng không che giấu khuyết điểm của cán bộ, đảng viên. Đảng ta luôn nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ, từ đó, xác định đúng nội dung, phương thức lãnh đạo công tác cán bộ của Đảng trong thời kỳ mới. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Hoàn thiện thể chế, quy định về công tác cán bộ, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí, cơ chế đánh giá cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thực sự tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết”.

Những năm gần đây, việc xử lý kỷ luật một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ diện Trung ương quản lý thực sự là cuộc cách mạng đã và đang làm trong sạch Đảng, làm Đảng ta mạnh lên. Dư luận trong xã hội và đa số cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đều đồng tình, ủng hộ và cho rằng đây là những mức kỷ luật vừa nghiêm khắc, vừa nhân văn, thấu tình đạt lý, tâm phục khẩu phục, có tác dụng giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, phòng ngừa chung rất sâu sắc. Điều đó càng thể hiện rõ quan điểm và quyết tâm không bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tham nhũng, lãng phí; kiên quyết xử lý kỷ luật những cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô, tham nhũng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Vì vậy, việc nhận thức đúng vị trí, vai trò của người cán bộ, của công tác cán bộ của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, phản động sai trái. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì cần thường xuyên coi trọng định hướng tư tưởng và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, trên cơ sở đó, tiếp tục giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, ra sức cống hiến để góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.