LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA CHÍ QUANG

Lợi dụng vấn đề tự do, dân chủ ở Việt Nam, Chí Quang đã đăng trên trang Doithoaionline.com bài viết “Bản hùng ca trỗi dậy, với những luận điệu sai trái, thù địch, tuyên truyền, bịa đặt, xuyên tạc sự thật về quyền tự do, dân chủ, với mục đích chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Chí Quang đã đưa ra nhận định hết sức phản động là: “Từ sau 1945, khi Việt Minh (tiền thân của chế độ cộng sản Việt Nam) cướp được chính quyền cho tới nay, người dân Việt Nam đã bị tước bỏ quyền bầu cử tự nhiên, tự do và tự nguyện để chọn lựa bộ máy lãnh đạo… đảng cộng sản dùng mọi thủ đoạn để duy trì quyền cai trị đất nước, ép người dân phải chấp nhận vai trò lãnh đạo của nó”.

Vấn đề này Chí Quang nên hiểu rằng: Ở Việt Nam hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, vấn đề  tự do, dân chủ đang được coi trọng và phát huy hơn bao giờ hết. Chỉ có dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quyền tự do, dân chủ của mọi tầng lớp nhân dân mới được đảm bảo. Vì xuất phát từ bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, là nền dân chủ văn minh, tiến bộ nhất trong lịch sử, nó đảm bảo lợi ích của mỗi người dân luôn gắn chặt với lợi ích của toàn xã hội, đây là hình thức tổ chức quyền lực nhà nước dựa trên nguyên tắc nhân dân là chủ thể duy nhất của mọi quyền lực. Dân chủ trong Đảng và trong xã hội ta phản ánh quyền lực, địa vị, lợi ích của Đảng, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Dân chủ là bản chất của chế độ ta, mang bản chất giai cấp công nhân, vừa là mục tiêu vừa là động lực để phát triển đất nước, là phương thức để thực hiện quyền lực của nhân dân. Để thực hiện quyền tự do, dân chủ của nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm xây dựng các cơ chế thích hợp để mọi người dân thực thi quyền làm chủ, đó là; trình độ hiểu biết về dân chủ, phương pháp thực hành dân chủ của nhân dân.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã khẳng định từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng, nhân dân ta đã đạt được những thành tựu to lớn, đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng một xã hội ổn định, phồn vinh và giàu mạnh. Từ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam được nhân dân tin tưởng, suy tôn là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội. Sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị là điều kiện quyết định, cơ bản để nhân dân thực hiện các quyền tự do, dân chủ của mình. Đảng có vai trò quyết định trong việc thiết lập, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển các quyền tự do, dân chủ, khắc phục những bất cập trong quá trình thực hiện các quyền tự do, dân chủ trước yêu cầu dân chủ ngày càng cao của quần chúng nhân dân. Quần chúng nhân dân sẽ không có các quyền tự do, dân chủ nếu thiếu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Điều 4 Hiến pháp của Nhà nước Việt Nam ghi rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình, các tổ chức của Đảng và đảng viên ĐCSVN hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Mục đích của Đảng là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, công bằng, văn minh, đây cũng là ý chí nguyện vọng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc Việt Nam.

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã cụ thể hóa việc thực hành dân chủ với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ. Cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị, đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức phảỉ nêu gương thực hành dân chủ, tuân thủ pháp luật, đề cao đạo đức xã hội, Hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo phải tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền làm chủ cuả nhân dân. Đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước, trong toàn bộ quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức… Đồng thời, xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, các nhân lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, làm mất ổn định chính trị- xã hội hoặc vi phạm dân chủ làm phương hại đến quyền tự do, dân chủ của nhân dân.

Tóm lại, những vấn đề nêu ra trong bài viết của Chí Quang đã bộc lộ dã tâm thâm độc, xuyên tạc các hoạt động thực hiện quyền tự do, dân chủ, với mục đích gây hoang mang, dao động về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Do vậy, chúng ta cần hết sức cảnh giác, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của Y./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.