LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA NGUYỄN DÂN

Trên trang mạng xã hội gần đây có đăng bài viết “Đường đi không đến” của tác giả Nguyễn Dân. Bài viết đã cho thấy một sự nhận thức lệch lạc, thiếu khách quan, cố tình xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận đường lối, quan điểm, vai trò lãnh đạo của Đảng trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng cũng như cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền nam thống nhất đất nước, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ, phỉ báng, bôi nhọ hình ảnh người chiến sĩ cách mạng, xúc phạm nghiêm trọng anh linh của các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

1. Nguyễn Dân đã cố tình xuyên tạc khi cho rằng; “ 30/4/1975 là dấu mốc cho một chặng đường – chặng đường cùng cực cho mọi hy sinh – cả hai miền đất nước… đói không được ăn no, rách không được mặc lành, phải tận dụng mọi thứ và hy sinh triệt để mà chi viện… giải phóng một miền giang sơn trù phú phồn vinh, chẳng màng tuông đổ máu xương”.

 Chúng ta đều biết, sau khi ký hiệp định Paris năm 1973, mặc dù phải rút quân về nước nhưng đế quốc Mỹ vẫn tiếp tục nuôi âm mưu dùng ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn làm công cụ để thực hiện chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam Việt Nam. Mỹ tăng cường viện trợ tiền của, vũ khí, phương tiện chiến tranh cho chính quyền ngụy Sài Gòn lấn đất, giành dân, thực hiện các hoạt động ngoại giao xảo quyệt để ngăn chặn sự phát triển của cách mạng miền Nam. Đến tháng 5/1973, xu thế chống phá Hiệp định Paris của địch ngày càng tăng. Chúng điên cuồng đánh phá hòng xóa bỏ vùng giải phóng của ta, đẩy lùi lực lượng cách mạng. Tháng 7/1973, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 21 đã khẳng định con đường cách mạng miền Nam muốn giành được thắng lợi trọn vẹn vẫn là con đường bạo lực để giành chính quyền và đề ra các nhiệm vụ lớn cho hai miền Nam – Bắc. Tháng 7/1974. Trung ương Đảng chỉ đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng kế hoạch chiến lược giải phóng miền Nam trong hai năm 1975-1976, nếu thời cơ đến sẽ giải phóng miền Nam trong năm 1975. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 bắt đầu từ ngày 4/3 bằng ba đòn chiến lược; Chiến dịch Tây Nguyên mở đầu bằng trận đột phá đánh chiếm Buôn Ma Thuột, giải phóng Tây Nguyên; Chiến dịch giải phóng Huế – Đà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn – Gia Định kết thúc vào ngày 30/4/1975. Qua gần hai tháng chiến đấu với sức mạnh áp đảo về chính trị và quân sự, quân và dân ta đã giành toàn thắng, thu non sông về một mối, kết thúc 21 năm cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Đây là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, là trang sử hào hùng và chói lọi trên con đường dựng nước mấy nghìn năm lịch sử của dân tộc, nhân dân ta đã đánh thắng tên đế quốc đầu sỏ, lớn mạnh và hung hãn nhất trên thế giới, đập tan hoàn toàn bọn tay sai, phản động, bè lũ bán nước cầu vinh ngụy quyền Sài Gòn; kết thúc chiến tranh, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; đánh dấu bước ngoặt lịch sử của dân tộc; đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới, cả nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Có được chiến thắng vĩ đại đó trước hết là do sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng, truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sự đoàn kết đồng sức, đồng lòng, triệu người như một của cả một dân tộc, sự hy sinh cao cả của biết bao các anh hùng liệt sĩ, sự đồng tình ủng hộ của các nước trong phe xã hội chủ nghĩa, của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. Đó là minh chứng hùng hồn bác bỏ hoàn toàn luận điệu xảo trả trong bài viết của Nguyễn Dân.

2. Bất chấp thực tiễn Nguyễn Dân còn đưa ra nhận định.Và rồi, cũng chỉ được 10 năm, một đất nước lại được sang (cào) bằng, Bắc Nam trở về cùng cảnh ngộ, cùng đói, cùng khổ, cùng cực xác xơ… Sau 45 năm, một đất nước tan hoang, những cuộc đời dân đen đi xuống- xuống tận cùng đáy vực… Một chủ nghĩa đã quá lạc hậu lỗi thời”.

Đây là một nhận định thiếu căn cứ, hết sức vô lý, cố tình phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận những thành tựu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ khi thống nhất đến nay. Cần phải chỉ ra rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng sau khi lãnh đạo toàn dân tộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh, nhân dân được sống trong tự do, ấm no, hạnh phúc. Từ một nước nghèo, kém phát triển, bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, Việt Nam đã nỗ lực vươn lên trở thành một quốc gia đang phát triển, quy mô và tiềm lực của nền kinh tế không ngừng tăng lên, cuộc sống của nhân dân ngày càng được cải thiện.Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Thực tiễn trên đã khẳng định những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, có ý nghĩa lịch sử của đất nước dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, hoàn toàn không phải như nhận định phản động nêu trong  bài viết của Nguyễn Dân.

Tóm lại những vấn đề mà Nguyễn Dân nêu ra trong bài viết của mình đã bộc lộ một tâm địa đen tối, sự nhận thức phiến diện, tư duy mơ hồ, thiếu khách quan, không có cơ sở, cố tình xuyên tạc sự thật lịch sử, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, gây mâu thuẫn hoang mang, dao động về tư tưởng trong quần chúng  nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Mọi người hãy cảnh giác và kiên quyết đấu tranh bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.