LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA PHẠM QUÝ THỌ

Lợi dụng những vấn đề hạn chế, bất cập trong triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết lãnh đạo của Đảng trong thời gian vừa qua, Phạm Qúy Thọ đã đăng trên trang Rfavietnam.com bài viết “Hội nghị Trung ương 5: Nghị quyết vẫn là công cụ lãnh đạo của Đảng, tinh khả thi có vấn đề, nhằm cố tình đưa ra những luận điệu sai trái, bịa đặt, xuyên tạc sự thật, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với mục đích chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

 Phạm Qúy Thọ đã đưa ra nhận định hết sức phản động là: “Trong mô hình Xô – Viết trước đây các nghị quyết của Đảng CS phải “song hành” với công cụ kế hoạch hóa tập trung để đảm bảo chúng được thực hiện trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi kế hoạch hóa tập trung bị thay thế bởi công cụ thị trường trong quá trình chuyển đổi kinh tế, thì tính khả thi của các nghị quyết là vấn đề lớn đối với sự lãnh đạo của Đảng… Để nghị quyết đi vào cuộc sống, khi ban hành cần đặt ưu tiên cho việc thể chế hóa theo hướng thị trường”. Phạm Qúy Thọ phải hiểu rằng:    
Trong thời gian trước đổi mới, cũng như nhiều nước khác, Việt Nam đã áp dụng mô hình chủ nghĩa xã hội kiểu Xô – Viết, với những đặc trưng chủ yếu là: xây dựng nền kinh tế khép kín; không thừa nhận sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ; xây dựng quan hệ sản xuất với hai thành phần kinh tế quốc doanh và tập thể là chủ yếu, hạn chế và muốn nhanh chóng xóa bỏ sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân; chưa thừa nhận sản xuất hàng hóa và thị trường, thực hiện cơ chế kế hoạch hóa tập trung và bao cấp, coi kế hoạch là đặc trưng quan trọng nhất của nền kinh tế, xác định nhiệm vụ sản xuất và phân bổ các nguồn lực theo kế hoạch pháp lệnh của Nhà nước là chủ yếu, coi thị trường chỉ là một công cụ thứ yếu bổ sung cho kế hoạch. Mô hình này đã thu được những kết quả quan trọng, nhất là đáp ứng được yêu cầu của đất nước thời kỳ có chiến tranh, nhưng sau đó bộc lộ rõ những hạn chế, bất cập, tình hình kinh tế – xã hội đất nước ngày càng khó khăn. Từ những năm 1979 – 1986, Ðảng và nhân dân ta bước đầu đã có những tìm tòi, thử nghiệm để cải cách theo hướng thị trường. Mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một kiểu kinh tế thị trường mới trong lịch sử phát triển của kinh tế thị trường, phù hợp với điều kiện và đặc điểm cụ thể của Việt Nam; là một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo những quy luật của kinh tế thị trường, vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc bản chất của chủ nghĩa xã hội, nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.  Ðây là nền kinh tế thị trường có tổ chức, có sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản, vai trò làm chủ xã hội của nhân dân và sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, được nhân dân đồng tình và là chủ thể xây dựng; không phải là sự gán ghép khiên cưỡng, chủ quan giữa kinh tế thị trường và chủ nghĩa xã hội, mà là sự nắm bắt và tự giác vận dụng sáng tạo xu thế vận động khách quan của kinh tế thị trường trong thời đại ngày nay,

 Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng đề ra ba đột phá chiến lược phù hợp với giai đoạn mới, trong đó đột phá chiến lược thứ nhất là: “Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ðổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả. Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai, tài chính, hợp tác công – tư; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát.

Như vậy, có thể khẳng định Ðại hội XIII của Ðảng, trên cơ sở tổng kết 35 năm đổi mới đất nước, nhất là từ Ðại hội IX (2001) đến nay; 10 năm (2011 – 2020) thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội.Tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, đã bổ sung, nâng tầm chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập… Ðể những chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp này đi vào cuộc sống, trên cơ sở quán triệt sâu sắc, nắm chắc nội dung, thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm chính trị cao, quyết liệt; Ðảng đoàn Quốc hội chỉ đạo xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống pháp luật và giám sát việc thực hiện; Ban cán sự Ðảng Chính phủ chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện thắng lợi chương trình hành động, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, bảo đảm phát huy lợi thế và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để đất nước phát triển nhanh và bền vững, đạt được mục tiêu mà Ðại hội XIII đã đề ra.

 Tóm lại, những vấn đề nêu ra trong bài viết của Phạm Qúy Thọ đã bộc lộ dã tâm thâm độc, xuyên tạc đường lối của Đảng, Nhà nước Việt Nam, tuyên truyền, với mục đích gây hoang mang, dao động về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Do vậy, chúng ta cần hết sức cảnh giác, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của Y./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.