LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA THỤC ĐOAN

Trên trang mạng Vietnamthoibao đăng bài viết “Đảng cộng sản Việt Nam lấy dân làm gốc hay làm guốc” của Thục Đoan. Toàn bộ nội dung bài viết cho thấy, đây là một trong những chiêu trò mà các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị, phản động thường xuyên sử dụng chống phá cách mạng nước ta, chúng lợi dụng những luận điểm trong các tác phẩm của V.I.Lênin, Hồ Chí Minh để tuyên truyền, bịa đặt, xuyên tạc sự thật nhằm chống phá quan điểm của Đảng, gây hoang mang, hoài nghi, làm giảm sút lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa…

Với tâm địa đen tối, Thục Đoan đã đưa ra nhận định hết sức phản động là “Đảng cộng sản Việt Nam phân biệt dân ra nhiều thành phần… bắt dân phải thích nghi với đảng, tiêu diệt các thành phần đối kháng, áp đặt ý kiến, ý chí của đảng lên người dân …”. Thục Đoan  phải hiểu rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn bộ sự nghiệp cách mạng của đất nước, dân tộc, đây chính là sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt của nhân dân Việt Nam. Điều 4 Hiến pháp của Nhà nướcViệt Nam ghi rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lây chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình, các tổ chức của Đảng và đảng viên ĐCSVN hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Mục đích của Đảng là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, công bằng, văn minh, đây cũng là ý chí nguyện vọng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc Việt Nam.

Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định, tiếp tục cụ thể hóa, hoàn thiện thể chế thực hành dân chủ theo tinh thần Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năn 2011) và Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện phải được thực hiện đúng đắn, hiệu quả, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt, có hiệu quả trên thực tế phương châm “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ. Cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị, đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức phảỉ nêu gương thực hành dân chủ, tuân thủ pháp luật, đề cao đạo đức xã hội; hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo phải tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền làm chủ cuả nhân dân. Đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước, trong toàn bộ quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy quyền và trách nhiệm của nhân dân trong tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, các nhân lợi dung dân chủ, gây rối nội bộ, làm mất ổn định chính trị- xã hội hoặc vi phạm dân chủ làm phương hại đến quyền làm chủ của nhân dân.

Theo đó, lần đầu tiên cụm từ “dân thụ hưởng” được đưa vào văn kiện Đảng, trở thành mục tiêu phấn đấu, phương châm hành động: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Như vậy, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của nhân dân luôn thống nhất chặt chẽ với nhau, đặc biệt việc “dân thụ hưởng” là khâu nối tiếp của “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát” và chính thức được xác lập trong văn kiện của Đảng. Việc bổ sung này thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng ta là mọi thành quả cách mạng đều vì người dân – Đây cũng chính là mục tiêu mà Đảng luôn nỗ lực phấn đấu từ khi thành lập đến nay, đồng thời, phản ánh bản chất chính trị của Đảng là đội tiền phong, lãnh tụ chính trị của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, Đảng ra đời từ nhân dân, đấu tranh phấn đấu vì hạnh phúc của nhân dân. Điều đó đã khẳng định quan điểm, tư tưởng, mục đích của Đảng là thực sự vì dân chứ không phải như luận điệu phản động của Thục Đoan.

Tóm lại, những vấn đề nêu ra trong bài viết của Thục Đoan đã bộc lộ dã tâm thâm độc, cố tình xuyên tạc sự thật, tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước, công cuộc đổi mới, phát triển đất nước của nhân dân ta với mục đích gây hoang mang, dao động về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Do vậy, chúng ta cần hết sức cảnh giác, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của Y./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.