LUẬN ĐIỆU PHẢN ĐỘNG CỦA VŨ NGỌC MAI

Lợi dụng những vấn đề tồn tại, bất cập về chất lượng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của môt số tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp theo nghị quyết hội nghị lần thứ 5, BCHTW khóa XIII, về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đôi ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, Vũ Ngọc Mai đã đăng trên trang Doithoaionline.com bài viết “Đỏ hóa Việt Nam, với những luận điệu sai trái, thù địch, tuyên truyền, bịa đặt, xuyên tạc sự thật, hạ thấp vai trò hạt nhân lãnh đạo của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp, với mục đích chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Vũ Ngọc Mai đã đưa ra nhận định hết sức phản động là: “Thành lập tổ chức đảng ở doanh nghiệp để lãnh đạo, định hướng hoạt động kinh doanh. Đây chính là mục tiêu mơ mộng, không tưởng và trái quy luật vận động của xã hội nhất”.

Vấn đề này Vũ Ngọc Mai nên hiểu rằng; Việc xây dựng tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay có vai trò rất quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, giúp doanh nghiệp hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nội quy, quy định của doanh nghiệp. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay với vai trò của một Đảng cầm quyền lãnh đạo đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp, đảm bảo đây thực sự là cầu nối phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người lao động tới chủ doanh nghiệp; qua đó, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Doanh nghiệp có tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh sẽ bảo đảm tuân thủ các chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện trách nhiệm xã hội, như bảo vệ môi trường, bảo vệ người lao động, đóng và tham gia nghĩa vụ thuế đầy đủ,…

Thực tiễn hiện nay đang đặt ra yêu cầu phải nâng cao chất lượng công tác xây dựng các tổ chức đảng ở các doanh nghiệp, bảo đảm vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị ở cơ sở, nhất là trong bối cảnh đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Phát triển kinh tế phải gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, bảo đảm về môi trường, không vì mục đích lợi nhuận mà bỏ qua những giá trị về văn hóa, đạo đức, gây hệ lụy xấu trong cộng đồng. Xác định vai trò quan trọng của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp, từ năm 1996 đến nay, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản về công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp, như Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 23-11-1996, của Bộ Chính trị khóa VIII, về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân (gọi tắt là doanh nghiệp tư nhân) và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”; Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 2-2-2008, của Ban Chấp hành Trung ương khóa X, “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29-7-2010, của Ban Bí thư “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) trong tình hình mới”. Đặc biệt, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ban hành Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28-8-2006, “Về đảng viên làm kinh tế tư nhân”; thực hiện thí điểm kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng, để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

  Tóm lại, những vấn đề nêu ra trong bài viết của Vũ Ngọc Mai đã bộc lộ dã tâm thâm độc, xuyên tạc các hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay, với mục đích gây hoang mang, dao động về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và hạ thấp vai trò, uy tín của Đảng. Do vậy, chúng ta cần hết sức cảnh giác, vạch trần và đấu tranh bác bỏ âm mưu, thủ đoạn của Y./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.