Người dân Việt Nam không cần thứ “tự do dân chủ” giả hiệu mà Quốc Phương ngưỡng mộ

Tự do, dân chủ, nhân quyền luôn là khát vọng của con người. Lịch sử xã hội loài người cho thấy, cùng với cuộc đấu tranh khắc phục, làm chủ thiên nhiên, tạo ra của cải, vật chất phục vụ cho nhu cầu của con người thì luôn diễn ra các cuộc đấu tranh giành tự do, dân chủ, chống áp bức, bất công, chống lại sự bóc lột của giai cấp này với giai cấp khác, dân tộc này với dân tộc khác. Đối với dân tộc Việt Nam, để có được tự do, dân chủ như ngày nay thế hệ cha, ông ta đã phải đánh đổi bằng mồ hôi, xương máu của hàng triệu người. Thế nhưng, các thế lực thù địch luôn tìm cách xuyên tạc, phủ nhận giá trị tự do, dân chủ mà nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã giành được. Đồng thời, chúng luôn lấy giá trị của cái gọi là tự do, dân chủ của phương Tây, của các nước tư bản làm “tiêu chuẩn” để “phán xét” tự do, dân chủ ở Việt Nam. Từ đó, chúng kích động, lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc những người dân thông tin, thiếu hiểu biết thực hiện các hành động đấu tranh, chống đối chính quyền, gây mất an ninh chính trị, sức mạnh đoàn kết dân tộc.

Để thực hiện âm mưu thâm độc đó, trên trang mạng “Rfatiengviet. org”  được điều hành bởi các thế lực phản động đã cho đăng tải cái gọi là: Phải thực hiện “quyền tự do dân chủ thực sự” cho người dân Việt Nam của kẻ chống phá Quốc Phương. Nội dung bài viết thể hiện sự xuyên tạc, vu khống về tự do, dân chủ ở Việt Nam và kích động, kêu gào một nền tự do mị dân, dân chủ vô nguyên tắc, phản nhân đạo, thiếu nhân văn. Thế nhưng “vải thưa không che được mắt thánh”, người dân Việt Nam đã hiểu rõ được bộ mặt thật và sẽ không mắc mưu của bọn phản động.

Để tăng “tính tin cậy” về những luận điệu xuyên tạc của mình, Quốc Phương đã mượn lời tên phản động Nguyễn Quang A (kẻ đã bị cả gia đình, dòng họ, bạn bè, nhân dân xua đuổi, xa lánh) phán xét về “quyền tự do dân chủ” ở Việt Nam. Y đã xuyên tạc tình hình tự do, dân chủ thực sự ở Việt Nam và những giá trị của nền độc lập, tự do, dân chủ mà biết bao thế hệ người dân Việt Nam đã hi sinh mồ hôi, xương máu mới giành, giữ được cho đến ngày nay. Với sự thiếu hiểu biết về dân chủ và giá trị dân chủ đích thực và bằng cái nhìn thiển cận dựa trên “chuẩn mực” về “tự do dân chủ” của phương Tây và các nước tư bản. một nền dân chủ mà không hề bảo đảm để quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân – yếu tố bản chất nhất của dân chủ. Hệ thống quyền lực đó vẫn chủ yếu thuộc về thiểu số giàu có và phục vụ cho lợi ích của các tập đoàn tư bản lớn. Một bộ phận rất nhỏ, thậm chí chỉ là 1% dân số, nhưng lại chiếm giữ phần lớn của cải, tư liệu sản xuất, kiểm soát tới 3/4 nguồn tài chính, tri thức và các phương tiện thông tin đại chúng chủ yếu và do đó chi phối toàn xã hội; một xã hội mà luôn lấy lợi nhuận làm mục tiêu tối thượng, coi chiếm hữu của cải và tiêu dùng vật chất ngày càng tăng làm thước đo văn minh, lấy lợi ích cá nhân làm trụ cột của xã hội. Một xã hội dân chủ quá trớn, dân chủ vô chính phủ, một xã hội mà những người nghèo, người da mầu, người yếu thế luôn bị chà đạp và không được bảo vệ. Nhưng, đây lại là thứ “quyền tự do dân chủ” được kẻ chống phá Quốc Phương ngưỡng mộ và muốn lôi kéo người dân Việt Nam tin, theo và hướng tới!

Và để cổ xúy cho cái tự do, dân chủ đó, Quốc Phương đã xuyên tạc giá trị của Cách mạng tháng Tám năm 1945 mà nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã giành được. Y cho rằng, đó là “sự kiện cướp chính quyền” của Đảng Cộng sản. Đây rõ ràng là cái nhìn vô nhân tính, phản nhân đạo, thiếu nhân văn. Bởi vì, trong những ngày tháng Tám lịch sử năm 1945, với tinh thần “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, không cam chịu “mãi kiếp ngựa trâu” bởi sự đô hộ, bóc lột của bọn thực dân, phát xít, nhân dân ta đã đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhất tề đứng lên đánh đuổi Nhật – Pháp, giành chính quyền về tay nhân dân, xây dựng một nền dân chủ của dân, do dân, vì dân, mọi “quyền bính đều thuộc về nhân dân”.

Hơn nữa, để kích động, lôi kéo, dụ dỗ những người thiếu hiểu biết thực hiện những hành vi chống đối chính quyền, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quốc Phương đã đưa ra cái luận điểm hết sức ấu trĩ khi phủ nhận vị trí, vai trò của hệ thống chính trị – lực lượng quản lý xã hội, quản lý đất nước. Y cho rằng “một bộ phận nắm chính quyền” không tạo ra sản phẩm của xã hội thì không có vai trò gì trong xã hội. Do đó, xã hội phải được điều hành, lãnh đạo bởi “giới chủ, những người sở hữu nhiều tài sản”. Đây rõ ràng là âm mưu cổ xúy cho nền dân chủ tư sản – nơi mà những người có của, nắm tài sản sẽ là những kẻ có quyền quyết định các vấn đề xã hội. Hơn nữa, nhìn rộng lịch sử phát triển xã hội loài người cho thấy, chỉ khi nào và ở đâu những người nắm quyền lực chính trị đại diện cho người dân lao động và tách khỏi tư hữu về tư liệu sản xuất thì xã hội đó mới thực sự được tự do, dân chủ. Trong cái xã hội vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người, cạnh tranh bất công, “cá lớn nuốt cá bé”, vì lợi ích vị kỷ của một số ít cá nhân và các phe nhóm cho một thiểu số giàu thì quyền lực chính trị lực chính trị thực chất chỉ bảo vệ lợi ích cho những kẻ lắm tiền, nhiều của. Tự do, dân chủ ở đó chỉ giành cho những kẻ giàu, người nghèo, người lao động bị chà đạp, bị áp bức. Và do đó, nhân dân Việt Nam không cần cái “tự do, dân chủ” giả hiệu đó.

Sự thật đã rõ, nhân dân Việt Nam không cần những lời kêu gào về “quyền tự do dân chủ” của Quốc Phương. Chúng ta luôn một lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý, điều hành của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam độc lập, tự do, giàu mạnh, của dân, do dân, vì dân, do nhân dân làm chủ, một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, tiến bộ xã hội.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.