Nguyễn Đình Cống ngày càng chìm sâu trong con đường tối

Mới đây, Nguyễn Đình Cống có một bài viết trên mạng xã hội với tựa đề: Cần hiểu đúng “Bản chất của Văn hóa”. Xuyên chuỗi ý đồ trong bài viết của y là hành động cố tình cắt xén, duy diễn xuyên tạc hòng phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, từ đó phủ nhận đường lối, quan điểm của Đảng. Song, những vấn đề được Cống đưa ra trong bài viết đều là những sai lầm cả về nhận thức và thực tiễn.

Nguyễn Đình Cống đưa ra luận điệu cho rằng: Chủ nghĩa Mác – Lê chứa nhiều yếu tố phản lại văn hóa nhân loại. Đây là sự sai lầm cả về quan điểm và phương pháp, lịch sử và lôgic. Sự sai lầm của Nguyễn Đình Cống có nguyên nhân gốc từ trong nhận thức và thái độ, hành động cố tình phủ nhận, công kích nền tảng tư tưởng của Đảng.

Về quan điểm chính trị, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lênin của Nguyễn Đình Cống thể hiện rõ thái độ thù địch, đi ngược lại lập trường, quan điểm, lợi ích của giai cấp công nhân, lợi ích của cách mạng và lợi ích của dân tộc Việt Nam. Về phương pháp nhận thức, Cống phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác Lênin là phương pháp nhận thức phiến diện, siêu hình, phi lôgic và lịch sử, không khoa học. Trong khi, chủ nghĩa Mác Lênin là khoa học về những quy luật phát triển chung nhất của tự nhiên, của xã hội và của tư duy, về cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động chống lại mọi sự áp bức, bất công; về xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa. Chủ nghĩa Mác Lênin ra đời trên mảnh đất hiện thực là thực tiễn đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, lực lượng xã hội đại biểu cho phương thức sản xuất tiên tiến nhất của lịch sử phát triển nền sản xuất vật chất của nhân loại. Về lịch sử, chủ nghĩa Mác Lênin là sự tổng hòa từ nhiều nguồn tri thức của loài người, thu nhận tinh túy từ các tư tưởng tiến bộ, đồng thời không ngừng được bổ sung, hoàn bị bằng những kinh nghiệm từ thực tiễn lịch sử được khái quát lên tầm lý luận. Về lôgic, sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác Lênin không nhằm mục đích tự thân mà nhằm đấu tranh để cải tạo thế giới, hướng đến giá trị văn hóa, nhân văn cao cả là giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Đối với cách mạng Việt Nam, chủ nghĩa Mác – Lênin là “vũ khí tinh thần” của giai cấp công nhân, là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng.

Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh, từ khi được soi sáng, dẫn đường bởi chủ nghĩa Mác Lênin, có Đảng tiên phong của giai cấp công nhân do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập lãnh đạo, cách mạng Việt Nam mới khắc phục được cuộc khủng hoảng về đường lối và lực lượng lãnh đạo cách mạng, đưa đất nước phát triển phù hợp xu hướng thời đại; giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chủ nghĩa Mác Lênin không những là cơ sở tư tưởng, lý luận cho sự ra đời của Đảng, mà còn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam.

Trái với nhận thức sai lệch của Nguyễn Đình Cống về cái gọi là “Đất nước này, khi lãnh đạo và quản lý chưa nhận ra tác hại của chủ nghĩa Mác – Lê và từ bỏ nó thì phát triển còn bế tắc”; mà chính nhờ kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đưa đất nước vững bước trên con đường đổi mới, phát triển. Từ một nước nghèo nàn lạc hậu, lại chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, sau hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ, đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên, nếu như năm 1989 giá trị nền kinh tế mới đạt 6,3 tỷ USD/năm thì đến năm 2022 đã đạt tới 409 tỷ đô la, nằm trong nhóm 40 quốc gia đứng đầu thế giới. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt, năm 1985 bình quân thu nhập đầu người mới đạt 159 USD/năm thì đến năm 2022 đạt khoảng 4.110 USD/năm (tương đương 95,6 triệu đồng/năm). Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 58% năm 1993 xuống còn dưới 3% năm 2020 (theo chuẩn nghèo đa chiều). Việt Nam đã gia nhập WTO, thiết lập được 30 đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện; có quan hệ ngoại giao chính thức với 192 quốc gia trên thế giới. Những thành tựu to lớn qua hơn 35 năm đổi mới là minh chứng thuyết phục cho tính chất ưu việt của chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng. Đồng thời, minh chứng cho tính cách mạng, khoa học và sức sống của chủ nghĩa Mác Lênin trong thời đại ngày nay.

Ở Việt Nam, dù nhiều người biết Nguyễn Đình Cống là giáo sư đầu ngành của khoa học xây dựng và từng là giảng viên của đại học Xây Dựng Hà Nội, nhưng với quan điểm và thái độ cố tình phủ nhận, công kích nền tảng tư tưởng của Đảng, đi ngược lại lợi ích của dân tộc Việt Nam, Cống ngày càng chìm sâu trong con đường tối. Thiết nghĩ, tuổi già như Nguyễn Đình Cống thì nên sống vui, sống khỏe, sống có ích sẽ tốt hơn cho bản thân, gia đình và xã hội./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.