NHẬN THỨC THIỂN CẬN VÀ MƯU ĐỒ CHÍNH TRỊ ĐEN TỐI CỦA ĐỖ NGÀ

Với mưu đồ “trợ lực” cho đồng bọn chống phá trước thềm đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, mới đây Đỗ Ngà – một kẻ cơ hội chính trị, phản trắc đã tán phát bài viết: Tính “ưu việt” của mô hình kinh tế – chính trị xã hội chủ nghĩa nguyên bản Mác Lê trên nhiều diễn đàn phản động. Nội dung bài viết thể hiện sự thiển cận trong nhận thức cũng như mưu đồ chính trị thấp hèn của Đỗ Ngà, muốn phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

  1. Luận điệu xưa cũ và mưu đồ của Đỗ Ngà

Tiếp nối cho những âm mưu, luận điệu chống phá của “đồng đảng”, Đỗ Ngà lớn tiếng xuyên tạc: giữa mô hình xã hội chủ nghĩa của Cộng sản và phong kiến thì mô hình nào tiến bộ hơn? Câu trả lời là Phong kiến. Và nếu đưa đất nước về đúng nguyên bản mô hình tế XHCN của Mác và Lê thì chắc chắn, ĐCS Việt Nam sẽ sụp đổ nhanh chóng. Rõ ràng, những lời lẽ của Đỗ Ngà không ngoài mục đích là chống phá Đảng và con đường cách mạng của Việt Nam.

Trước Đỗ Ngà, đã có nhiều “nhà dân chủ” muốn “hướng lái” con đường phát triển của Việt Nam theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa nhưng đều thất bại. Lý luận, thực tiễn và lịch sử đã khẳng định, đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do nhân dân lao động làm chủ… là con đường duy nhất đúng đắn của nước ta. Con đường đi lên ấy được soi sáng bởi lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đảng ta, nhân dân ta không bao giờ từ bỏ con đường cách mạng đúng đắn đó. Thực tiễn trên thế giới cho thấy, không phải bất cứ quốc gia nào đi theo chế độ tư bản chủ nghĩa đều phát triển. Trong hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ đang phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa có rất nhiều nước đói nghèo, lạc hậu, bất ổn về chính trị. Trong khi đó, dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, một đất nước đất không rộng, người không đông như Việt Nam, đã trải qua hơn 1000 năm chống Bắc thuộc, gần 100 năm chống đế quốc, thực dân, thời kỳ hòa bình để xây dựng, phát triển mới chỉ hơn 40 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Việt Nam luôn được cộng đồng quốc tế ghi nhận là quốc gia có chính trị – xã hội ổn định, kinh tế tăng trưởng ở mức cao so với các nước trong khu vực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Đất nước, con người Việt Nam đang “thay da đổi thịt” từng ngày, không ngừng tăng trưởng và phát triển một cách toàn diện. Ngay tại thời điểm này, nhiều quốc gia đang chao đảo vì đại dịch covid – 19, “nền kinh tế Việt Nam vẫn đứng vững”. Trong hai tháng đầu năm 2020, xuất khẩu tăng trưởng 8%, dòng vốn FDI vẫn lên đến 2,5 tỷ USD, ngành bán lẻ tăng trưởng 5,4%. Theo nhận định của Ngân hàng Thế giới (WB): “Việt Nam đang ở vị thế vững vàng để vượt qua khủng hoảng về y tế và kinh tế”. Thử hỏi trên thế giới hiện nay có được mấy quốc gia như vậy? Dù có cố tình “nhắm mắt, bịt tai” để ra rả những chiêu trò chống phá thì Đỗ Ngà và “đồng đảng” của y cũng không thể phủ nhận được. Điều này càng minh chứng rõ cho tính đúng đắn, phù hợp, không thể thay thế của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn!

  1. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm đại hội XIII

Trước thềm Đại hội XIII chúng ta cần tăng cường hơn nữa các hoạt động đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và cán bộ, đảng viên cần quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Tăng cường gắn kết hơn nữa giữa việc thực hiện Nghị quyết 35 với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018, của Ban Chấp hành Trung ương, “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” và Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019, của Bộ Chính trị, “Về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền” để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng, lý luận theo hướng khoa học, thiết thực, kịp thời, hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục trong tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức tốt hoạt động đấu tranh vạch trần những quan điểm sai trái, xuyên tạc, hòng phủ nhận vai trò của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. Chủ động nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội; xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong đấu tranh vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, phản động, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “NHẬN THỨC THIỂN CẬN VÀ MƯU ĐỒ CHÍNH TRỊ ĐEN TỐI CỦA ĐỖ NGÀ

Gửi phản hồi

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

shares