Những điều “hiển nhiên” vô căn cứ của Vũ Thạch

Trên trang “Doithoaionline” Vũ Thạch đã đăng tải bài viết “Độc tài nào cũng tan hoang đất nước”. Trong bài viết của mình, Vũ Thạch khẳng định “Độc tài, toàn trị hay chuyên chính đều làm tan hoang đất nước, dù được bọc trong lá cờ Phát – xít, Cộng sản, hay giải phóng”. Mục đích của Vũ Thạch là phủ nhận, hạ thấp vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.

1. Vũ Thạch cho rằng“Chế độ độc tài không tận dụng được sức lực và trí tuệ của toàn dân”.

Trước hết chúng ta có thể khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là Đảng “tiếm quyền”, “độc quyền” mà ngược lại, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất có khả năng lãnh đạo và phát huy được sức lực và trí tuệ của toàn dân trong quá trình xây dựng đất nước.

Ngay khi mới ra đời, Đảng Cộng sản đã nắm được quyền lãnh đạo cách mạng và được tất cả các giai tầng trong xã hội Việt Nam thừa nhận quyền lãnh đạo cách mạng. Sở dĩ như vậy, là bởi Đảng Cộng sản Việt Nam đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Điều đó có nghĩa là Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ những ngày đầu đã xác định được mục tiêu cách mạng, đáp ứng được những đòi hỏi và nguyện vọng cấp bách nhất của toàn thể dân tộc Việt Nam (độc lập dân tộc), đồng thời, mục tiêu đó còn phù hợp với xu thế phát triển tất yếu của thời đại (thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội).

Sau 36 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo nàn, cơ sở vật chất – kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội lạc hậu, trình độ thấp, đến nay Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh, độc lập, chủ quyền được giữ vững; vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Thực tiễn đó càng khẳng định một chân lý, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng huy động được sức lực, trí tuệ của toàn dân, lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

2. Với sự hiểu biết nông cạn, Vũ Thạch cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam không có khả năng đấu tranh làm trong sạch nội bộ Đảng, không có khả năng đưa Việt Nam phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Trong bài viết, Vũ Thạch nhận định “Chế độ độc tài không có khả năng chữa bệnh hay đổi đường đi”. Nhận định trên là lời bịa đặt vô căn cứ, bởi lẽ, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn lấy tự phê bình và phê bình là nguyên tắc sinh hoạt Đảng và là quy luật phát triển của Đảng. Đảng luôn công khai thừa nhận sai lầm, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân dẫn đến khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa.

Mặc dù trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng mắc phải những sai lầm và khuyết điểm. Tuy nhiên, bằng trí tuệ, bản lĩnh chính trị của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, nhận rõ những khuyết điểm trong lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là bệnh giáo điều, chủ quan, duy ý chí, quyết tâm đổi mới tư duy lý luận, tổng kết thực tiễn, đề ra đường lối đổi mới toàn diện. Tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thẳng thắn chỉ rõ: Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý nhận thức chưa đầy đủ tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, sa vào chủ nghĩa cá nhân, nói chưa đi đôi với làm, vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tự phê bình và phê bình, công tác kiểm tra, giám sát của nhiều tổ chức đảng còn hạn chế…. Hiện nay, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước, được dư luận, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Những kết quả đạt được trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng chính là nhằm góp phần thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ nói riêng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh nói chung.

Có thể khẳng định sự vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam là ở chỗ Đảng luôn ý thức trách nhiệm trước lịch sử, dũng cảm, thẳng thắn nhìn nhận và kiên quyết sửa chữa những khuyết điểm, sai lầm. Với bản lĩnh và tầm cao trí tuệ, Đảng Cộng sản Việt Nam nhất định sẽ lãnh đạo con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa đất nước ta phát triển theo con đường chủ nghĩa xã hội, làm cho dân tộc ta được độc lập, tự do thực sự, đất nước phồn vinh, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Qua đây chúng ta có thể khảng định, những “điều hiển nhiên” của Vũ Thạch chỉ là lời nói hàm hồ, nhằm phủ nhận, hạ thấp vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, chia rẽ sự đoàn kết, gắn bó mật thiết của nhân dân với Đảng với Nhà nước trong tình hình hiện nay./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.