Ở VIỆT NAM KHÔNG CÓ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI

Trên trang mạng xã hội Baotiengdan.com đăng bài viết “Độc tài mềm” của Nguyễn Hưng Quốc, đã đưa ra những luận điệu hết sức thô thiển cho rằng “chính quyền Việt Nam là một chế độ độc tài”; “nền dân chủ giả vờ”… rồi xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ đi ngược lại lịch sử tồn tại và phát triển của Đảng, của chính quyền nhân dân; phủ nhận thành quả quá trình xây dựng và trưởng thành của toàn dân tộc. Đây là một trong những thủ đoạn quen thuộc, đê hèn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Thực tế cho thấy, sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là do lịch sử, dân tộc và nhân dân Việt Nam lựa chọn giao phó và sự không ngừng phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do cho dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân của Đảng. Và một trong những đặc điểm của xã hội ta là hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam tạo dựng, lãnh đạo và ra đời trước khi cách mạng thành công. Các tổ chức chính trị – xã hội đều có tổ chức tiền thân từ trước cách mạng và do Đảng ta thành lập, lãnh đạo. Đó là một bằng chứng lịch sử không ai có thể phủ nhận được.

Mặc dù, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền hơn 90 năm qua, nhưng đó không phải là “độc quyền”, “độc tài” như các thế lực thù địch xuyên tạc, vu cáo. Có thể khẳng định rằng, ngay sau khi lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành được chính quyền trong toàn quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không độc quyền duy trì quyền lực bằng vũ lực, mà ngay lập tức Đảng ta chủ trương thành lập chính phủ lâm thời, thu hút nhiều nhân sĩ, trí thức ngoài Đảng, kể cả những người từng làm việc cho chính quyền cũ, tham gia nội các. Đồng thời, Chính phủ lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu cũng tuyên bố Tổng tuyển cử trong cả nước, xây dựng và ban hành Hiến pháp với các nguyên tắc cơ bản của một chế độ xã hội văn minh, bình đẳng, dân chủ; với đầy đủ mọi quyền về tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo… đó là điều hiếm có trong lịch sử thế giới hiện đại.

Các thế lực thù địch đã nhiều lần vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ Việt Nam là “độc quyền”, “độc tài”, “đàn áp những người bất đồng chính kiến”… Điều này là trái với thực tế và hoàn toàn bịa đặt, xuyên tạc. Mặc dù, vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với toàn bộ hệ thống chính trị bắt nguồn từ lịch sử, nhưng sự lãnh đạo, cầm quyền đó vẫn tuân thủ những cơ chế, thiết chế của một nền dân chủ văn minh. Đó là chế độ bầu cử, ứng cử tự do; là chế độ nhiệm kỳ đối với các chức vụ quan trọng của Nhà nước; là nhà nước pháp quyền với các nhánh quyền lực lập pháp, hành pháp và tư pháp rõ ràng. Cương lĩnh (Bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng đã khẳng định: Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ,… Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân… do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo”. Như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận thức rõ những hạn chế về quan niệm dân chủ trong mô hình cũ của chủ nghĩa xã hội và đã khắc phục những hạn chế đó. Chính sách của Đảng ta đối với các giai tầng, dân tộc, tôn giáo dựa trên nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy mục tiêu xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa là điểm tương đồng để xóa bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần giai cấp, chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc cùng chung tay xây dựng đất nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Những vấn đề trên đã cho thấy nội dung bài viết của Nguyễn Hưng Quốc là không đúng thực tế Việt Nam, là hoàn toàn bịa đặt, xuyên tạc, đi ngược lại lợi ích của quốc gia dân tộc; cố tình kích động, phá hoại công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói riêng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung. Mọi cán bộ, chiến sĩ và người dân cần cảnh giác, kiên quyết vạch trần và đấu tranh bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.