Ông Cống nhàn cư vi… bất mãn

Vừa qua, ông Nguyễn Đình Cống có bài viết đăng trên mạng xã hội có tựa đề “Phản biện 3 nghị quyết về kinh tế”. Ông cho rằng “đọc đi đọc lại 3 nghị quyết để đãi cát tìm vàng, tìm ra cái mới, rồi soi đếm nghị quyết xem có bao nhiêu chữ” và kết luận “3 nghị quyết thể hiện trình độ yếu kém, sản phẩm của tư duy lỗi thời, rồi lại sẽ trôi vào quên lãng”. Tôi thấy đây không phải là sự phản biện khoa học mà là thể hiện sự bất mãn của ông, coi thường tư duy lý luận của Đảng, coi thường tập thể Ban Chấp hành Trung ương. Để có thời gian săm soi, đếm chữ chắc là ông khá nhàn cư, mà đã nhàn cư thì như dân gian có câu “nhàn cư vi…bất thiện”.

1. Do bất mãn nên ông Nguyễn Đình Cống phủ định sạch trơn sự đổi mới tư duy lý luận của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Qua 30 năm đổi mới, nhận thức của Đảng về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân đã có những bước tiến quan trọng. Từ chỗ kỳ thị, coi nhẹ, Đảng đã công nhận kinh tế tư nhân “là một trong những động lực” và đến nay “là một động lực quan trọng” để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đảng xác định, thời gian tới, cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế tư nhân, coi đây là yêu cầu tất yếu, khách quan trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chăm lo phát triển kinh tế tư nhân nhanh, lành mạnh và đúng hướng hơn, thực sự trở thành một động lực quan trọng để giải phóng sức sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội; kinh tế tư nhân cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể làm nòng cốt để bảo đảm xây dựng thành công nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế.

2. Do bất mãn nên ông Nguyễn Đình Cống phủ định sạch trơn sự đổi mới tư duy lý luận của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản trong đường lối phát triển kinh tế ở nước ta, một sáng tạo mới của Đảng về mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà nước ta xây dựng là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước; là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế, có sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Thời gian tới, toàn bộ hệ thống chính trị cần tiếp tục thống nhất nhận thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp mà nghị quyết đã vạch ra.

3. Do bất mãn nên ông Nguyễn Đình Cống phủ định sạch trơn sự đổi mới tư duy lý luận của Đảng về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp nhà nước là công cụ quan trọng để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chính sách ổn định vĩ mô, đối phó với những biến đổi thị trường, kiềm chế lạm phát; đóng góp lớn trong xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; là nguồn thu lớn của ngân sách nhà nước; đóng góp quan trọng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Thời gian tới, cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cơ cấu, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước để doanh nghiệp nhà nước thực sự phát huy được vai trò, vị trí then chốt trong khu vực kinh tế nhà nước, là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Tóm lại, ông Nguyễn Đình Cống thật sự muốn phản biện thì nên có thái độ khoa học, tôn trọng người khác chứ không thể theo lối suy nghĩ và hành động cảm tính, chủ quan, bất mãn phủ nhận sạch trơn những thành tựu tư duy lý luận và sự lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế đất nước của Đảng. Thiết nghĩ, tuổi già như ông Nguyễn Đình Cống thì nên sống vui, sống khỏe, sống có ích sẽ tốt hơn cho ông, cho gia đình và đất nước.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Ông Cống nhàn cư vi… bất mãn

  • 8 Tháng Tám, 2017 at 8:49 sáng
    Permalink

    bài viết sâu sắc, thể hiện tính đấu tranh cao, vạch mặt sự bịa đặt của những kẻ chuyên bịa đặt, xuyên tạc

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.