Phạm Trần kẻ xuyên tạc công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thời gian qua, trên trang “Baoquocdan”, Phạm Trần một kẻ phản động đã thông tin, tuyên truyền và xuyên tạc về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho rằng tình trạng tham nhũng, tiêu cực của Đảng Cộng sản Việt Nam có xu hướng gia tăng và sẽ gây khó khăn, trở ngại cho công tác “xây dựng, chỉnh đốn đảng”. Đây là luận điệu hoàn toàn sai trái, phản động, bởi vì:

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là việc làm cần thiết, tất yếu khách quan nhằm làm trong sạch Đảng và bộ máy Nhà nước, để phát triển đất nước. Vì vậy, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào”, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng, lãnh đạo mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức dù đương chức hay đã nghỉ hưu, trong nhà nước hay ngoài nhà nước, nếu “nhúng chàm” tham nhũng, tiêu cực, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích nhóm, cục bộ địa phương đều bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng năm 2023 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cho thấy, trong năm 2023, cấp uỷ các cấp đã kiểm tra 57.486 tổ chức đảng và 323.479 đảng viên; Uỷ ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.537 tổ chức đảng và 9.246 đảng viên; Uỷ ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 183 tổ chức đảng và 6.302 đảng viên… Những con số trên đã nói lên quyết tâm chính trị rất cao trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, hùng cường, thịnh vượng, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hai là, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã từng bước đẩy lùi được sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên.

Những năm qua Đảng, Nhà nước ta đã ban hành hơn 250 văn bản về phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh được thành lập, góp phần quan trọng vào việc phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên. Đảng, Nhà nước ta đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong tham gia vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Dựa vào nhân dân, lắng nghe những dư luận, ý kiến phản hồi từ các tầng lớp nhân dân đã giúp các cơ quan, chức năng ban, ngành từ Trung ương đến địa phương phát hiện và xử lý kịp thời cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, có tác dụng rất lớn đến công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta trong thời gian qua; góp phần củng cố, giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng viên, cônng chức, viên chức và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức sẽ được tiến hành thường xuyên, ở mọi lúc, mọi nơi, đối với các tầng lớp nhân dân trong xã hội, không ngoại trừ một ai. Những luận điệu xuyên tạc của Phạm Trần về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng Cộng sản Việt Nam là sai trái, phản động. Mỗi người dân Việt Nam cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vào quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.