PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG “4 KHÔNG” CỦA VIỆT NAM

Gần đây, trên trang “bixit” đối tượng Nguyễn Thế Phương đã đăng bài “Chiến lược Quốc phòng Việt Nam nhìn từ khía cạnh một quốc gia lục địa hướng biển”, trong bài viết chúng tiếp tục công kích, xuyên tạc chính sách quốc phòng “4 không” của Việt nam và cho rằng “…Việt Nam đang nỗ lực hiện đại hóa quân đội để đạt mục tiêu trở thành lực lượng quân sự hùng mạnh và hiện đại vào năm 2030. Sách trắng quốc phòng năm 2019 nhấn mạnh việc hiện đại hóa một số quân binh chủng then chốt, trong đó có Hải quân và Không quân đi đầu (không đề cập đến lục quân)”“…Quân đội Việt Nam cần đầu tư bao nhiêu tiền để phát triển khả năng răn đe trên biển, chống lại các chiến thuật vùng xám của Trung Quốc và tăng cường khả năng phòng thủ trên đất liền?”.

Chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng: Xây dựng Quân đội hiện đại là quan điểm, chủ trương, chiến lược, đúng đắn của Đảng và Nhà nước, nhằm bảo đảm cho Quân đội luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Thế nhưng hiện nay, các thế lực thù địch đã và đang ra sức xuyên tạc, chống phá hòng làm chậm tiến trình, chệch hướng mục tiêu hiện đại hóa, tiến tới vô hiệu hóa vai trò của Quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, nhận diện và đấu tranh làm thất bại mưu đồ và bẻ gãy mọi luận điệu xuyên tạc của chúng về vấn đề này là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết; là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Xuyên suốt các kỳ Đại hội Đảng (từ Đại hội VI đến Đại hội XII), Đảng ta đều nhất quán quan điểm: “Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, quan điểm về “Xây dựng Quân đội hiện đại” tiếp tục được bổ sung, phát triển, thể hiện rõ nét hơn với mục tiêu, lộ trình, bước đi cụ thể: “Xây dựng Quân đội nhân dân,… cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội… tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân… cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Đây là quan điểm, chủ trương, phương hướng hoàn toàn đúng đắn, khoa học, vừa mang tính cấp thiết, vừa cơ bản, lâu dài; là đòi hỏi tất yếu khách quan, phù hợp với xu thế thời đại, khả năng nền kinh tế đất nước, yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới – vấn đề đang được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng hết sức quan tâm, Nhân dân vô cùng mong mỏi, nhằm tăng cường chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho Quân đội luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

Những luận điệu của đối tượng Nguyễn Thế Phương nghe qua có vẻ là yêu nước, nhưng nghiên cứu kỹ bản chất thì thấy nó rất thâm độc và cực kỳ nham hiểm, phản động. Chúng không hiểu mục đích hiện đại hóa Quân đội của Việt Nam là để tự vệ; không hiểu chính sách “bốn không” trong đó có “không liên minh quân sự”; không hiểu nghệ thuật “kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, ngoại giao” của Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc và càng không hiểu cặn kẽ, bản chất của quy luật “dựng nước đi đôi với giữ nước” – vấn đề quyết định sự tồn tại và phát triển của quốc gia – dân tộc trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước oai hùng của dân tộc Việt Nam. Động cơ của các thế lực thù địch, phản động lộ rõ bản chất cố tình gây cản trở sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; kích động, làm suy giảm niềm tin của nhân dân, gây bất lợi cho nước ta trong quan hệ quốc tế và hợp tác quốc phòng, nhất là với các nước láng giềng, các nước trong khu vực và các nước lớn.

Những vấn đề nêu trên, đã và đang tác động rất lớn đến đường lối của Đảng ta trong lãnh đạo mọi mặt đời sống xã hội nói chung, cũng như trong xây dựng nền quốc phòng vững mạnh nói riêng. Theo đó, Đảng ta chủ trương vừa đẩy mạnh việc cấu trúc lại lực lượng vũ trang theo hướng tinh, gọn, mạnh, thống nhất, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; vừa kiên định và thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; Việt Nam không chọn bên mà chọn công lý, chọn lẽ phải và sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên với phương châm “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, “thêm bạn bớt thù”, “dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Giữ vững nguyên tắc quốc phòng “4 không” là sâu sắc, là sáng suốt để tự vệ, ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh dưới mọi qui mô, hình thức, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đồng thời góp phần giữ gìn hoà bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhận thức rõ, thực chất đằng sau những luận điệu nêu trên của các thế lực thù địch là mưu đồ đen tối và hết sức thâm độc. Chúng không chỉ đơn thuần chọc ngoáy chính sách quốc phòng của Việt Nam, mà thâm hiểm hơn là chúng muốn kích động, gây hoang mang trong tâm lý, tư tưởng của nhân dân, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân, nhất là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang vào sự lãnh đạo của Đảng.

Chúng ta cần phải cảnh giác và nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt của kẻ thù trước những luận điệu hết sức thâm độc trên. Qua đó, nâng cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống lại có hiệu quả những luận điệu kích động của kẻ thù.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.