Phản bác luận điệu xuyên tạc của Nguyên Anh

Tiếp tục với những chiêu bài mà các thế lực thù địch thường sử dụng là đưa các thông tin sai lệch về dân chủ nhằm xuyên tạc chế độ chính trị ở Việt Nam. Mới đây, trên trang blog “Quyenduocbiet” Nguyên Anh có bài viết: “Dân chủ và phi dân chủ”, cho rằng: Dưới sự cai trị của cộng sản, Việt Nam trở thành một xã hội phi dân chủ. Thực tế, Nguyên Anh đang cố tình không hiểu và xuyên tạc tình hình dân chủ ở Việt Nam.

Thứ nhất, dân chủ là một phạm trù lịch sử. Theo C.Mác và Ph.Ăngghen, dân chủ là phương tiện tất yếu để con người đạt tới tự do, giải phóng toàn diện những năng lực vốn có của mỗi cá nhân, tức quyền con người được bảo đảm và thực hiện đầy đủ. Đặc trưng cơ bản của dân chủ là tất cả các công dân đều có quyền tham dự đời sống chính trị, quyền lực cao nhất của đất nước thuộc về đại diện của nhân dân; mọi công dân đều có quyền bình đẳng trước pháp luật. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, dân chủ có nghĩa dân là chủ và người dân làm chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: dân chủ ở Việt Nam là dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đây là bản chất của chế độ chính trị do Đảng lãnh đạo, dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta kết tinh toàn bộ những giá trị dân chủ đã đạt được trong lịch sử, vừa thể hiện những giá trị dân chủ đặc sắc truyền thống của dân tộc, vừa nảy sinh những giá trị dân chủ mới về chất, đây chính là biểu hiện quan điểm giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, là nhân tố tạo nên đồng thuận, ổn định, phát triển của xã hội.

Nội dung cốt lõi của dân chủ xã hội chủ nghĩa là tôn trọng, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền làm chủ của nhân dân, gắn với trách nhiệm và nghĩa vụ công dân; được vận hành theo cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” bảo đảm tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Thực hiện đúng đắn, hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt, có hiệu quả trên thực tế phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, dân chủ và pháp luật, dân chủ, kỷ cương xã hội không loại trừ, phủ định nhau, mà trái lại, chúng nằm trong sự thống nhất biện chứng, là tiền đề phát triển của nhau nhằm tạo ra những điều kiện cho sự giải phóng mọi năng lực sáng tạo của con người, gắn với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và được thể chế hóa bằng pháp luật, được pháp luật bảo đảm. Việc thực hiện dân chủ không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, bất cứ ai vi phạm các quyền này đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, thực tế chứng minh rằng, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, quần chúng là động lực của cách mạng. Chính quần chúng nhân dân là lực lượng cách mạng đông đảo nhất trực tiếp thực hiện đường lối cách mạng, biến đường lối cách mạng của Đảng thành hiện thực. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ngày nay, nếu không phát huy được dân chủ của nhân dân thì sẽ thất bại. Thành quả hơn 35 năm đổi mới đã khẳng định, Đảng, Nhà nước đã ban hành và thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhất là trong quyết định những vấn đề lớn và hệ trọng của đất nước. Như vậy, dân chủ ở nước ta là chế độ dân chủ thực sự, không phải là dân chủ hình thức, cực đoan, vô chính phủ. Nó đối lập với chuyên quyền độc đoán, độc tài, đặc quyền, đặc lợi, tham nhũng, quan liêu. Nói cách khác, dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ thấm nhuần đầy đủ, sâu sắc nhất tính pháp lý và tính nhân văn, không như luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Anh. Ngày 11/10/2022, với 145 phiếu ủng hộ, Việt Nam là một trong 14 thành viên trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Đây là lần thứ hai Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, điều này khẳng định sự tiến bộ của dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam được quốc tế công nhận và đánh giá. Báo cáo Hạnh phúc Toàn cầu của Liên Hợp Quốc công bố ngày 20/3/2023 Việt Nam đứng thứ 65/150 trong bảng xếp hạng, tăng 12 bậc so với năm 2022. Vì thế, các thế lực thù địch không thể xuyên tạc trắng trợn về dân chủ ở Việt Nam hiện nay./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.