PHẢN BÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI CỦA ĐÀO TĂNG DỰC

Vừa qua, trên trang “Baotiengdan. com” Đào Tăng Dực có bài viết: “Sự chọn lựa của dân tộc trong thế kỷ 21: Độc tài và bạo lực bên này, dân chủ và sự đồng thuận bên kia”, cho rằng ở Việt Nam Đảng cộng sản đang duy trì chế độ độc tài và bạo lực đối lập với sự lựa chọn dân chủ và đồng thuận của nhân dân. Tại sao Đào Tăng Dực lại lấy cớ độc tài và dân chủ để xuyên tạc chế độ chính trị ở Việt Nam?

Thứ nhất, phải khẳng định rằng, chế độ độc tài là một thể chế nhà nước chuyên quyền mà ở đó một cá nhân hoặc một nhóm người với quyền lực không giới hạn cai trị, và họ có thể dùng những biện pháp trù dập những người đối lập để duy trì quyền lực. Chế độ độc tài là một thể chế nhà nước có quyền lực, cầm quyền không được nhân dân ủng hộ, chế độ độc tài đối lập với chế độ dân chủ nhân dân. Bạo lực là hành vi cố ý sử dụng sức mạnh vũ lực hoặc quyền lực chống lại người khác hoặc một nhóm người, một tập thể, một cộng đồng với mục đích làm họ bị tổn thương hoặc có nguy cơ tổn thương, hoặc tử vong. Bạo lực có thể là đỉnh điểm của các cuộc xung đột. Bạo lực có thể là một cuộc chiến giữa hai quốc gia hay sự diệt chủng làm hàng triệu người chết. Khác hoàn toàn với bản chất và hình thức tổ chức quyền lực của chế độ độc tài, bạo lực; bản chất nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân với mục tiêu cao cả tất cả vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Điều 4, Hiến pháp năm 2013 đã quy định: Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và cả xã hội. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và toàn thể nhân dân Việt Nam khẳng định, thừa nhận: “Đảng Cộng sản Việt Nam độc tôn lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà không cần sự tồn tại của nhiều đảng, nhất thiết không cần và không thể chấp nhận đa đảng đối lập như các thế lực thù địch mong muốn”. Hiến pháp năm 2013 quy định: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực của nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Vậy, thiển ý của Đào Tăng Dực cho rằng ở Việt Nam có chế độ độc tài và bạo lực là sự xuyên tạc bản chất Nhà nước Việt Nam là điều không thể chấp nhận được.

Thứ hai, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, dân chủ có nghĩa “dân là chủ” và “người dân làm chủ”, dân chủ ở Việt Nam là dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đây là bản chất của chế độ chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước thể hiện bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa. Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và được thể chế hóa bằng pháp luật, được pháp luật bảo đảm. Đảng, Nhà nước Việt Nam bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Cụ thể là: quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, do nhân dân quản lý và điều hành xã hội; dân chủ là mục tiêu, là động lực và đặc trưng cơ bản nhất cấu thành nên mô hình phát triển xã hội ở Việt Nam. Đồng thuận được hiểu như sự đồng ý chí, đồng ý, tán thành một vấn đề gì đó giữa các cá nhân, chủ thể với nhau. Đồng thuận thường đạt được như một sản phẩm tự nhiên của quy trình sửa đổi, chỉ có thể đạt được sự đồng thuận khi phát huy được dân chủ.

Thực tiễn lịch sử chứng minh rằng, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, quần chúng là động lực của cách mạng. Chính quần chúng nhân dân là lực lượng cách mạng đông đảo nhất trực tiếp thực hiện đường lối cách mạng, biến đường lối cách mạng của Đảng thành hiện thực. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của nhân dân, nếu không phát huy được dân chủ và sự đồng thuận của nhân dân thì sẽ thất bại. Dân chủ chính là biểu hiện quan điểm giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, là nhân tố tạo ra sự đồng thuận, ổn định, phát triển và thịnh vượng. Dân chủ ở Việt Nam được vận hành theo cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Thực hiện đúng đắn, hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt, có hiệu quả trên thực tế phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Vì vậy, đã phát huy được sự đồng thuận cao độ của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu đạt được của Việt Nam trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho thấy rõ điều đó. Đồng thời, cũng là bằng chứng bác bỏ sự xuyên tạc của Đào Tăng Dực.

Việc Đào Tăng Dực vin cớ độc tài và dân chủ, với mục đích nói xấu chế độ chính trị ở Việt Nam là một trong những âm mưu, hoạt động đen tối của các thế lực thù địch. Do đó, chúng ta cần kiên quyết đấu tranh vạch rõ bộ mặt xảo trá và những luận điệu xuyên tạc của chúng để nhân dân hiểu rõ và cảnh giác./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.