PHẢN BÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI CỦA NGUYỄN VĂN TRẦN

Vừa qua, trên trang “Tintuchangngayonlines. com” Nguyễn Văn Trần có bài viết: “Một nền dân chủ nào cho Việt Nam ngày mai”, cho rằng Việt Nam không có dân chủ vì Việt Nam bị duy trì bởi một chế độ cộng sản độc tài toàn trị và yêu cầu xây dựng chế độ dân chủ pháp trị ở Việt Nam. Thực chất, Nguyễn Văn Trần đang không hiểu hoặc cố tình không hiểu về dân chủ ở Việt Nam.

Thứ nhất, dân chủ ở Việt Nam là dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đây là bản chất của  chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, vừa là mục tiêu, vừa là động lực và đặc trưng cơ bản nhất cấu thành nên mô hình phát triển xã hội ở Việt Nam. Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và được thể chế hóa bằng pháp luật, được pháp luật bảo vệ. Hiến pháp năm 2013 quy định: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực của nhà nước thuộc về nhân dân do nhân dân quản lý và điều hành xã hội nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Đảng, Nhà nước Việt Nam bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Nội dung cốt lõi của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là tôn trọng, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền làm chủ của nhân dân, gắn với trách nhiệm và nghĩa vụ công dân. Trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, dân chủ và pháp luật, dân chủ và kỷ cương xã hội không loại trừ, phủ định nhau, trái lại, chúng nằm trong sự thống nhất biện chứng, là tiền đề phát triển của nhau nhằm tạo ra ngày càng đầy đủ những điều kiện cho sự giải phóng mọi năng lực sáng tạo của con người, gắn với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong đó, nhân dân là chủ thể của các thiết chế chính trị và Nhà nước theo đúng Hiến pháp năm 2013.

Thực tế chứng minh rằng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của nhân dân, nếu không phát huy được dân chủ của nhân dân thì sẽ thất bại. Dân chủ chính là biểu hiện quan điểm giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, là nhân tố tạo ra sự ổn định, phát triển và thịnh vượng. Dân chủ ở Việt Nam được vận hành theo cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Thực hiện đúng đắn, hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt, có hiệu quả trên thực tế phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta kết tinh toàn bộ những giá trị dân chủ đã đạt được trong lịch sử, vừa thể hiện những giá trị dân chủ đặc sắc truyền thống của dân tộc. Thành quả hơn 35 năm đổi mới đã khẳng định, Đảng, Nhà nước đã ban hành và thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện ngày càng tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân trong việc quyết định những vấn đề lớn và hệ trọng của đất nước. Như vậy, dân chủ ở nước ta là chế độ dân chủ thực sự, không phải là dân chủ hình thức, cực đoan, vô chính phủ. Nó đối lập với chuyên quyền độc đoán, độc tài, đặc quyền, đặc lợi, tham nhũng, quan liêu. Nói cách khác, dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ thấm nhuần đầy đủ, sâu sắc nhất tính pháp lý và tính nhân văn, không như luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Văn Trần.

Thứ hai, pháp trị là học thuyết chủ trương dùng pháp luật cai trị xã hội, trị quốc an dân, là sáng tạo của người Trung Hoa. Pháp trị là việc vua hoặc giới cầm quyền có quyền ban hành pháp luật để cai trị. Mặc dù pháp luật được tuân thủ tuyệt đối, nhưng ban hành pháp luật như thế nào lại là quyền độc đoán của vua hoặc của giới cầm quyền. Nội dung cơ bản của pháp trị: pháp luật do vua đặt ra; nội dung chính pháp là thưởng và phạt; nguyên tắc của pháp trị là kịp thời, dễ hiểu, dễ thi hành, công bằng và bênh vực kẻ yếu, được thực thi như nhau đối với tất cả mọi người, mọi tầng lớp dưới vua. Vậy, với nội dung pháp trị như trên thì xin hỏi Nguyễn Văn Trần có phù hợp với ý chí và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam không?

Dân chủ vừa thể hiện bản chất của chế độ ta vừa là mục tiêu, động lực của sự phát triển đất nước, là một trong những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội và cũng chính là mục tiêu mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn và kiên trì theo đuổi. Việc Nguyễn Văn Trần vin cớ dân chủ để nói xấu chế độ chính trị ở Việt Nam là đi ngược lại với lợi ích của nhân dân. Do đó, chúng ta cần kiên quyết đấu tranh vạch rõ bộ mặt xảo trá của chúng để nhân dân hiểu rõ và cảnh giác./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.