Phát huy vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam trong phòng ngừa âm mưu lợi dụng các tổ chức xã hội dân sự để chống phá cách mạng Việt Nam

Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch tập trung tuyên truyền cổ vũ cho chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập tại Việt Nam. Luận điệu của chúng là trong nền chính trị Việt Nam phải tồn tại các nhóm chính trị, các chính đảng khác nhau để đa dạng hóa đường lối cho nhân dân lựa chọn thông qua bầu cử tự do thì mới đảm bảo cho một nền dân chủ. Vì vậy, những năm qua các phần tử chống phá CMVN luôn tìm mọi cách tập hợp lực lượng, thúc đẩy các tổ chức, đảng phái chính trị đối lập trong nước.

Xã hội dân sự là một thực thể có tính hai mặt, bên cạnh những giá trị nhân văn, đạo đức góp phần phát triển xã hội thì ngược lại tính tổ chức của nó khá lỏng lẻo, dễ bị tổn thương, dễ mất kiểm soát và rơi vào hỗn loạn,  nhất là dễ bị lợi dụng vì mục đích chính trị. Bởi vậy nó được các thế lực thù địch sử dụng làm con bài chính cho âm mưu chống phá đối với nước ta. Thực chất là chúng đòi thành lập các tổ chức xã hội dân sự ở nước ta là nhằm lợi dụng để thực hiện mục tiêu lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa bằng biện pháp “bất bạo động”, “phi vũ trang”.

Quân đội nhân dân Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Trải qua các thời kỳ cách mạng, Quân đội ta luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, phát huy truyền thống quyết chiến, quyết thắng, Quân đội ta đã và đang chủ động kiên quyết, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động của các thế lực thù địch, đặc biệt là các âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các tổ chức xã hội dân sự để chống phá sự nghiệp đổi mới ở nước ta.

Để phát huy vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam trong đấu tranh, phòng ngừa âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các tổ chức xã hội dân sự để chống phá CMVN, cần tiến hành đồng bộ một số giải pháp sau:

Một là, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm lợi dụng các tổ chức xã hội dân sự chống phá cách mạng Việt Nam.

Hai là, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ tri thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và lịch sử đặc biệt là có nhận thức đầy đủ về xã hội dân sự và có cách “ứng xử” phù hợp với vấn đề xã hội dân sự. Phải thẳng thắn bác bỏ và phê phán, đấu tranh kiên quyết với các quan điểm khuyến khích, cổ vũ xã hội dân sự với ý đồ thúc đẩy hình thành các tổ chức chính trị đối lập ở Việt Nam.

Ba là, thực hiện có nền nếp, chất lượng Ngày chính trị – văn hoá – tinh thần; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các đơn vị cần duy trì chặt chẽ các chế độ: thông báo chính trị, thời sự, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình; tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; thực hiện có chất lượng Ngày Đảng, Ngày pháp luật; tăng cường quản lý, nắm và kịp thời giải quyết tốt tình hình tư tưởng của mọi quân nhân trong đơn vị.

Bốn là, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham ô, tham nhũng…, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để xảy ra hiện tượng cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị bị kẻ địch lôi kéo, móc nối; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn những quan điểm, tư tưởng sai trái xâm nhập vào đơn vị.

Năm là, phát huy vai trò của nòng cốt của lực lượng 47 với việc tổ chức động viên đông đảo quân nhân tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch xung quanh vấn đề xã hội dân sự./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Phát huy vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam trong phòng ngừa âm mưu lợi dụng các tổ chức xã hội dân sự để chống phá cách mạng Việt Nam

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.