PHÊ PHÁN “SỰ PHÊ PHÁN” CỦA ÔNG CỐNG

Ông Cống (Nguyễn Đình Cống) gọi quy trình tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ của Đảng là “quy trình tam phản”, tức là quy trình cán bộ mà các cấp ủy Đảng đang thực hiện phạm 3 điều: phản dân chủ, phản tiến bộ, phản khoa học. Trước đó ông Cống đã viết bài “Phản biện đường lối cán bộ cộng sản”. Điều mà ông Cống muốn phản biện, thật ra là xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, nền tảng tư tưởng của Đảng. Ông Cống quy tất cả những hiện tượng cán bộ thoái hóa biến chất, sự cố môi trường, nợ công, tín dụng đen, mất trật tự, an toàn xã hội, xuống cấp đạo đức là do Đảng phạm sai lầm từ gốc, từ sự quá tin và kiên trì theo chủ nghĩa Mác – Lênin.

Xuyên chuỗi ý đồ ẩn chứa trong các bài viết của ông Cống là hành động chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Sự phản biện, xuyên tạc, phủ nhận, bôi nhọ chủ nghĩa Mác – Lênin của ông Cống là sự sai lầm cả về quan điểm và phương pháp, lịch sử và lôgic. Sự sai lầm của ông Cống có nguyên nhân gốc từ chính trong nhận thức, thái độ, hành động của ông ta là cố tình phủ nhận, công kích nền tảng tư tưởng của Đảng. Luận điệu phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lênin của ông Cống thể hiện rõ quan điểm, thái độ chính trị cơ hội, thù địch, đi ngược lại lập trường, quan điểm, lợi ích của giai cấp công nhân, lợi ích của cách mạng và lợi ích của dân tộc Việt Nam.

Nhận thức, thái độ của ông Cống đối với chủ nghĩa Mác Lênin, nền tảng tư tưởng của Đảng đã phạm “tam sai” là sai về khoa học, sai về lịch sử, sai về lôgic. Về khoa học, chủ nghĩa Mác Lênin là khoa học về những quy luật phát triển chung nhất của tự nhiên, của xã hội và của tư duy, về cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động chống lại mọi sự áp bức, bất công; về xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa. Chủ nghĩa Mác Lênin ra đời trên mảnh đất hiện thực là thực tiễn đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, lực lượng xã hội đại biểu cho phương thức sản xuất tiên tiến nhất của lịch sử phát triển nền sản xuất vật chất của nhân loại. Về lịch sử, chủ nghĩa Mác Lênin là sự tổng hòa từ nhiều nguồn tri thức của loài người, thu nhận tinh hoa từ các tư tưởng tiến bộ, đồng thời không ngừng được bổ sung, hoàn bị bằng những kinh nghiệm từ thực tiễn lịch sử được khái quát lên tầm lý luận. Về lôgic, chủ nghĩa Mác Lênin ra đời không nhằm mục đích tự thân mà nhằm đấu tranh để cải tạo thế giới, hướng đến giá trị nhân văn cao cả là giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người.

Xuất phát từ thực tiễn cách mạng Việt Nam và những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn cách mạng các nước, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Từ khi được soi sáng bởi chủ nghĩa Mác Lênin, Đảng Cộng sản Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đã khắc phục được sự khủng hoảng về đường lối và lực lượng lãnh đạo cách mạng, đưa đất nước phát triển phù hợp xu hướng thời đại; giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thành công của sự nghiệp đổi mới hơn 30 năm qua trước hết là thành công của đổi mới tư duy với nguyên tắc xuất phát từ thực tiễn, trung thành và sáng tạo. Với thế giới quan, phương pháp luận khoa học, Chủ nghĩa Mác Lênin cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh đã chỉ đạo phương hướng nhận thức, hành động, giúp cho Đảng dám nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan, lấy dân làm gốc, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Trái ngược với luận điệu của ông Cống, rằng quá tin và kiên trì theo Chủ nghĩa Mác Lênin là nguyên nhân gốc dẫn dân tộc đi sai đường mà ngược lại, chính nhờ kiên định Chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi thách thức, đưa đất nước phát triển toàn diện, vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Trước mỗi kỳ chuẩn bị Đại hội Đảng, các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị lại tung ra nhiều chiêu trò chống phá Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức. Việc ông Cống lợi dụng sự suy thoái, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên để xuyên tạc, phủ nhận đường lối, quan điểm cán bộ của Đảng, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin, công kích nền tảng tư tưởng của Đảng là sự sai lầm cả về khoa học, lịch sử, và lôgic rất đáng phê phán. Nhận thức, thái độ và hành động của ông Cống thực chất là thủ đoạn cơ hội chính trị, thiếu thái độ xây dựng, thiếu trách nhiệm với đất nước, với sự phát triển của dân tộc./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “PHÊ PHÁN “SỰ PHÊ PHÁN” CỦA ÔNG CỐNG

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.