SONG CHI – KẺ “TIẾP LỬA” HÒNG GÂY KHỦNG HOẢNG NIỀM TIN

Trong những ngày qua, cả nước đang tưng bừng, phấn khởi bởi kết quả thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIII của Đảng và hướng về Kỳ hợp thứ 11 của Quốc hội khóa XIV với niềm tin, niềm tự hào về những thành tựu vẻ vang của đất nước trong nhiệm kỳ qua. Vậy nhưng, dư luận lại hết sức bất bình, bức xúc về bài viết của Song Chi đăng trên Rfavietnam với tiêu đề: “Một xã hội khủng hoảng niềm tin”. Song Chi cho rằng: Ở Việt Nam, luật pháp là luật rừng, không được hoàn thiện và không phù hợp; nền giáo dục lạc hậu, không đúng hướng; tôn giáo bị phân biệt, đối xử không công bằng, vi phạm tôn giáo và nhân quyền.

Nhìn nhận từ mọi góc độ, mọi bình diện của cuộc sống đều cho thấy, bài viết của Song Chi hết sức xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo và phủ nhận thành quả cách mạng mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã nỗ lực, phấn đấu trong điều kiện hết sức khó khăn của tình hình thế giới, khu vực và trong nước. Bài viết này xin khẳng định ba vấn đề để thấy rõ Song Chi là kẻ đang “tiếp lửa” hòng gây khủng hoảng niềm tin của nhân dân.

Thứ nhất, có thể khẳng định rằng, những năm qua, hệ thống pháp luật của nước ta không ngừng hoàn thiện trên mọi lĩnh vực. Các văn bản quy phạm pháp luật đã được điều chỉnh, thể chế hóa đầy đủ, đúng đắn đường lối, chủ trương của Đảng, không chỉ góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, mà còn đảm bảo xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, tôn trọng, bảo vệ quyền con người, chủ động hội nhập quốc tế của đất nước. Quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thống nhất cho cả Trung ương và địa phương, từng bước nâng cao tính công khai, minh bạch trong xây dựng chính sách, pháp luật. Chất lượng của hệ thống pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ. Kết quả trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật giai đoạn 2016 – 2020 cho thấy, số lượng văn bản quy phạm pháp luật được hoàn thiện và nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu của đời sống kinh tế – xã hội chứ không phải như nhận định có tính chất xuyên tạc, thù địch của Song Chi.

Thứ hai, Nền giáo dục Việt Nam đang đi đúng hướng phát triển của thế giới. Giáo dục và đào tạo là vấn đề luôn được Đảng, Nhà nước, Chính phủ đặc biệt quan tâm, coi đây là “Quốc sách hàng đầu”. Ngày 04/11/2013, Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã được Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) thông qua. Đến nay, sau hơn 7 năm triển khai Nghị quyết, sự nghiệp giáo dục, đào tạo nước ta đã có những chuyển biến căn bản về chất lượng và hiệu quả, được các tổ chức giáo dục thế giới ghi nhận, đánh giá cao. Cố vấn cao cấp của Viện đo lường giáo dục Cito (Hà Lan) – ông Nico Dieteren đã có những chia sẻ, đánh giá đúng đắn: “Có thể nói việc thay đổi chương trình, mục tiêu và phương pháp giáo dục sang đánh giá năng lực người học, có nhiều sách giáo khoa trong cùng một chương trình giáo dục, là xu hướng quốc tế và châu lục nào cũng đang cố gắng thực hiện theo. Việt Nam đang đi đúng hướng phát triển của giáo dục thế giới”. Vậy thì hà cớ gì mà Song Chi lại chủ quan đánh giá nền giáo dục Việt Nam đang đi không đúng hướng. Điều đó cho thấy Song Chi đang “đi ngược dòng” lịch sử và thực tiễn cách mạng Việt Nam để chạy theo mục đích chính trị thấp hèn.

Ba là, Chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tự do tôn giáo – hạt nhân của khối đại đoàn kết dân tộc

Việt Nam là quốc gia có đa tín ngưỡng, tôn giáo với số lượng tín đồ các tôn giáo chiếm khoảng 27% dân số. Đồng bào các tôn giáo là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Chính vì vậy, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người luôn là chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam, là hạt nhân để quy tụ đồng bào các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng trong xây dựng và phát triển đất nước.

Ngày 30-12-2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo, tiếp tục tạo hành lang pháp lý quan trọng cho các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Việc ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã đánh dấu một mốc son cho quá trình hoàn thiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam, cụ thể hóa chủ trương nhất quán của Việt Nam về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, có ý nghĩa quan trọng cả về đối nội và đối ngoại, phù hợp với chủ trương cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính hiện nay ở Việt Nam, bảo đảm lợi ích của quốc gia, dân tộc và các tổ chức tôn giáo. Đồng thời, cũng khẳng định với quốc tế, Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong việc bảo đảm quyền con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm quyền bình đẳng giữa các tôn giáo. Điều này một lần nữa là minh chứng cho thấy luận điệu xuyên tạc của Song Chi và các thế lực xấu đã xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền, tôn giáo.

Như vậy, xét cả trên phương diện lý luận và thực tiễn đã cho thấy, luận điệu của Song Chi là xuyên tạc sự thật, bịa đặt, phủ nhận thành quả cách mạng. Những nhận định, đánh giá của Song Chi mang tính chủ quan, hồ đồ, thiếu căn cứ. Mục đích bài viết của Song Chi là nhằm chia rẽ Đảng với nhân dân, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc. Song Chi đang “tiếp lửa” hòng gây khủng hoảng niềm tin trong nhân dân. Vì vậy, mọi người hãy nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mưu đồ của Song Chi và các phần tử thù địch, sai trái, tiêu cực./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.