SỰ BẤT MÃN, PHẢN ĐỘNG CỦA NGUYỄN ĐÌNH CỐNG

Từ khi thành lập Đảng (03/02/1930) cho đến nay, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta coi là vấn đề “then chốt”, bảo đảm cho Đảng giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo sự nghiệp cách mạng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã tổng kết 5 bài học lớn; trong đó, bài học hàng đầu về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là cơ sở quan trọng để Đảng ta tiếp tục vận dụng, phát triển trong lãnh đạo, chỉ đạo, vững vàng vượt qua những khó khăn, thách thức trong giai đoạn cách mạng mới.

Ấy vậy mà vẫn còn có những kẻ bất mãn “trở cờ” lợi dụng đưa ra những luận điệu phản động hòng bóp méo, xuyên tạc nói xấu để chống phá Đảng. Vừa qua, trên trang mạng Bureau CTM Media – Âu Châu. Nguyễn Đình Cống, một kẻ “vô ơn, bội nghĩa” lại đăng bài viết “Loay hoay mãi làm gì” với nội dung xuyên tạc về quá trình xây dựng, chỉnh đốn đảng của Đảng; phủ nhận “sạch trơn” những thành quả to lớn của dân tộc ta từ khi có Đảng lãnh đạo đến nay.

Thực tiễn cho thấy, xây dựng, chỉnh đốn đảng có tầm quan trọng đặc biệt nhằm giữ vững lý tưởng, mục tiêu; bảo đảm tính đúng đắn của Cương lĩnh, đường lối; rèn luyện bản lĩnh chính trị cho đội ngũ đảng viên, bảo đảm dẫn dắt sự nghiệp cách mạng phát triển đúng hướng, đi đến thắng lợi. Có thể thấy rõ, Đại hội VI của Đảng (tháng 12-1986) là bước phát triển mạnh mẽ trong xây dựng Đảng về chính trị, đi đến quyết định đường lối đổi mới. Đại hội VI nhấn mạnh bài học xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ chính trị của Đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. Bài học sâu sắc của Đại hội khẳng định: “Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan. Năng lực nhận thức và hành động theo quy luật là điều kiện bảo đảm sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng”.

Nhìn lại tiến trình 35 năm đổi mới và nhiệm kỳ vừa qua, Đại hội XIII của Đảng đã tổng kết 5 bài học lớn; trong đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; thường xuyên củng cố, tăng cường đoàn kết trong Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; hoàn thiện cơ chế kiểm soát chặt chẽ quyền lực; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Công tác cán bộ phải thực sự là “then chốt của then chốt”, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Sau những năm đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Năm 1996, Việt Nam ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội; năm 2008, ra khỏi tình trạng một nước kém phát triển và năm 2020, với gần 100 triệu dân, thu nhập bình quân đầu người đạt 3.521 USD. Đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt về vật chất, văn hóa, tinh thần; nhất là về ăn, ở, đi lại, học hành, chữa bệnh,… Hệ thống chính trị được xây dựng, củng cố vững mạnh, bảo đảm sự ổn định chính trị xã hội. Quốc phòng, an ninh được tăng cường. Đối ngoại, hội nhập quốc tế không ngừng mở rộng, kết hợp nội lực với ngoại lực, nâng cao vị thế của Việt Nam, tạo môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nêu rõ và Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Thực tiễn trên là minh chứng xác đáng để bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ, nói xấu Đảng, nói xấu chế độ của Nguyễn Đình Cống. Chúng ta hãy hết sức cảnh giác và kiên quyết đấu tranh vạch trần, phản bác các tư tưởng “trở cờ”, luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực phản động, thù địch như Nguyễn Đình Cống, làm hại dân, hại nước./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.