SỰ NGƯỢC CHIỀU LỊCH SỬ CỦA PHẠM PHÚ KHẢI

Trên trang Quyenduocbiet xuất hiện bài viết của Phạm Phú Khải với tiêu đề: “Bản chất bộ lạc của chế độ (hậu) Cộng sản”. Bài viết đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận để kích động, xuyên tạc nói xấu chế độ khi Y cho rằng: “Chế độ Cộng sản với tư duy còn nghèo nàn, lạc hậu về nhiều mặt, kém văn minh trong hành xử, như kiểu bộ lạc ngày xưa”.                                                                                                  Đây là âm mưu của các phần tử phản động, thù địch mượn chiêu bài tự do báo chí, tự do ngôn luận để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chiêu trò này không mới, nhưng là thủ đoạn hết sức nguy hiểm, cố ý bóp méo sự phát triển của lịch sử loài người và sự lựa chọn con đường phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc, qua đó nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa”, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân…

Thực tiễn cho thấy, việc lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa (giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản) của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam là phù hợp với quy luật của lịch sử và thực tiễn Việt Nam. Điều này được chính lịch sử dân tộc minh chứng. Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tính mốc thời điểm từ ngày 01/9/1858, giới sử học thống kê đã có hơn 300 cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân nổ ra để phản kháng ách thống trị tàn bạo của thực dân Pháp xâm lược, nhưng cuối cùng tất cả hơn 300 cuộc đấu tranh đó đều thất bại, đều bị thực dân Pháp “dìm trong biển máu”. Chỉ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng tạo, cách mạng Việt Nam mới giành được thắng lợi, mở đầu là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 dẫn tới sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc – kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc và đi lên chủ nghĩa xã hội. Từ sau năm 1975 đến nay, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng được củng cố, phát triển toàn diện. Với bản lĩnh, trí tuệ của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đưa nước ta từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, vượt qua khủng hoảng gay gắt về kinh tế – xã hội, trở thành một nước có trình độ phát triển trung bình. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện; dân chủ xã hội chủ nghĩa được mở rộng; quốc phòng, an ninh được giữ vững; văn hóa, xã hội có nhiều bước phát triển; vị thế, uy tín của Việt Nam không ngừng được nâng cao trong khu vực và quốc tế. Như vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta đang phát triển mạnh mẽ, đạt được những tiêu chí cao nhất trong hoạt động chính trị của một đảng cầm quyền. Những thành tựu đó một lần nữa khẳng định rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ có khả năng lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành đấu tranh giành độc lập dân tộc, mà còn có khả năng lãnh đạo công cuộc xây dựng đất nước trên con đường đi tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lấy việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là mục đích cao nhất, ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác.

Như vậy, những luận điệu của Phạm Phú Khải về “bản chất bộ lạc của chế độ (hậu) Cộng sản”, đòi “đa nguyên chính trị”, thực chất là tư tưởng hoàn toàn sai trái phản động, đi ngược lại lợi ích đất nước, lợi ích nhân dân. Mọi người hãy hết sức cảnh giác và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, phản động./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.