Sự vu cáo trắng trợn của Trung Nguyễn

Những năm qua, các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội, phản động đã không từ bất kỳ âm mưu, thủ đoạn nào nhằm thực hiện mưu đồ xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chúng triệt để lợi dụng Internet, các mạng xã hội toàn cầu và tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, quan liêu, tham nhũng của một bộ phận cán bộ, đảng viên để tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước, gây hoang mang hoài nghi, làm giảm sút lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Trung Nguyễn là một phần tử cơ hội phản động vô cùng hăng hái và nổi danh với hàng trăm bài viết có nội dung phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, bôi xấu chế độ xã hội chủ nghĩa, vu cáo Đảng, Nhà nước Việt Nam, cổ súy đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập…đăng tải trên các trang mạng phản dân, hại nước…

 Gần đây, trên trang mạng Tiếng dân, Trung Nguyễn đã đăng tải bài viết “Đảng cộng sản phải chấm dứt vi phạm Hiến pháp và pháp luật để tránh nguy cơ khó lường.” Trong bài viết này, Trung Nguyễn cố tình xuyên tạc chủ trương đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Đảng, Nhà nước, cho rằng “giải pháp chống tham nhũng toàn là sáo rỗng” và “người dân bị buộc phải hố lộ, tham nhũng”; đồng thời, vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam “chống “tam quyền phân lập” là chống Hiến pháp” và “cơ cấu đại biểu quốc hội là chống Hiến pháp 2013”, “trà đạp lên Hiến pháp khi đưa người vào Quốc hội mà không hề thông qua phiếu bầu trung thực của dân”. Trung Nguyễn ngợi ca nước Mỹ và hô hào học tập và làm theo “tam quyền phân lập” của Mỹ, gã viết “Nước Mỹ vẫn còn nhiều vấn đề xã hội phải giải quyết, nhưng nước Mỹ đã trở nên vĩ đại nhờ có cơ chế sửa sai rất hiệu quả do đề cao mô hình nhà nước dân chủ pháp quyền và bảo đảm các quyền tự do cho từng người dân”…

Những chiêu thức, thủ đoạn tuyên truyền của Trung Nguyễn mặc dù đã được che dấu khá tinh vi, nham hiểm bằng những lời lẽ ngụy biện, trích dẫn lời nói của một số cán bộ, đảng viên về đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam và Khoản 3 điều 103 Hiến pháp năm 2013 để quy kết, vu cáo, bịa đặt Đảng Cộng sản Việt Nam vi phạm Hiến pháp, pháp luật… Song, Trung Nguyễn không thế giấu giếm được động cơ đen tối mà lâu nay các thế lực thù địch theo đuổi là phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước.

Trung Nguyễn ra sức tán dương thể chế “tam quyền phân lập” và cho rằng, để “đất nước mới có thể hòa bình, ổn định giữa đảng cộng sản và nhân dân” nếu thực hiện chế độ “tam quyền phân lập”… Song, thực tế chế độ “tam quyền phân lập” ở các nước và  nước Mỹ mà Trung Nguyễn ra sức ngợi ca có thực sự là “cẩm nang” mang lại mọi sự tốt đẹp cho nhân dân lao động và hòa bình, ổn định, phồn vinh cho đất nước không?. Chính Trung Nguyễn cũng đã phải thừa nhận trong bài viết rằng “Nước Mỹ còn nhiều vấn đề xã hội cần giải quyết”…và trên thực tế chế độ “tam quyền phân lập” ở nước Mỹ vẫn không ngăn chặn được các hành vi vi phạm Hiến pháp của Tổng thống Donal Trump hiện đang bị Quốc hội Mỹ lên án và luận tội, cũng không thể ngăn chặn được nạn phân biệt chủng tộc và tình trạng xả súng sát hại hàng trăm học sinh, sinh viên mỗi năm… Thực tiễn cũng đã chứng minh rằng, không thể phủ nhận một sự thực hiển nhiên là các nước thực hiện “tam quyền phân lập” vẫn xảy ra tham nhũng, bất công và là nguồn gốc gây mất ổn định chính trị, thậm chí xung đột, nội chiến gây bao thương đau, tổn thất cho quần chúng nhân dân lao động bởi sự đấu đá tranh giành quyền lực giữa các phe nhóm, tổ chức, đảng phái chính trị…

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân nhân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước đều thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Quyền lực nhà nước là thống nhất; có sự phân công phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”. Đây là quan điểm nhất quán của Đảng phản ánh ý chí nguyện vọng của toàn dân tộc và đã được cụ thể hóa trong Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013

Khoản 3 Điều 4 Hiến pháp năm 2013 hiến định: “Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Điều 69 Hiến pháp năm 2013 đã hiến định: “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước”. Điều 86 Hiến pháp năm 2013 hiến định: “Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước CHXHCN Việt Nam về đối nội và đối ngoại.” Điều 94 Hiến pháp năm 2013 hiến định: “Chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chính phủ chịu trách nhiệm trước quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.” Tuy nhiên, Trung Nguyễn đã cố tình cắt xén, chỉ trích dẫn khoản 3 Điều 103 để xuyên tạc, vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam vi phạm Hiến pháp và pháp luật… ra sức cổ súy, tán dương chế độ “tam quyền phân lập”, để kích động chống Đảng, Nhà nước ta

 Những năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…Đấu tranh chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất cứ người nào, dù giữ cương vị, trọng trách nào mà tham nhũng đều bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Không vì một số cán bộ, đảng viên quan liêu, tham nhũng, hư hỏng, thoái hóa, biến chất…mà bịa đặt vu cáo Đảng vi phạm Hiến pháp và pháp luật…

 Thực tế cách mạng Việt Nam gần 90 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử. Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là một chính đảng cách mạng chân chính, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Thực chất luận điệu của Trung Nguyễn là vô cùng thâm độc cổ súy “tam quyền phân lập” nhằm kích động chống Đảng, Nhà nước, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. Cộng đồng mạng cần đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng và kiến quyết đấu tranh vạch trần những luận điệu phản động, phản khoa học của Trung Nguyễn và các thế lực thù địch.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Sự vu cáo trắng trợn của Trung Nguyễn

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.