Sự vu khống hàm hồ, nhảm nhí!

Văn Kiệt

Hiện nay, lợi dụng khi chúng ta đang tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trên một số trang mạng xã hội đã xuất hiện các bài viết đưa ra những lập luận rằng: do “vai trò lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam” nên “song song với những công trạng họ lập được, Đảng Cộng sản đã vấp phải quá nhiều sai lầm gây nên hậu quả thảm khốc cho cả nước”; rằng “Đảng Cộng sản chưa bao giờ chứng tỏ là họ có khả năng quản trị đất nước”; vì vậy họ không được “sự ủng hộ của nhân dân”…từ đó đi tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước. Sự thật có phải như vậy không?

Cần khẳng định ngay rằng, đó là những lời lẽ hết sức hàm hồ, nhảm nhí, cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật. Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 85 năm qua đã hoàn toàn bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, vu khống trên. Bởi vì:

Thứ nhất, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử, là ý nguyện của toàn dân.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, vừa tuân theo quy luật chung, vừa tuân theo quy luật lịch sử đặc thù của Việt Nam; đã giải quyết được cuộc khủng hoảng đường lối cứu nước của dân tộc trong những năm đầu của thế kỷ XX. Trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân, Đảng ta đã chứng minh bằng thực tế lịch sử là Đảng ra đời, phát triển hoàn toàn vì đất nước, vì dân tộc, vì nhân dân, ngoài lợi ích của dân tộc, của nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác.

Trong hơn 85 năm qua, Đảng ta đã được chính nhân dân tin tưởng, lựa chọn giao cho trọng trách lãnh đạo đất nước, dù trong nhiều thời kỳ, ở Việt Nam đã tồn tại các đảng chính trị khác. Năm 1946, ngoài Đảng Cộng sản còn có sự tồn tại của hai đảng (Việt Nam Quốc dân Đảng, Việt Nam cách mạng đồng minh hội – tay sai của các thế lực phản động); khi quân Tưởng rút khỏi Việt Nam, hai đảng này cũng cuốn gói chạy theo. Trong tình thế hiểm nghèo, vận mệnh của dân tộc “ngàn cân treo sợi tóc” cũng như trong các cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược, chống Mỹ cứu nước đầy cam go, gian khổ, ác liệt chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam “đứng mũi chịu sào” là người duy nhất có đủ khả năng tập hợp, quy tụ mọi lực lượng, trở thành hạt nhân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tạo nên sức mạnh vô địch và với biết bao hy sinh to lớn của không ít cán bộ, đảng viên, nhân dân để thực hiện cho kỳ được khát vọng cháy bỏng: giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Vì vậy, đối với tuyệt đại đa số nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam là hiện thân cho quyền lực chính đáng từ trong lịch sử. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Cách mạng Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử và là trọng trách mà nhân dân tin tưởng trao cho Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ hai, Đảng Cộng sản Việt Nam là người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Mới 15 tuổi, với 5.000 đảng viên, Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên Cách mạng Tháng Tám 1945, giải phóng dân tộc thoát khỏi gông xiềng nô lệ, đưa đất nước ta từ một đất nước thuộc địa nửa phong kiến thành một nước độc lập, người dân Việt Nam từ một người nô lệ lên địa vị của một người tự do, người làm chủ. Tiếp đó, Đảng lãnh đạo dân tộc ta đánh thắng hai đế quốc xâm lược là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập cho dân tộc, thống nhất đất nước, thu giang sơn về một mối.

Đảng cũng là người lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới đất nước với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử để đất nước ta vững bước trên con đường đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước công nghiệp hiện đại. Theo đó, đất nước đã có những bước tiến vượt bậc về mọi mặt, có vị thế ngày càng cao trong cộng đồng quốc tế, làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, Đảng cũng mắc một số sai lầm, khuyết điểm nhất định. Đảng đã công khai thừa nhận và thành thật quyết tâm sửa chữa, khắc phục, đẩy lùi những sai lầm, khuyết điểm, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, phẩm chất, trí tuệ của cán bộ, đảng viên ngang tầm với trọng trách được giao.

Thực tế trên chứng tỏ rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng “đạo đức, trí tuệ, văn minh”, người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong hiện tại và tương lai, không có một đảng chính trị nào có đầy đủ uy tín, trí tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm thay thế Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Sự vu khống hàm hồ, nhảm nhí!

 • 22 Tháng Chín, 2015 at 10:40 chiều
  Permalink

  Nếu Đảng Cộng sản không làm được gì cho dân tộc thì hỏi các ông, các ngài đã làm được gì cho dân tộc này ngoài việc kêu gào nhảm nhí…

  Reply
 • 30 Tháng Mười, 2015 at 9:55 chiều
  Permalink

  Trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân, Đảng ta đã chứng minh bằng thực tế lịch sử là Đảng ra đời, phát triển hoàn toàn vì đất nước, vì dân tộc, vì nhân dân, ngoài lợi ích của dân tộc, của nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác. Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, để xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân Đảng phải thường xuyên tự chỉnh đốn, tự đổi mới, nâng cao tầm trí tuệ trong Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân. Những lời nhảm nhí xuyên tạc, bóp méo sự thật của các thế lực thù địch càng thể hiện sự điên cuồng, bế tắc của chúng!

  Reply
 • 31 Tháng Mười Hai, 2015 at 1:52 chiều
  Permalink

  Thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã có một số tổ chức chính trị ra đời và lãnh đạo, nhưng các tổ chức này không thể hiện được vai trò và không đủ sức lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của đất nước. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự lựa chọn của lịch sử và điều đó đã được chứng minh bằng thực tiễn hơn 80 năm qua, từ khi Đảng ra đời đã chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam và lãnh đạo dân tộc ta đứng lên đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc, sau đó Đảng lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới đến nay đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, đời sống nhân dân được nâng lên, vị thế và vai trò của đất nước được khẳng định trên trường quốc tế. Sự thật hiển nhiên như vậy, mà các thế lực thù địch lại cứ cố xuyên tạc, bóp méo. Đúng là bọn tiểu nhân, vô liêm sĩ.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.