SỰ XUYÊN TẠC CỦA LÊ HỮU KHÓA

Trên trang mạng xã hội (Thongluan-rdp), vừa qua, Lê Hữu Khóa nói rằng: Năm hệ: Lương – Tự – Sáng – Thông – Đa. Sau một hồi luyên thuyên “giời – đất” – kiểu viết khó hiểu, y phê phán độc đảng công an trị sau đó cổ súy cho đa nguyên chính trị.

Rõ ràng Lê Hữu Khóa là tên bồi bút phục vụ cho các thế lực thù địch chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Y đã lú lẫn rêu rao gán cho Đảng Cộng sản Việt Nam là “độc đảng công an trị”; qua đó, y hy vọng sẽ còn khối kẻ vào hùa với hắn đồng điệu kêu gọi đa nguyên. Y sử dụng những ngôn từ “độc tài”, “toàn trị” để gán cho Đảng Cộng sản Việt Nam, dùng lời lẽ ẩn chứa luận điệu hết sức phản động, đòi thực hiện đa nguyên, đa đảng, từ bỏ mục tiêu, lý tưởng mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn.

Chúng ta đều biết, đã có vô khối kẻ như Lê Hữu Khóa, chúng đều là loại “cõng rắn cắn gà nhà” tung hô và cổ súy cho các quan điểm phản động đó, nên cũng không cần tranh luận với chúng nhiều về “đa nguyên” làm gì. Chỉ cần nhắc lại với y và tất cả những kẻ “đồng sàng dị mộng” của y rằng, lịch sử và thực tiễn Việt Nam không đặt ra đa đảng và “đa nguyên chính trị”.

Thật vậy, lịch sử cách mạng Việt Nam, có thời kỳ tồn tại 3 đảng, song không một người Việt Nam chân chính nào lại không biết đến. Nhưng chỉ duy nhất Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo đã được nhân dân tin cậy, giao phó cho sứ mệnh lãnh đạo cách mạng. Đảng đã lãnh đạo toàn dân nhất tề đứng dậy Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám thành công Tháng 8/1945; chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua thời khắc lịch sử hiểm nghèo “ngàn cân treo sợi tóc” những năm 1945, 1946; lãnh đạo toàn dân, toàn quân đấu tranh làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” năm 1954; lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đấu tranh giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước, thu giang sơn về một mối, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước năm 1975 và giành thắng lợi trong các cuộc đấu tranh ở biên giới 2 đầu của Tổ quốc.

Từ năm 1986 tới nay, sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, nước ta đã và đang phát triển với những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, vị thế, uy tín của nước ta ngày càng tăng trên trường quốc tế. Hợp tác song phương và hợp tác đa phương phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Các Hiệp định mà Việt Nam ký kết thực hiện ngày càng có hiệu quả. Đồng thời, đã nỗ lực thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các cam kết và tích cực tham gia các hoạt động trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế mà Việt Nam tham gia; hoàn thành cơ bản 8 mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hiệp quốc. Nhờ kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm nên kỳ tích được dư luận quốc tế thừa nhận và đánh giá cao.

Như vậy, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam – Đảng của toàn thể Nhân dân Việt Nam (đã trở thành tên gọi thiêng liêng: Đảng ta), không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân ta (vì mục tiêu, lý tưởng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân). Đảng ta không bao giờ tự biến mình thành một đảng “độc tài”, “toàn trị”. Đảng ta luôn kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng; lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng; nguồn sức mạnh to lớn của Đảng chính từ duy trì mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân; thực hành rộng rãi dân chủ đi đôi với chấp hành kỷ luật tự giác, nghiêm minh. Đồng thời, Đảng ta cũng thể hiện tính đảng sâu sắc, đó là luôn chuyên chính với kẻ thù, không bao dung với những hành động ngả nghiêng, đi ngược lại lợi ích của dân tộc Việt Nam.

Như vậy, với chiêu trò, luận điệu đầy tính chất hằn học, phản động của Lê Hữu Khóa, các thế lực thù địch và các phần tử phản động, cơ hội khác dù có xảo trá, quỷ quyệt đến đâu cũng bị lật tẩy trước tinh thần cảnh giác của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta hãy cảnh giác, không bị chúng lừa bịp; tin tưởng vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, nhằm thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “SỰ XUYÊN TẠC CỦA LÊ HỮU KHÓA

  • 8 Tháng Ba, 2021 at 10:22 sáng
    Permalink

    Bọn phản động thường dùng mọi thủ đoạn để xuyên tạc, bóp méo sự thật; nhằm mục đích chống phá Đảng và Nhà nước ta. Vì vậy chúng ta phải tích cực đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái, phản động của chúng.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.